Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vatten och avlopp

Kommunen ser till att du får vatten hem i din kran av dricksvattenkvalité. Vi tar hand om ditt spillvatten och renar det på Pinans reningsverk. Om du behöver ansluta din fastighet till det allmäna ledningsnätet måste du skicka in en ansökan till kommunen.

Verksamhetsområdet för Vatten och Avlopp omfattar avgränsade delar av kommunens 10 öar. Totalt är cirka 5 000 abonnenter anslutna till den allmänna VA-anläggningen.

Taxor och avgifter

För att täcka kostnader för Öckerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska fastighetsägare inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betala avgifter enligt gällande VA-taxa.

Mer information om nuvarande VA-taxaPDF

Vattenmätare

Vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är den här förbrukningen som avgör hur mycket du ska betala.

Avläsning

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska läsa av och rapportera in mätarställningen minst en gång per år. Du får hem ett självavläsningskort i brevlådan.

Det är bra om du jämför vattenmätarens ställning från år till år. Då kan du se om det finns något som läcker. Det kan till exempel vara en toalett som står och rinner.

Om fastigheten byter ägare ska ni gemensamt fylla i dokumentet vattenavläsning vid ägarbyte.

Placering av vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.

placering av vattenmätare

Vatten

Vattenkvalitet

Vatten klassas som ett livsmedel. Det betyder att det är Livsmedelsverkets föreskrifter som styr verksamheten. Inom Öckerö kommun ansvarar kommunens Vatten- och avloppsenhet för vattnets kvalitet. Under hela året tas vattenprover på olika platser i vår kommun för att kontrollera att vattnet håller en god kvalitet. Proverna analyseras i ett ackrediterat laboratorium. 

Vi har ett mjukt vatten där dH ligger mellan 3-4 och PH 8,1-8,2.

Hur renas mitt avlopp?

Avlopp indelas i spillvatten och dagvatten. Det som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas för spillvatten. Spillvattnet förs via ledningar till kommunens avloppsreningsverk.

Vatten som kommer från tak, husdränering och gator kallas för dagvatten. När det finns separata ledningar för dag- och spillvatten får de inte gå i samma ledningar.

Fett i avloppet är ett problem

Fett i avloppet är ett problem som inte bara kan orsaka dålig lukt och stopp i ditt eget kök. Det fastnar också i våra gemensamma ledningar och kostar stora summor i extra underhåll. Enklast är att vi alla gör rätt från början. Hjälp oss att hålla fettet borta från våra avlopp. Använd miljötratten och torka sedan ur stekpannan innan du diskar den.

Fettavskiljare

Verksamheter som exempelvis restauranger och industrier behöver installera en fettavskiljare eftersom det vatten som släpps ut inte har samma karaktär som ett vanligt hushåll.


Hämta miljötratten gratis

Den specialtillverkade miljötratten finns att hämta gratis i Kommunservice i kommunhuset. Den gör det enkelt och bekvämt att ta hand om ditt överblivna matfett utan kladd och lukt.

Matfett är alltifrån smöret du steker i till mat- och frityroljor av olika slag. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater. Eller det som blev över efter den ugnsstekta kycklingen.

  1. Minimera! - Använd bara så mycket matfett som du behöver.
  2. Återanvänd! - Blir det matfett över så kan du återanvända det genom att göra en sås av stekskyn eller en dressing av oljan från de soltorkade tomaterna.
  3. Återvinn! - Det matfett som blir kvar då fantasin tagit slut häller du i miljötratten som sitter på din plastflaska. Flaskan slänger du i ett skåp för matolja på din närmaste återvinningsstation.
Hitta närmaste återvinningsstation
Miljötratt

Ansluta fastighet till det allmänna ledningsnätet

För att ansluta en fastighet till det allmänna ledningsnätet behöver du göra en ansökan till kommunen. Om det gäller en ny fastighet, behöver du även beställa en nybyggnadskarta.

När du lämnat in ansökan om anslutning till det allmänna VA-nätet (Servisanmälan) medför att det görs en utredning om möjligheten för fastigheten att kunna få en förbindelsepunkt.

Efter att ni inkommit med er servisanmälan får ni efter några veckor en bekräftelse på att vi mottagit er anmälan. När vi sedan gjort en utredning får ni en beräkning av anslutningskostnaden för de vattentjänster som ni har sökt. Som underlag för beräkningen ligger Ansökan till kommunalt ledningsnät - Servisanmälan.

Dagvatten

Dagvatten är en samlande benämningen på regn, dräneringsvatten samt vatten från tak och andra så kallade hårdgjorda ytor.

Dagvattnet kan även innehålla vissa oönskade föroreningar, till exempel olja, tungmetaller och organiska miljögifter, beroende på varifrån dagvattnet kommer. Den vanligaste föroreningskällan för dagvatten är trafiken. I huvudsak renas inte dagvatten utan vattnet leds till naturen obehandlat. Tänk därför på att inte  tvätta fordon och båtar på andra platser än i en tvätthall.

Dagvatten bör även ses som en resurs ur estetisk synvinkel. Öppna diken och dammar är i många delar ett positivt inslag i vår miljö. Dag- och dränvattnet bör omhändertas lokalt i varje område så att detta i möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning med naturresurser. Det är fastighetsägarens ansvar att i första hand om möjligt ta hand om sitt dagvatten på fastigheten.

Nödvattenbrunn

Nödvattenanläggningen består av ett antal djupborrade brunnar som skall kunna försörja kommunens hushåll med vatten under viss tid i ett krisläge när normal vattenförsörjning ej finns att tillgå.

Publicerad den: 2019-01-30 09.27
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö