Ersdalens naturreservat

Naturreservatet Ersdalen utgör den nordvästra delen av Hönö. Landskapet är bergigt och jordfattigt och präglas av väder och vind. Trots kargheten är floran relativt artrik. Strandlinjen är sönderskuren i vikar och uddar. Här finns ett rikt fågelliv. I Ersdalen finns goda möjligheter till bad, motion, lek, fiske med mera.

I naturreservatet Ersdalen på Hönö finns en mosaik av olika naturtyper. Det bäddar för ett spännande växt och djurliv. Området är välkänt bland fågelskådare. I de grunda havsvikarna ses andfåglar och vadare söka föda. Hämpling och törnsångare söker skydd och häckar i de buskrika markerna. I reservatet finns också många spännande växter. Ett exempel är fjälldaggkåpa, som är vanlig i fjälltrakterna men sällsynt i övriga landet. Förr fanns det åkrar och ängar i Ersdalen. På 1940-talet planterades bland annat björk och svarttall på jordbruksmarken. Skogen är idag en blandskog av parkkaraktär. I utkanten av skogen, vid parkeringen, finns en liten lekplats, en grillplats och parkbänkar.

Från strandängen vid Ersdalsviken (1) kan du fortsätta åt nordost över stiglösa hällmarker och besöka Kröckle kyrka (2) där söndersprucket berg och lösa klippblock har bildat formationer som liknar en kyrka. Söder ut möts man av ett storslaget landskap med gigantiska klippblock
(3). Längst ut på Kråkudden finns ett vindskydd för fågelskådning (4).

Här finns bland annat

Fåglar

ejder, gråtrut, sånglärka, silltrut, tornseglare, tobisgrissla, hämpling, turkduva

Grod- och kräldjur

mindre vattensalamander, stinkpadda

Insekter

mindre blåvinge, silversmygare, mindre purpurmätare, harrisbärfis, kustbandbi
Växter

dvärglin, fyrling, granspira, knutört, loppstarr, prickstarr, sandmålla, ängsstarr, ävjebrodd, Jungfru Marie nycklar, strandbeta

Svampar

silkesslidskivling

Tillgänglighet

En grusad stig leder ut till en stor strandäng i norra delen samt ut mot klippstränderna i södra delen av området. Dessa delar av området är relativt lättillgängliga. De föreslagna rutterna går framför allt över klippor och berg.

Hitta hit

Buss
Bussar går från Göteborg mot Hönö/Öckerö eller från Pinans färjeläge på Hönö mot Fotö.
Gå av vid hållplats Hönö Röd. Gå norrut längs Rödvägen och sväng vänster in till
Ersdalsvägen.

Bil
Ta bilfärjan till Hönö/Öckerö. Följ vägen från Pinans färjeläge och kör rakt fram mot Hönö
Röd i första rondellen. Tag sedan höger in på Rödvägen och därefter vänster in på Ersdalsvägen. Parkering finns i slutet av Ersdalsvägen. Antalet bilparkeringar är mycket begränsat så välj gärna annat färdsätt om du har möjlighet.

Båt
Hönö Röds hamn är ingen gästhamn. Närmaste gästhamn är Hönö Klåva hamn eller Öckerö hamn.

Senast uppdaterad:

Publicerad: