Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor, att dessa personer får stöd i det dagliga livet och kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Öckerö kommun kan erbjuda dig som har en funktionsnedsättning olika former av stöd och service. Stödet innefattar såväl dig som har en funktionsnedsättning som dig som är anhörig till en person med funktionsnedsättning. Insatserna berättigas antingen genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller socialtjänstlagen, SoL. Genom dessa lagar har du rätt att ansöka om insatser och genom en individuell bedömning få ett beslut.

Vilka insatser omfattar lagen?

Här följer en lista över de insatser som LSS omfattar. Klicka på rubriken för att läsa mer om varje insats.

Rådgivning och annat personligt stöd kan vara en hjälp för dig med en funktionsnedsättning som är i behov av hjälpmedel, träning eller råd till anhöriga. Det är hälso-och sjukvården som ansvarar för att stödja dig med rådgivning och annat personligt stöd. De som hjälper dig kan till exempel vara fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer eller psykologer.

Läs mer om LSS. Länk till annan webbplats.

Personer med stora funktionsnedsättningar och som inte fyllt 65 år kan ansöka om personlig assistans utifrån LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade eller LASS, lagen om assistansersättning.

Om behovet av stöd och hjälp av de grundläggande behoven är 20 timmar i veckan eller mer ska en LASS-ansökan lämnas till Försäkringskassan.

Efter beslut om personlig assistans har man rätt att själv välja vem som ska utföra assistansen. Det kan vara kommunens assistansverksamhet, privat företag/kooperativ eller om man väljer att vara egen arbetsgivare.

En ledsagare är en person som har till uppgift att underlätta för dig med funktionsnedsättning att komma ut, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå en promenad med mera.

Kontaktperson är ett icke professionellt stöd av någon med stort engagemang och intresse för andra människor. Det är en person som kan hjälpa till med sociala kontakter genom samvaro och som kan följa med på fritidsaktiviteter.

Avlösarservice syftar till att ge anhöriga eller andra närstående till barn med funktionsnedsättning eller maka/make hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra aktiviteter som personen inte deltar i. Avlösning kan vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt barnets syskon eller för att kunna resa bort.

 

Avlösning i hemmet innebär att en person är hemma hos familjen ett antal timmar per månad, regelbundet eller vid enstaka tillfällen. Avlösarens uppgift är att överta omvårdnaden av personen som har en funktionsnedsättning. Insatsen är individuellt utformad och du får stöd och hjälp med dina dagliga personliga behov, till exempel med hygien, förflyttning, på- och avklädning och hjälp vid måltider. Insatsen finns tillgänglig dagtid, kvällar, nätter och helger. Du kan få avlösarservice både regelbundet och vid akuta behov.

 

Det ingår inte att sköta andra barn i familjen, sköta hushållsuppgifter eller att hämta och lämna barn på förskola och skola. Servicen ges med hemmet som utgångspunkt men avlösaren får även lämna hemmet tillsammans med personen för att gå på promenad, till lekplatsen eller liknande.

Genom en korttidsvistelse utanför hemmet får du som har en funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och avkoppling, samtidigt som dina anhöriga får avlösning. Det finns olika verksamheter för korttidsvistelse utanför hemmet.

Korttidsvistelse enligt LSS kan vara:

  • Korttidshem - för alla åldrar
  • Stödfamilj - för barn och ungdomar

Skolungdom över 12 år som är i behov av förlängt fritids före och efter skoldagen samt under skolloven.

Barn och ungdomar med funktionsnedsättning kan få stöd med boende. Stödet riktar sig främst till dem som har ett stort behov av omsorg och hjälp i vardagen, men barn och ungdomar som går skola på annan ort kan också få stöd.

Som förälder eller vårdnadshavare till ett barn under 18 år betalar du ett underhållsstöd till kommunen för ditt barns omvårdnad.

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du behöver mer omfattande stöd än det som kan ges i ordinärt boende, kan du ansöka om en bostad med särskild service. I boendet finns personal som kan ge stöd inom de områden som du inte kan sköta på egen hand som exempelvis städning, matlagning och personlig hygien.

 

Det finns tre olika varianter av bostad med särskild service; gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad bostad. Vilken sort som passar dig beror på hur stora behov du har av stöd i din vardag.

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som har en intellektuell funktions­nedsättning, autism­spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Med våra olika aktiviteter vill vi arbeta för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt, öka din själv­ständighet och utveckling samt förebygga passivitet och isolering.

Du som redan har ett stöd enligt LSS har rätt att begära en individuell plan enligt LSS § 10. Den upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från kommunen, Västra Götalandsregionen eller andra instanser.

Läs hela lagen om stöd och service, LSS, Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

En insats kan prövas både enligt LSS och enligt socialtjänstlagen (SoL). I första hand prövas den enligt LSS.

Kommunen är skyldig att informera om vad lagen innebär och de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har. Kommunen måste också följa upp stödet till de personer som lagen omfattar.

Vem kan söka stöd?

För att beviljas en insats enligt LSS måste du tillhöra någon av de personkretsar som beskrivs i lagstiftningen, LSS 1 §. LSS personkrets delas in i tre grupper:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av stöd.

När du söker stöd enligt LSS prövas din ansökan i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de personkretsar som lagen beskriver, enligt LSS 1§, därefter prövas om du har rätt till den insatsen du sökt, enligt LSS 7§. Personer som inte omfattas av LSS personkrets kan ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen.

Hur prövas mina behov?

 När du eller din ställföreträdare ansökt om insats kontaktas ni av kommunens LSS-handläggare som bokar in tid för samtal om dina behov och förutsättningar. Ni kommer då att samtala om t ex din funktionsnedsättning, din hälsa, ditt boende, din sociala situation och ditt behov av stöd. Därefter utreder handläggaren dina behov av sökt insats och gör en sammanlagd bedömning av de sociala, psykologiska och medicinska förhållandena.

Beslut

När handläggaren är klar med utredningen fattas beslut om de insatser du begärt. Du får en kopia av utredningen med beslutet.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om insats kan du eller din företrädare överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Information om hur du överklagar avslaget får du med beslutet. Handläggaren som fattat beslutet kan hjälpa dig att överklaga.

Förhandsbesked

 Om du planerar att flytta till Öckerö kommun kan du ansöka om insatser genom ett förhandsbesked enligt 16 § LSS. Genom förhandsbeskedet får du ett beslut om vilka LSS-insatser som du har rätt till i Öckerö kommun innan du flyttar hit. Kommunen behandlar en sådan ansökan som om du redan var bosatt i kommunen.

Vad kostar det?

Alla insatser enligt LSS är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar den som bor i bostad med särskild service sin egen hyra och mat, sina egna resor och andra kostnader, medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

Hur ansöker jag om stöd?

 För att ansöka om en stödinsats ringer du Kommunservice på 031-97 62 00 00 så lotsar de dig vidare till en socialsekreterare inom LSS.

Sekretess

All personal inom socialtjänsten lyder under tystnadsplikt och sekretess och får inte lämna ut uppgifter om den enskilda till obehöriga.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö