Bergagårdsskolan

På Bergagårdsskolan går elever från förskoleklass upp till årskurs 3.

Vår skola

Bergagårdsskolan är en F-3 skola på Hönö med ungefär 200 elever fördelat på nio klasser. Fritidshemmet har ungefär 180 barn och är uppdelat på fyra större avdelningar. Skolan är tvåparallellig från förskoleklass. Skolan har också en särskild undervisningsgrupp som kallas Diamanten med elever där undervisning sker i mindre grupp och där några elever har hela sin skoldag förlagd i verksamheten och vi även elever som har del av dagen i verksamheten.

Fysisk lärmiljö

Skolan består av Trähuset byggdes 1925, Stenhuset 1952 och tillbyggnad med bamba, personalrum och administration samt gymnastiksal byggdes 1982. Just nu pågår ett större renoveringsprojekt av skolan.

Klassrummen är utrustade med digital teknik och de flesta klassrum finns idag traditionella skolbänkar.

Renovering av lokaler

Under höstterminen 2023 kommer stenhuset på Bergagårdsskolan att renoveras utvändigt. Du kan läsa mer om renoveringen på sidan: Bergagårdsskolan, renovering, om- och tillbyggnad | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Skolan består av Trähuset och Stenhuset och under läsåren 2023-2025 används även den tidigare förskolan Kaprifolens lokaler. Kaprifolen ligger med promenadavstånd på 3 minuter från Bergagårdsskolan.

Vi har även ett eget bibliotek med utbildad personal, väl utrustade slöjdlokaler, idrottshall, musiklokal och kulturrum.

Vårterminen 2024

Förskoleklass går i ersättningslokaler på Kaprifolen.

Årskurs 1 går i B-huset, som är i samma byggnad som matsalen.

Årskurs 2 och 3 går i Trähuset.

Fritids öppning och stäning sker på Kaprifolen där även barnen i förskoleklass har sitt fritids.

Höstterminen 2024

Förskoleklass går i ersättningslokaler på Kaprifolen.

Årskurs 1 och 2 går i Stenhuset.

Årskurs 3 går i Trähuset.

Fritidshem årskurs 1 och 2 i Stenhuset

Fritidshem årskurs 3 i Trähuset

Fritids öppning och stäning sker på Kaprifolen där även barnen i förskoleklass har sitt fritids.

Digital lärmiljö

Bergagårdsskolans strategiska utvecklingsarbete kring IKT-användningen handlar om att systematiskt arbeta med att eleverna kan hantera digitala verktyg, använda det som en lärresurs och som ett kompletterande verktyg till undervisningen och inlärningen. Det är ett komplement och en del av undervisningen som kompletterar analoga verktyg och lärverktyg som fysiskt material och läromedel.

Skolan har gjort en större satsning på datorutrustning till personalen under 2022, utvecklat utrustningen i våra klassrum och även satsat på digitalt läromedel Skolplus och Nomp.

Elevhälsa

På skolan finns ett elevhälsoteam med en utbildad specialpedagog, skolkurator och skolsköterska och där vi även har tillgång till skolpsykolog och logoped genom centrala elevhälsan. Centrala elevhälsan träffas på skolan en gång i månaden. Skolans elevhälsoteam träffas varje vecka för att följa upp elevärenden och medverkar på elevhälsomöten och ger handledning. Elevhälsan går igenom aktuella elevärenden, följer upp vad som görs och vad nästa steg är.

Elevhälsan arbetar även förebyggande och främjande genom klasskonferenser och samsynsmöten där all personal som kopplas till klassen gör kartläggning och analys på gruppnivå och tar fram gemensamma utvecklingsområden.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

När elevs behov av stöd är uppenbar ska extra anpassningar göras, gärna i konsultation och med stöd av skolans elevhälsoteam. Extra anpassningar görs inom klassens ram och ska dokumenteras i skolans lärplattform Unikum.

Extra anpassningar kan vara undervisning i smågrupper, digitala hjälpmedel och tillgång till inläst material. Om eleven, trots extra anpassningar, inte lyckas nå målen kan särskilt stöd vara aktuellt. Rektor beslutar om åtgärdsprogram där t.ex. beslut om resursstöd eller beslut om undervisning i särskild undervisningsgrupp kan förekomma. Beslut fattas i samråd med elevhälsan och mentor och där även vårdnadshavare är med.

Elevhälsan har tydliga rutiner kring ärendegången när det kommer till stödinsatser och en screeningplan finns för att upptäcka behov av insatser kring elever. När åtgärdsprogram arbetas fram så görs detta i samverkan med eleven och vårdnadshavare.

Värdegrund

Skolans gemensamma värdegrund och förhållningssätt under läsåret 22-23 ligger till grund för vårt genomgående arbete med värdegrund. "Vi tar hand om oss själva, varandra, vår skola och våra saker."

Diskriminering och kränkande behandling

Skolan arbetar med övergripande värdegrundsarbete för att arbeta förebyggande och främjande. Kränkningar uppmärksammas och följs upp enligt skolans rutiner, samt rapporteras till nämnd med en handlingsplan. Varje arbetslag arbetar med undervisning kring värdegrund och även gemensamma temadagar genomförs för hela skolan som personalen arbetar med på gemensam planeringstid. Enskilda samtal med berörda elever samt information hem till vårdnadshavare ges vid allvarliga konflikter och kränkningar. Vid kränkningar kan tex innebära att skolans trygghetsteam kopplas på , avstämning görs veckovis, förebyggande arbete på gruppnivå med kurator kan kopplas på.

Närvaro och frånvaro

Skolan arbetar med en närvaroplan och närvaron följs upp av kuratorn en gång per månad på arbetslagsträff. De elever där det finns oro kring frånvaron görs frånvarokartläggning och även utredning. Skolan använder sig av Skola24 för att följa upp närvaron och regelbundet analyseras ströfrånvaro och långtidsfrånvaro och för att kunna göra bedömningar om frånvaron överskrider gränsdragningarna vid 15% och 30% då olika rutiner följs av klasslärare och elevhälsan. Frånvaro rapporteras även till nämnd varje kvartal.

Läs mer om arbetet med närvaro och frånvaro i grundskolan

Trygghet och studiero

Studieron i klassrummen är mycket god och om det finns oro i någon grupp så görs särskilda riktade satsningar i klassen organisatoriskt och stöd till klassläraren tillsammans med elevhälsan och resurser.

Skolans ordningsregler är väl kända på skolan och något alla elever känner till. Ordningsreglerna har tagits tas fram och utvärderas tillsammans med elever och personal och det finns även en enkel konsekvenstrappa om ordningsregler inte följs som elever och vårdnadshavare väl känner till.

Inflytande och delaktighet

Eleverna har klassråd och elevråd, där representanter från varje klass deltar. Rektor är med på elevråden och olika fokusområden tas upp och samtalas om som man sedan tar med tillbaka till klasserna. Detta kan tex handla om ljudnivån i bamba och hur vi tillsammans minskar matsvinnet. Otrygga platser på skolan och barnkonventionen och elevers inflytande och delaktighet. Två gånger per termin har vi matråd och då deltar förutom rektor även kostansvarig och skolsköterskan.

Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner

Utvecklingssamtal ges en gång per termin och ligger i mitten av terminen innan bedömning görs kring kunskapsuppföljningen. Underlaget vi utgår ifrån finns på Unikum, vilket elever, vårdnadshavare och pedagoger har tillgång till. På utvecklingssamtalet tar läraren tillsammans med eleven fram en individuell utvecklingsplan som ligger till grund för det fortsatta arbete och som följs upp tillsammans med elev och vårdnadshavare på kommande utvecklingssamtal eller på elevhälsomöten. Tillsammans identifieras kunskapsmål eller sociala mål. Samarbete sker med personalen på fritidshemmet om det finns identifierade utvecklingsområden.

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: