Öckerö nya centrum

Ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun har tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanen för Öckerö nya centrum nu är ute på granskning. På den här sidan presenterar vi det material vi har arbetat fram och vilka tankar vi har om området.

Planskede - Granskning

Granskning av detaljplanen pågår 28 juni – 27 augusti 2021. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn. Under granskningstiden har du även möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Observera att detaljplanen för Öckerö Nya Centrum har varit ute på granskning vid ett tidigare tillfälle under 2018. Efter det har beslut om en delning av detaljplanen fattats och planen behöver därför granskas på nytt. Aktuell granskning avser återstående del av planen benämnd DP 1.

Granskningshandlingar hittar du här

"Trappning av hushöjder, lägre vid vattnet och högre längre in på ön"
"Tänk nytt och kreativt, med skärgårdsstil som grund"
"När det gäller lägenheterna så är det VIKTIGT att våra ungdomar och äldre har råd att bo kvar i kommunen, så därför är hyrorna viktiga.”
Det här är några av de synpunkter som kommit in under vår tidiga medborgardialog om Öckerö nya centrum.
Här har vi sammanställt resultaten från medborgardialogen.
Sammanfattning av medborgarnas synpunkter Pdf, 536.7 kB.
Samtliga inkomna synpunkter Pdf, 3.6 MB.

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar det idag obebyggda bergpartiet Skärhamnsås väster om Hönövägen samt det bebyggda verksamhetsområdet i anslutning till korsningen mellan Hönö/Hälsövägen och Norgårdsvägen. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett kommuncentrum med servicefunktioner och bostäder för kommunens invånare. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Planhandlingar granskning Pdf, 10.8 MB.

 

Illustrationskarta

Illustrationskarta

Landskapspåverkan 1

Landskapspåverkan 1

Landskapspåverkan 2

Landskapspåverkan 2

Landskapspåverkan 3

Landskapspåverkan 3

Detaljplanen för Öckerö Nya Centrum har varit ute på såväl samråd (2017) som en tidigare granskning (2018). Därefter har beslut om att dela planen och en ny granskning fattats. I tidplanen ovan kan du se den uppskattade fortsättningen av projektet.


Vad beaktas vid framtagandet av en detaljplan?

I arbetet med att ta fram en detaljplan ska kommunen pröva om planområdet är lämpligt för exempelvis bostäder, kommersiella ytor och hotell. Det görs genom en rad olika utredningar och ställningstaganden, både politiska och tjänstepersonsmässiga. Tjänstepersonerna tar beslut utifrån deras profession och politikerna beslutar bland annat om att detaljplanearbetet ska starta och när detaljplanen ska ut på samråd. Det är viktigt att komma ihåg att detaljplaneprocessen är en demokratisk process där våra folkvalda politiker har beslutanderätten.

När både de kommunala tjänstepersonerna och kommunens förtroendevalda anser att detaljplanen är färdig går detaljplanen upp för antagande hos Kommunfullmäktige.

När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft är planens bestämmelser styrande vid bygglovsgivning. Nedan redogörs det för varje steg innan detaljplanen för Öckerö nya centrum vinner laga kraft och i vilka skeden som du vara med och kan tycka till om förslaget.

Planprogram

Som en del av detaljplaneprocessen kan kommunen välja att göra ett planprogram. Skillnaden mellan ett planprogram och en detaljplan är att planprogrammet inte är juridiskt bindande utan enbart vägledande.

Ett planprogram har tagits fram för Öckerö hamnplan med omnejd. Under processen att ta fram planprogrammet samlade kommunen in information via så kallade workshops med kommunens förtroendevalda, med verksamhetsutövare runt hamnplanen samt med barn från Minnestensskolan. Planprogrammet antogs av Öckerö kommunfullmäktige under år 2011 och intentionerna i detta program ligger till grund för vidare arbete.

Planbesked

För att kunna påbörja en detaljplan så måste kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ge positivt planbesked. Vilken instans som fattar beslut om planbesked beror bland annat på om planförslaget kan komma att få stor betydelse för kommunen som helhet eller om förslaget strider mot översiktsplanen. Öckerös kommunfullmäktige gav positivt planbesked för att påbörja en detaljplan för Öckerö nya centrum den 11 juni 2015. Ett positivt planbesked från politiken innebär att kommunens planenhet påbörjar arbetet med detaljplanen.

När en detaljplan påbörjas hålls interna och externa startmöten med kommunens tjänstepersoner och exploatören för att samla in så mycket information som möjligt om platsen. Därefter förs en diskussion inom kommunen om vilket underlag som saknas för att kunna bedöma markens lämplighet. Det underlag som saknas tas fram genom kompletterade utredningar. Detaljplanen för Öckerö nya centrum är en stor och komplex plan och därför har det tagits fram många utredningar. Under hösten 2015 och våren 2016 framställdes ett utformningsförslag inför den tidiga medborgardialogen.

Tidig medborgardialog
Öckerö kommun har valt att ha en så kallad tidig medborgardialog i planarbetet för Öckerö nya centrum. Anledningen till det var att kommunen gärna ville få in synpunkter på vad som var bra och vad som kunde förbättras i utformningsförslaget. Den tidiga medborgardialogen pågick från april till juli 2016. Skriftligt inkomna synpunkter finns sammanfattade under rubriken "Medborgardialog och synpunkter".

Samråd

Enligt plan- och bygglagen ska alla detaljplaner samrådas med berörda. Under samrådsskedet kan du tycka till om det samrådsförslag som kommunen har tagit fram. Förslaget är då utställt på flera platser i kommunen, bland annat på kommunhuset och på kommunens hemsida. Kommunen annonserar också i tidningen när det är dags för samråd. Detaljplanen för Öckerö nya centrum var ute på samråd under våren 2017.

Efter samrådet samlar kommunen in alla skriftliga synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse och justerar planförslaget utifrån inkomna synpunkter. Därefter går planen ut på granskning.

Granskning

Ett reviderat planförslag var ute på granskning under hösten 2018. Därefter har beslut om att dela planen fattats och därför granskas planen nu på nytt. Efter granskningen samlar kommunen in alla skriftliga synpunkter och sammanställer dessa i ett granskningsutlåtande. Därefter görs eventuellt mindre justeringar av förslaget och sedan går detaljplanen upp för antagande i kommunfullmäktige.

Antagande

Detaljplaner måste alltid antas av kommunens förtroendevalda. Planen för Öckerö Nya Centrum förväntas gå upp för antagande till Öckerö kommunfullmäktige. Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunfullmäktiges beslut. Normalt är det bara den som har lämnat skriftliga synpunkter under samråd eller under granskning som har rätt att överklaga detaljplanen.

Laga kraft

Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat. Kommunen meddelar när planen vunnit laga kraft genom en annons i tidningen och på kommunens hemsida.

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft först när den överprövande instansen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet i sin tur inte överklagas. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen inte vinner laga kraft.

Då detaljplanen vunnit laga kraft kan bygglov sökas och planen genomföras i enlighet med antaget förslag.

Varför vill kommunen planera och bygga Öckerö nya centrum?

För att en kommun ska kunna utvecklas krävs ett välfungerade och attraktivt centrum med bostäder och kommersiella verksamhetsytor. Syftet med Öckerö Nya Centrum är att tillskapa ett nytt centrum för kommunens medborgare där du ska kunna få den service du behöver, samtidigt som det skapas fler arbetstillfällen på öarna. Att både kunna bo och arbeta på öarna är en viktig faktor för en hållbar utveckling. Kommunen ser också ett stort behov av att producera fler lägenheter i kommunen. Det gör att du får större möjlighet att välja vilken typ av boende som passar för just din livssituation.

När kommer jag kunna lämna mina synpunkter på förslaget?

Du har tidigare haft möjlighet att lämna synpunkter i den tidiga medborgardialogen samt under samråd och tidigare utförd granskning. Du har nu även möjlighet att lämna synpunkter under aktuell granskning av den delade planen (DP 1).

Spelar det någon roll vad vi medborgare tycker?

Öckerö kommun tycker det är viktigt att få in så mycket synpunkter som möjligt från er medborgare. Du har rätt enligt plan- och bygglagen att lämna in skriftliga synpunkter under både samråd och granskning. Inkomna yttranden under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som redovisas i granskningshandlingarna. Efter granskningen sammanställs eventuella ytterligare inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande, vilket redovisas i samband med ett antagande av detaljplanen. De synpunkter som inte kan tillgodoses i det slutgiltiga planförslaget redogörs för och besvaras i granskningsutlåtandet. På så vis ska du vara trygg med att samtliga synpunkter redogörs för och beaktas i planarbetet.

När kommer Öckerö nya centrum att vara på plats?

I och med att det är så många faktorer som påverkar är det är alltid svårt att bedöma hur lång tid ett projekt tar att genomföra. Målet är att detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige under sista kvartalet 2021 eller i början av 2022. När detaljplanen har antagits kan bygglov sökas och byggnation inledas. Vi bedömer utbyggnadstakten till ca 7-10 år.

Vad händer med de byggnader som finns inom planområdet idag?

Om detaljplanen för Öckerö nya centrum vinner laga kraft kan bygglov ges för nya byggnader inom planområdet. Det innebär att befintliga byggnader i anslutning till korsningen mellan Hönö/Hälsövägen och Norgårdsvägen kan komma att tas bort och ersättas med nya.

Vad kommer de nya bostäderna att kosta?

I detta skede av processen arbetar man med planer som redovisar möjligheter för olika typer av byggnation. Prissättning och hyresnivåer kommer i ett senare skede när beräkningar på vad det kommer att kosta att uppföra byggnationen är gjorda. Avsikten är att bygga både större och mindre bostäder och med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Vad är en detaljplan?
Se Boverkets webbplats.
Länk till annan webbplats.

Det finns ju redan en detaljplan för hamnplan och Skärhamnsås, varför gör kommunen om den?

Gällande detaljplaner medger inte den byggnation som kommunen nu tänker sig att bygga och därför måste planen ändras.

Vad är genomförandetid i en detaljplan?

Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskilt angiven genomförandetid som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan, med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.

Hur kommer trafiken att påverkas?

Under detaljplaneprocessen har det utretts vilken eventuell påverkan Öckerö Nya Centrum har för trafiken. Bedömningen är att planförslaget stärker möjligheterna till nya resvanor som är till fördel för både kommunen och resandet på väg 155. Enligt utredningen ses innehållet av bostäder, verksamheter och centrumbildning i ett kollektivtrafiknära område som positivt för utvecklingen i Öckerö kommun. Det är även en möjlighet att arbete långsiktigt med att förändra resmönster.

Hur påverkas den befintliga handeln?

Öckerö kommuns handelsstrategi pekar på att verksamheter i Öckerö nya centrum bör komplettera och inte konkurrera med befintliga handels- och serviceverksamheter. Kommunens mål och ambition med planen är en attraktiv blandning av bostäder, service och verksamheter för att få ett levande centrum. Inom detaljplanen finns ytor för centrumändamål. Med centrumändamål avses all sådan verksamhet som bör ligga centralt för att vara lätta att nå. Det är verksamheter som service, butiker, restauranger, kontor, gym, banker, apotek och hantverk.

Behöver reningsverkets kapacitet öka?

Kommunens reningsverkskapacitet behöver öka för klara framtida behov. I arbetet med detaljplanen för Öckerö Nya Centrum har beräkningar gjorts och godkänts av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Ett arbete pågår för att värdera olika alternativ för hur kapaciteten i reningsverket kan öka. Ett beslut om att öka kapaciteten för avloppsrening tas av kommunstyrelsen innan detaljplanen för Öckerö Nya Centrum antas av kommunfullmäktige.

Vad baserar sig uppgiften om antal nya arbetstillfällen planen kan generera på?

Siffrorna baserar sig på statistik som är ett medeltal vad nya lokal- och bostadsytor ger vid ett effektivt nyttjande av de tillkomna ytorna som planen medger.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö