Fördjupad översiktsplan för Björkö

På Björkö planeras det för cirka 400 nya bostäder. För lokalisering av dessa bostäder har kommunen identifierat tre olika utvecklingsområden med bostäder som främsta ändamål. Andra viktiga utvecklingsfrågor vad gäller den fysiska planeringen på Björkö är bland annat utveckling av hamnen, kommunikationer, samt en utveckling av verksamheter.

Planförslag

Syftet med fördjupad översiktsplan för Björkö är att den på ett generellt men tydligt sätt ska redovisa möjligheter och utmaningar för en utveckling av Björkö tätortsområde med omnejd, samt lämna rekommendationer och riktlinjer för utvecklingen. Syftet med fördjupad översiktsplan för Björkö är även att för det avgränsande geografiska området, ersätta ÖP Utblick Öckerö avseende markanvändningskartan, samt utveckla och förtydliga översiktsplanens mål för Björkö.

Planskede – granskning

Granskning av fördjupad översiktsplan för Björkö pågår 20 januari – 24 mars 2023. Granskningen syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på följande platser:

Öppet hus - presentation

Under granskningstiden har det anordnats öppet hus vid tre tillfällen i februari där man har kunnat ställa frågor till kommunens tjänstepersoner.

Presentation öppet hus Björkö Pdf, 16.4 MB.  

Synpunkter

Synpunkterna kan lämnas via mejl eller vanlig post och ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 mars 2023. Skriv ”Fördjupad översiktsplan för Björkö” och diarienummer KS 0257/22 i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

  • Mejladress: diarium-ks@ockero.se
  • Vanlig post:
    Öckerö kommun
    Kommunstyrelsen/Avdelningen för plan fastighet och samhällsutveckling
    475 80 Öckerö

Efter granskningen upprättas ett granskningsutlåtande där alla synpunkter som inkommit under granskningstiden sammanställs. Planhandlingarna revideras sedan eventuellt med utgångspunkt från inkomna yttranden, innan den fördjupade översiktsplanen tas upp för beslut om tillstyrkande i kommunstyrelsen och sedermera antagande i kommunfullmäktige.

Vanliga frågor

En fördjupad översiktsplan (FÖP) fördjupar den kommunövergripande översiktsplanen inom ett geografiskt avgränsat område. En FÖP är likt den kommunövergripande översiktsplanen vägledande för hur mark- och vattenområden ska utvecklas, fast på en mer detaljerad nivå.

Den fördjupade översiktsplanen är också ett verktyg i kommunens fortsatta planering med detaljplaner och bygglov.

En översiktsplan och en FÖP är inte juridiskt bindande.

Granskningen är ett av stegen i processen att ta fram en fördjupad översiktsplan. Planprocessens olika steg är lagstyrda genom 3 kap. plan- och bygglagen. En granskning av en översiktsplan ska ske under minst 2 månaders tid.

Granskningen är det andra och sista tillfället för allmänhet, sakägare, myndigheter och övriga att tycka till om planförslaget innan planförslaget antas av kommunfullmäktige. Syftet med granskningen är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt.

I översiktsplanen finns riktlinjer kring hur ny bebyggelse ska anpassas till de olika platsernas karaktär och landskap. Detta kan till exempel göras genom att arbeta med varierade skala och material som har anknytning till platsen och karaktären.

Inom de skrafferade/randiga områdena vill kommunen studera möjligheten att exempelvis uppföra bostäder eller ett nytt område för verksamheter. Ytorna är schematiskt redovisade och ska därför inte betraktas som exakta. Inom de redovisade ytorna ska det även finnas plats för de funktioner som behövs för att ett område ska fungera bra, exempelvis gator, mötesplatser och grönska.

Innan ett område kan bebyggas tas en detaljplan fram. Även i arbetet med att ta fram en detaljplan ges invånare möjlighet att tycka till om den föreslagna utvecklingen vid samråd och granskning. I detaljplaneskedet studerar kommunen detaljerat vilka områden som är lämpliga att bebygga eller bevara.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande och innehållet i översiktsplanen kan därför inte överklagas. Beslut om att överklaga översiktsplanen kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte tagits fram på ett lagenligt sätt.

En översiktsplan är ett instrument för kommunens politiska majoritet att förmedla sina visioner och ställningstaganden om kommunens kommande utveckling. Den fungerar på så sätt som en vägledning för hur kommunen ska utformas. För att en översiktsplan ska kunna vara vägledande är det viktigt att den innehåller tydliga målbilder och strategier, men även ställningstaganden som går att förankra i kommunens detaljplanering, som är juridiskt bindande.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Om du har frågor kring planförslaget:

Rikard Sporre

Planarkitekt

Telefon: 031–97 62 00 (vxl.)

E-post: rikard.sporre@ockero.se

Anders Ohlsson

Avdelningschef Plan fastighet och samhällsutveckling

Telefon: 031–97 62 00 (vxl.)

E-post: anders.ohlsson@ockero.se