Tillsyn av förskolor

Öckerö kommun har enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Öckerö kommun. Syftet är att granska om den fristående huvudmannen uppfyller sina skyldigheter som anges i skollagen och andra författningar som reglerar verksamhetsområdet.

Syftet med tillsynen är att bidra till en likvärdig utbildning för alla barn genom att kontrollera att lagarna följs. Tillsynen utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade verksamheten.

Regelbunden tillsyn

Regelbunden tillsyn innebär en granskning av hur verksamheten uppfyller de regler som gäller och utgår från skollagen, förordningar, läroplanen samt andra tillämpliga lagar och förordningar. Vid tillsynsbesöket granskas bland annat hur huvudmannen uppfyller skollagens krav i sin verksamhet. Det kan för fristående förskola och friliggande fritidshem omfatta barn/elevgruppernas storlek och sammansättning, det systematiska kvalitetsarbetet, hur förskolan eller fritidshemmet stimulerar barns utveckling och lärande, kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt hur huvud-mannen säkerställer att förskolan/fritidshemmet följer aktuell läroplan. Tillsynen omfattar även inhämtande av uppgifter i form av olika rutiner och dokumentation från den fristående verksamheten. I samband med tillsynen genomförs verksamhetsbesök och intervjuer.
Tillsynen omfattas även av en prövning av ägar- och ledningskretsens insikt och lämplighet, huvudmannens ekonomiska förutsättningar samt en granskning av hur verksamheten arbetar i riktning mot nationella mål enligt aktuell läroplan. Kommunen besöker samtliga fristående verksamheter för regelbunden tillsyn var tredje år.

Riktad tillsyn

Utöver den regelbundna tillsynen kan kommunen genomföra riktad tillsyn om det på något sätt framkommer att det finns brister i verksamheten. Det kan exempelvis framkomma genom signaler från vårdnadshavare eller vid upprepade allvarliga brister som framkommit vid tidigare tillsyn. En riktad tillsyn kan innebära att kommunen begär in information från huvudmannen eller att ett besök genomförs i den aktuella verksamheten. Besöket kan vid behov genomföras oanmält.

Förstagångs tillsyn

Förstagångstillsyn genomförs som regel inom de första sex månaderna efter det att en ny fristående verksamhet har varit igång i kommunen. Även inför detta besök ska huvudmannen göra en verksamhetsbeskrivning.
Syftet med förstagångstillsynen är att granska så att verksamheten arbetar utifrån det som godkännandet eller rätten till bidrag bygger på samt att huvudmannen ska kunna få råd och vägledning tidigt i etableringen av verksamheten.

Kvalitetsgranskning

Då det bedöms som angeläget att särskilt granska någon utvald del av den verksamhet som förskolorna ska bedriva, kan kommunen besluta om att genomföra kvalitetsgranskningar.

Senast uppdaterad:

Publicerad: