Hälso- och sjukvård

Har du behov av hälso- och sjukvård kontaktar du i första hand din vårdcentral. Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till kommunal hälso- och sjukvård (hemsjukvård).

Patientnämnden

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling till exempel hemsjukvård. De har en skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Mer information hittar du på patientnämndens webbplats Länk till annan webbplats..

Ansvarsfördelning kommun och region

Det övergripande ansvaret för sjukvård har Västra Götalandsregionen.

Kommunen har ett hälso- och sjukvårdsansvar för personer, oavsett ålder och diagnos, som inte kan uppsöka vårdcentral för att få sina insatser. Ansvaret gäller till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret omfattar

 • psykiskt funktionshindrade personer när det gäller insatser av understödjande och omvårdnadskarraktär.
 • särskilda boendeformer
 • korttidsboende enligt Socialtjänstlagen
 • bostäder med särskild service inom funktionshinder
 • dagverksamheter enligt Hälso- och sjukvårdslagen
 • hemsjukvård
 • habilitering, rehabilitering och hjälpmedel inklusive inkontinenshjälpmedel.

Kommunen har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Hemsjukvård

Hemsjukvården är till för personer som behöver sjukvård i hemmet under en längre tid och som av medicinska skäl inte kan ta sig till sin vårdcentral.

Behovet av sjukvård bedöms i samband med gemensam vårdplanering eller via remitterande läkare. Sjuksköterskorna gör medicinska bedömningar och ser till att läkarens ordinationer fullgörs. Det kan vara alltifrån sårvård, medicinering och smärtlindring för patienter med mindre behov till svårt sjuka patieneter med vård i livets slut.

Hemsjukvården som består av totalt 19 sjuksköterskor utför planerad sjukvård i hemmet och vid särskilda boenden dygnet runt.

Rehabilitering

Kommunens rehablitering är till för dig som:

 • bor på särskilt boende för äldre
 • bor i gruppboende för funktionshindrade
 • har biståndsbeviljad för daglig verksamhet
 • vistas på korttidsboende
 • bor i det egna hemmet och är inskriven i den kommunala hemsjukvården

Läs mer om Rehabilitering och vilken hjälp du kan få

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). MAS har det övergripande ansvaret för kvalité, säkerhet och utvecklingsfrågor inom den kommunala hälso- och sjukvården. Om en patient som vårdas eller ges behandling av personal från Öckerö kommun drabbats av eller har utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom skall den medicinskt ansvariga sjuksköterskan göra en anmälan enligt Lex Maria.

Du kan få kontakt med medicinskt ansvarig sjuksköterska via kommunservice.

Senast uppdaterad:

Publicerad:




Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö