Ärenden och handlingar

Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar, liksom att bevara, vårda och hålla dessa ordnade. I Öckerö kommun utgör kommunstyrelsen, nämnderna och revisionen kommunens myndigheter.

Om du vill ta del av någon av våra offentliga handlingar kan du kontakta Kommunservice. Kallelser och protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden publiceras också här på vår hemsida.

Utlämnande av offentliga handlingar

Om du har begärt ut handlingar som är för stora att lämnas ut via e-post hittar du dem här:

Offentlighet och sekretess

Allmänna handlingar

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan röra sig om till exempel ett brev, protokoll, avtal eller e-postmeddelande. Det kan också handla om ett sms, ett fax eller en video- eller ljudupptagning. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten. Om du skriver till oss via mail eller brev blir detta alltså en allmän handling, som vem som helst har rätt att ta del av om handlingen inte innehåller några uppgifter som omfattas av sekretess.

Offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar, och det är här som den så kallade offentlighetsprincipen är reglerad. Offentlighetsprincipen är en av den svenska demokratins grundpelare, och innebär att du har rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. Syftet med detta är att ge dig insyn i, och därmed möjlighet att påverka, hur offentligt anställda och politiker sköter landets offentliga verksamheter.

Uppgifter i allmänna handlingar är antingen offentliga eller sekretessbelagda. Vilket som gäller beror på vilka uppgifter handlingen innehåller. Huvudregeln är dock att allmänna handlingar är offentliga, och därmed har vem som helst rätt att ta del av dem.

Vad innebär sekretess

En del uppgifter i allmänna handlingar är sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Detta innebär att din rätt att ta del av informationen är begränsad, eftersom vi enligt lag är förbjudna att lämna ut handlingarna i de delar som innehåller sådana uppgifter. Uppgifter kan till exempel sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård.

Vilka uppgifter som omfattas av sekretess framgår av offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att kommunen med stöd av lagen avgör vad som ska sekretessbeläggas och vad som är offentligt. Om du skickar ett brev eller mail till oss och markerar detta med "Hemligt", "Förtroligt" eller "Konfidentiellt", så blir handlingen ändå inte sekretessbelagd om inte lagen medger detta.

Diarium och arkiv

Diarium och diarieföring

Alla myndigheter är enligt offentlighets- och sekretesslagen skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar. Det vanligaste sättet att göra detta är genom diarieföring. Ordet diarium betyder dagbok, och diarieföring innebär helt enkelt att varje myndighet för dagbok över vilka handlingar som denna tar emot eller upprättar.

Arkiv och arkivering

En myndighets arkiv bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna från dess verksamheter, liksom minnesanteckningar och utkast som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Förutom diarieföring är alla myndigheter enligt arkivlagen skyldiga att bevara, vårda och hålla sina arkiv ordnade så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning, samt forskningens behov.

I Öckerös kommunarkiv (även benämnt centralarkivet) på kommunhuset förvaras handlingar som ska bevaras för alltid, och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom kommunens myndigheter och bolag.

Vad finns i kommunarkivet?

De äldsta handlingarna är från slutet av 1800-talet, medan de nyaste handlingarna är från vår egen tid. Här hittar vi till exempel protokoll från kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden. Vi hittar också diarieförda handlingar i avslutade ärenden, personalakter, olika former av avtal, skolbetyg, adoptionsakter, faderskapsakter, och mycket mer.

Tillsammans berättar handlingarna i kommunarkivet en spännande historia om hur invånare, politiker och anställda i Öckerö kommun har hanterat gemensamma angelägenheter under mer än 150 år av lokalt självstyre – alltifrån skola, socialvård och äldreomsorg till kommunikationer, kultur och fritid, gatuunderhåll, vatten och avlopp, renhållning, samhällsplanering och så vidare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö