Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Öckerö nya centrum

Ett av de största utvecklingsarbetena för Öckerö kommun har tagit ytterligare ett steg mot att förverkligas när detaljplanen för Öckerö Nya Centrum nu är ute på granskning. På den här sidan presenterar vi det material vi har arbetat fram, och vilka tankar vi har om området.

Arbete inför antagande av detaljplan för Öckerö Nya Centrum

Nu när granskningen är avslutad sammanställs och besvaras inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. Sedan inarbetas eventuella förändringar innan planförslaget förbereds för ett antagande i kommunfullmäktige. Det är viktigt att känna till att den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att överklaga senare beslut om att anta planen.

Öckerö kommunstyrelse beslutade om granskning av detaljplan för Öckerö Nya Centrum. Granskningen pågick under tiden 28 september – 19 oktober 2018.

Granskningshandlingar hittar du här.

"Trappning av hushöjder, lägre vid vattnet och högre längre in på ön"
"Tänk nytt och kreativt, med skärgårdsstil som grund"
"När det gäller lägenheterna så är det VIKTIGT att våra ungdomar och äldre har råd att bo kvar i kommunen, så därför är hyrorna viktiga.”
Det här är några av de synpunkter som kommit in under vår tidiga medborgardialog om Öckerö nya centrum.
Här har vi sammanställt resultaten från medborgardialogen.
Sammanfattning av medborgarnas synpunkterPDF
Samtliga inkomna synpunkterPDF

SamrådsredogörelsePDF

Planområdet är beläget på sydöstra delen av Öckerö och omfattar Öckerö hamnplan med omgivning och Skärhamnsås, en höjd sydväst om hamnplan. Detaljplanen syftar till att utveckla och stärka befintligt centrum på Öckerö. Målet är att skapa ett levande centrum för dig som kommuninvånare, där människor rör sig i området under större delen av dygnet. Planförslaget ger möjlighet att bygga bostäder, service, handel, kontor, samlingslokaler, hotell och andra verksamheter.

Navet i det nya centrumet är torget som placeras mellan de nya byggnaderna på nuvarande hamnplanen, i direkt anslutning till vattnet. Här möjliggör planen kommunens nya gemensamma samlingspunkt med en stor öppen torgyta och en utomhusscen. I miljön kring hamnen kommer det att vara gångstråk och sittbänkar. Den vattennära miljön innebär unika förutsättningar och många utvecklingsmöjligheter som ska beaktas och tas tillvara på. På berget mellan Solhöjden och hamnplan byggs bostadshus.

Detaljplan och tillhörande handlingarPDF

Illustrationskarta

Detaljplanen för Öckerö Nya Centrum har varit ute på granskning under tiden 28 september – 19 oktober 2018. I tidplanen nedan kan du se den uppskattade fortsättningen av projektet.

Vad beaktas vid framtagandet av en detaljplan?
I arbetet med att ta fram en detaljplan ska kommunen pröva om planområdet är lämpligt för exempelvis bostäder, kommersiella ytor och hotell. Det görs genom en rad olika utredningar och ställningstaganden, både politiska och tjänstemannamässiga. Tjänstemännen tar beslut utifrån deras profession, exempelvis om man behöver en bergteknisk utredning för planområdet. Politikerna beslutar bland annat om att detaljplanearbetet ska starta och när detaljplanen ska ut på samråd. Det är viktigt att komma ihåg att detaljplaneprocessen är en demokratisk process och där våra folkvalda politiker har beslutanderätten.

När både de kommunala tjänstemännen och kommunens förtroendevalda anser att detaljplanen är färdig går detaljplanen upp för antagande hos Kommunfullmäktige.

När detaljplanen antagits och vunnit laga kraft är planens bestämmelser styrande vid bygglovsgivning. Nedan redogörs det för varje steg innan detaljplanen för Öckerö nya centrum vinner laga kraft och i vilka skeden som du vara med och kan tycka till om förslaget.

Planprogram

Som en del av detaljplaneprocessen kan kommunen välja att göra ett planprogram. Skillnaden mellan ett planprogram och en detaljplan är att planprogrammet inte är juridiskt bindande, utan enbart vägledande.

Ett planprogram har tagits fram för Öckerö hamnplan med omnejd. Under processen att ta fram planprogrammet samlade kommunen in information via så kallade workshops med kommunens förtroendevalda, med verksamhetsutövare runt hamnplanen samt med barn från Minnestensskolan. Planprogrammet antogs av Öckerö Kommunfullmäktige under år 2011 och intentionerna i detta program ligger till grund för vidare arbete.

Planbesked
För att kunna påbörja en detaljplan så måste kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ge positivt planbesked, vilken instans beror bland annat på om planförslaget kan komma att få stor betydelse för kommunen som helhet eller om förslaget strider mot översiktsplanen. Öckerös kommunfullmäktige gav positivt planbesked för att påbörja en detaljplan för Öckerö nya centrum den 11 juni 2015. Ett positivt planbesked från politiken innebär att kommunens planenhet påbörjar arbetet med detaljplanen.

Vid påbörjan av en detaljplan hålls interna och externa startmöten med kommunens tjänstemän och exploatören. Det för att samla in så mycket information som möjligt om platsen. Därefter förs en diskussion inom kommun om vilket underlag som saknas för att kunna bedöma markens lämplighet. Det underlag som saknas tas fram genom kompletterade utredningar. Detaljplanen för Öckerö nya centrum är en stor och komplex plan, därför har det tagits fram många utredningar. Under hösten 2015 och våren 2016 framställdes ett utformningsförslag för den tidiga medborgardialogen.

Tidig medborgardialog
Öckerö kommun har valt att ha en så kallad tidig medborgardialog i planarbetet för Öckerö nya centrum. Anledningen till det var att kommunen gärna ville få in synpunkter på vad som var bra och vad som kunde förbättras i utformningsförslaget. Den tidiga medborgardialogen pågick från april till juli 2016. Skriftligt inkomna synpunkter finns sammanfattade under rubriken "Medborgardialog och synpunkter".

Samråd
Enligt plan- och bygglagen ska alla detaljplaner samrådas med berörda. Under samrådsskedet kan du tycka till om det samrådsförslag som kommunen har tagit fram. Förslaget kommer vara utställt på flera platser i kommunen, bland annat på kommunhuset och på kommunens hemsida. Kommunen kommer också att annonsera i tidningen när det är dags för samråd. Det är viktigt att komma ihåg är att du måste lämna in dina synpunkter skriftligt. Detaljplanen för Öckerö nya centrum var ute på samråd under våren 2017.

Efter samrådet samlar kommunen in alla skriftliga synpunkter i en så kallad samrådsredogörelse och justerar planförslaget utifrån inkomna synpunkter.

Granskning

Det reviderade planförslaget går sedan ut på granskning. I detta skede har du åter igen möjlighet att yttra dig om förslaget. Även denna gång är det viktigt att du lämnar dina synpunkter skriftligt till kommunen. Efter granskningen samlar kommunen in alla skriftliga synpunkter och sammanställer dessa i ett granskningsutlåtande. Därefter görs eventuellt mindre justeringar av förslaget och sedan går detaljplanen upp för antagande i Kommunfullmäktige.

Antagande
Planen förväntas gå upp för antagande till Öckerö kommunfullmäktige. Detaljplaner måsta alltid antas av kommunens förtroendevalda.

Om du är missnöjd med detaljplanen kan du överklaga kommunfullmäktiges beslut. Du kan bara överklaga om du har lämnat skriftliga synpunkter under samrådet eller under granskningen.

Laga kraft
Detaljplanen vinner laga kraft och börjar gälla när tiden för överklagande har gått ut och ingen har överklagat. Kommunen meddelar när planen vunnit laga kraft genom en annons i tidningen och på kommunens hemsida.

Om någon har överklagat detaljplanen vinner den laga kraft först när den överprövande instansen slutligt har avgjort ärendet och det beslutet inte överklagas. Resultatet av ett överklagande kan också bli att planen inte vinner laga kraft.

Varför vill kommunen planera och bygga Öckerö nya centrum?
För att en kommun ska kunna utvecklas krävs ett välfungerade och attraktivt centrum med bostäder och kommersiella verksamhetsytor. Syftet med Öckerö nya centrum är att tillskapa ett nytt centrum för kommunens medborgare där du ska kunna få den service du behöver, samtidigt som det skapas fler arbetstillfällen på öarna. Att både kunna bo och arbeta på öarna är en viktig faktor för en hållbar utveckling.

Kommunen ser också ett stort behov av att producera fler lägenheter i kommunen. Det gör att du får större möjlighet att välja vilken typ av boende som passar för just din livssituation.

När kommer jag kunna lämna mina synpunkter på förslaget?
Du har tidigare haft möjlighet att lämna synpunkter i den tidiga medborgardialogen och under samrådet. Du har nu även möjlighet att lämna synpunkter under granskningen. Det är viktigt att du lämnar in skriftliga synpunkter till kommunen för att de ska kunna hanteras på bästa sätt. På kommunens hemsida och på kommunens anslagstavla finns tydliga instruktioner på hur du lämnar in dina skriftliga synpunkter.

Spelar det någon roll vad vi medborgare tycker?
Öckerö kommun tycker det är viktigt att få in så mycket synpunkter som möjligt från er medborgare. Du har rätt enligt plan- och bygglagen att lämna in skriftliga synpunkter under både samråd och under granskning. Inkomna yttranden under samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse som redovisas i granskningshandlingarna. Efter granskningen sammanställs ytterligare inkomna synpunkter i ett granskningsutlåtande. De synpunkter som inte kan tillgodoses i det slutgiltiga planförslaget redogörs och besvaras i granskningsutlåtandet. På så vi ska du vara trygg med att samtliga synpunkter redogörs för och beaktas i planarbetet.

När kommer Öckerö nya centrum att vara på plats?
I och med att det är så många faktorer som påverkar är det är alltid svårt att bedöma hur lång tid ett projekt tar att genomföra. Om allt går utan fördröjning skulle den nya detaljplanen kunna antas av Kommunfullmäktige under första kvartalet 2019. Byggnationen skulle då kunna inledas under 2019 och första inflyttningen sista kvartalet 2020. Vi bedömer utbyggnadstakten till ca 7-10 år.

Vad händer med de byggnader som finns inom planområdet idag?
Om detaljplanen för Öckerö nya centrum vinner laga kraft kan bygglov ges för nya byggande på hamnplan och Skärhamnsås. Det innebär att befintliga byggnader kommer att tas bort och ersättas med nya.

Vad kommer de nya bostäderna att kosta?
I detta skede av processen arbetar man med planer som redovisar möjligheter för olika typer av byggnation. Prissättning och hyresnivåer kommer i ett senare skede, när man har gjort beräkningar på vad det kommer att kosta att uppföra byggnationen. Klart är dock att man avser att bygga både större och mindre bostäder, med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter.

Vad är en detaljplan?
Se Boverkets hemsida.
länk till annan webbplats

Det finns ju redan en detaljplan för hamnplan och Skärhamnsås, varför gör kommunen om den?
Gällande detaljplaner medger inte den byggnationen som kommunen nu tänker sig att bygga, därför måste planen ändras.

Vad är genomförandetid i en detaljplan?
Detaljplanen medför i princip en rätt att bygga i enlighet med planen under en särskild angiven genomförandetid, som är minst 5 och högst 15 år. Efter att genomförandetiden gått ut fortsätter planen att gälla på samma sätt som innan, med den skillnaden att planen då kan ersättas, ändras eller upphävas utan att berörda kan ställa ersättningsanspråk för förlorade rättigheter.

Tidigare video har utgått då den inte visar aktuellt förslag. Ny video kommer att tas fram.

Publicerad den: 2019-07-03 09.43
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö