Ekonomiskt bistånd

Alla kan av olika anledningar, under kortare eller längre perioder, hamna i ekonomiska svårigheter. Vi erbjuder hjälp och stöd att förändra din situation.

Innan du ansöker

Varje ansökan granskas individuellt och för att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv efter egen förmåga ha gjort och fortsätta göra vad du kan för att bli självförsörjande.

Om du är arbetssökande ska du stå till arbetsmarknadens förfogande när du ansöker om ekonomiskt bistånd. Det betyder att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen, söka arbete aktivt och ta emot arbete eller annan sysselsättning som du blir erbjuden. Du kan även behöva delta i kompetenshöjande insatser, så som praktik, för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan få hjälp och stöd via vår Arbetsmarknadsenhet att exempelvis hitta lämplig praktik.

Om du inte kan söka vissa arbeten eller delta i viss sysselsättning av medicinska skäl behöver en läkare intyga detta.

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du ha ett sjukintyg som beskriver varför du inte kan arbeta.

Om du har sparade pengar på banken ska du använda dem i första hand. Äger du din bostad eller en bil kan du behöva sälja dessa för att få pengar till din försörjning. Är du gift eller sambo är din partner skyldig att försörja dig.

Om du har rätt till andra bidrag ska du i första hand söka dem. Exempelvis bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), arbetslöshetsersättning eller pension.

Om du studerar ska du söka vuxenstudiestöd eller studielån hos CSN.

Du ska kontrollera att kommunen har rätt uppgifter om din inkomst om du betalar avgifter som till exempel för förskola eller hemtjänst. Om du saknar inkomst (eller får ekonomist bidrag) har du rätt till avgiftsfri förskola.

Ekonomiskt bistånd består av två delar, försörjningsstöd och bistånd till livsföringen i övrigt.

Försörjningsstöd ska räcka till exempelvis mat, kläder, förbrukningsvaror och bostad. Försörjningsstödet prövas månadsvis. Du kan ansöka om livsföring i övrigt för till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

På Socialstyrelsens hemsida kan du själv räkna ut ditt preliminära ekonomiska bistånd beroende på hur dina inkomster och utgifter ser ut. Beräkningen är förenklad och därför är resultatet ingen garanti för om du kan eller inte kan få ekonomiskt bistånd. Varje ansökan granskas individuellt och vid bedömningen tar vi hänsyn till just din situation.

Gör en provberäkning hos Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Så här ansöker du

Ekonomiskt bistånd är samhällets yttersta skyddsnät och ett behovsprövat stöd. När du ansöker kommer vi därför att utreda ditt hushålls inkomster och tillgångar för att kunna bedöma om du är i behov av ekonomiskt bistånd eller inte. Du måste aktivt göra vad du själv kan för att själv klara din ekonomi.

Första gången du ansöker

Första gången du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ringer du till Öckerö kommunservice. Du kopplas då till handläggare på socialkontoret. Du svarar på några frågor om din situation och lämnar dina kontaktuppgifter. Vi skickar en kallelse på posten med besökstid för ett personligt besök med en handläggare och kontaktuppgifter till din handläggare. Väntetiden är vanligtvis en till två veckor.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd kommer vi att utreda din livssituation. Inför ditt första besök på socialtjänsten ska du ha med dig vissa handlingar för att vi ska kunna utreda om du har rätt till ekonomiskt bistånd. Om du har svårt att få med dig vissa handlingar är det bra om du kontaktar din handläggare så att du kan få hjälp med att ta fram dem. Om din ansökan är komplett vid nybesöket är handläggningstiden upp till tio arbetsdagar.

 • Legitimation
 • Inkomstuppgifter för de senaste 3 månaderna, till exempel lönebesked, uppgifter om bostadsbidrag, A-kassa och pension
 • Kontoutdrag - från alla dina bankkonton från 3 månader tillbaka samt en ekonomisk översikt (kontoförteckning) som visar alla dina konton.
 • Uppgifter om dina tillgångar och skulder
 • Uppehållstillstånd och arbetstillstånd om du inte är svensk medborgare
 • Din senaste deklaration, eller kontrolluppgift från Skatteverket om du inte har deklarerat
 • Kvitton på de räkningar som du ansöker ekonomiskt bistånd för
 • Försäkringsbrev för hemförsäkring om du har hemförsäkring
 • Betalda räkningar från 3 månader tillbaka (exempelvis för hyra och el) samt underlag på att du betalat dem (exempelvis att det framgår på ditt kontoutdrag)
 • Hyreskontrakt och hyresavi eller inneboendeavtal
 • Handlingsplan och inskrivningsintyg från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Aktuellt läkarintyg om du är sjukskriven
 • Anställningsavtal om du arbetar

Tillsammans med dig skriver vi sedan en arbetsplan med självförsörjning som ett av målen. Du erbjuds även stöd och hjälp från vår Arbetsmarknadsenhet, något som i många fall även är en del i arbetsplanen. För att du ska ha rätt till ekonomiskt bistånd behöver du följa din arbetsplan.

Om du har ett pågående ärende

Ansökan om ekonomiskt bistånd prövas månadsvis. Det innebär att du måste lämna in en ny ansökan inför varje ny månad du vill ansöka för. I din ansökan ska du redovisa dina inkomster, godkända utgifter och visa att du följer din arbetsplan.

Varje återansökan ska lämnas in tillsammans med uppdaterat underlag för samtliga inkomster och utgifter. Du ska även lämna kontoutdrag med varje återansökan, som fortsätter där det senaste inlämnade kontoutdraget slutade.

Du kan skriva ut och fylla i blanketten Återansökan ekonomiskt bistånd (från menyn till höger) eller hämta blanketten på kommunhuset och fylla i den direkt på plats. Du lämnar sedan in din ansökan personligen i receptionen på kommunhuset. Kom ihåg att även lämna underlag som kontoutdrag och eventuella fakturor eller kvitton med din ansökan. Du kan också ansöka digitalt via e-tjänster. För att göra en ansökan digitalt krävs att du har bank-ID och att du är folkbokförd i kommunen. Är ni två som ansöker gemensamt måste ansökan signeras av er båda.

Din individuella bedömning

Vi gör en ny bedömning för varje ny ansökan och återansökan du lämnar in. Dina inkomster och utgifter avgör om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller inte och påverkar även hur mycket pengar du kan få. Vår bedömning påverkas även av hur du följer din arbetsplan.

När vi fått in alla uppgifter vi behöver från dig börjar vi utreda ditt behov av ekonomiskt bistånd. Vi tar hänsyn till just din situation och dina förutsättningar i vår bedömning. För att du ska kunna få ekonomiskt bistånd behöver du visa att du gjort vad du kan för att försörja dig på egen hand.

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Din rätt att överklaga

Alla kommunala biståndsbeslut går att överklaga. Du har tre veckor på dig efter du fått ditt biståndsbeslut.

Känner du dig missnöjd med ett beslut är det varken svårt eller krångligt att överklaga. Om du behöver hjälp att skriva överklagandet är din vi på socialtjänsten skyldiga att hjälpa dig med det. Du är välkommen att kontakta din handläggare om du har frågor kring ett beslut eller hur du överklagar.

 • du inte får något bistånd alls
 • du får mindre bistånd än du ansökt om
 • du får annat bistånd än du ansökt om
 • kommunen minskar eller drar in tidigare beviljat bistånd
 • du är missnöjd med ett avgiftsbeslut

Så här överklagar du

Lämna in en skriftlig överklagan till kommunen eller lämna in överklagan till handläggaren som fattat beslutet. Du har tre veckor på dig att överklaga, efter du fått ditt beslut. När du lämnat in din överklagan prövas ditt beslut på nytt. Om din överklagan kommit in i rätt tid och vi inte ändrar vårt beslut skickar vi din överklagan vidare till förvaltningsrätten för högre prövning

Ett beslut från Förvaltningsrätten kan överklagas till Kammarrätten och slutligen Högsta Förvaltningsdomstolen (tidigare kallat Regeringsrätten).

 • Vem du är (ditt namn, personnummer, postadress och telefonnummer)
 • Vilket beslut du är missnöjd med, vem som fattat beslutet och vilket datum beslutet togs
 • Varför du tycker att beslutet är fel
 • Hur du vill att beslutet ska ändras

Din personliga underskrift (överklagan är inte giltig om någon annan undertecknar)

Namn:

Personnummer:

Postadress:

Telefonnummer:


Jag vill överklaga beslutet som togs av Socialtjänsten ___(datum). Jag är missnöjd med beslutet och tycker inte att hänsyn tagits till ___(till exempel utgifter och situation). Jag vill lägga till följande information ________. Jag vill att beslutet ska ändras till ________(till exempel ett gynnande beslut).

Underskrift_________________ Datum ___________

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö