Vatten och avlopp

Kommunen ser till att du får vatten hem i din kran av dricksvattenkvalité. Vi tar hand om ditt spillvatten och renar det på Pinans reningsverk. Om du behöver ansluta din fastighet till det allmänna ledningsnätet måste du skicka in en ansökan till kommunen.

Verksamhetsområdet för Vatten och Avlopp omfattar avgränsade delar av kommunens 10 öar. Totalt är cirka 5 000 abonnenter anslutna till den allmänna VA-anläggningen.

Taxor och avgifter

För att täcka kostnader för Öckerö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska fastighetsägare inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp betala avgifter enligt gällande VA-taxa.

Vatten- och avloppstaxa 2024 Pdf, 278.4 kB.


Vattenmätare och självavläsning

Vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Det är den här förbrukningen som avgör hur mycket du ska betala.

Avläsning

Du som har kommunalt vatten och avlopp ska läsa av och rapportera in mätarställningen minst en gång per år. Du får hem ett självavläsningskort i brevlådan. På kortet hittar du inloggningsuppgifter för att kunna lämna in din avläsning direkt på webben: Inrapportering självavläsning Länk till annan webbplats.

OBS! Den digitala inrapporteringen är för tillfället ur funktion

Du kan välja att skicka in självavläsningskortet, maila dina uppgifter till kommun@ockero.se eller ringa till Kommunservice 031-976200, så hjälper vi er med inrapporteringen.

Det är bra om du jämför vattenmätarens ställning från år till år. Då kan du se om det finns något som läcker. Det kan till exempel vara en toalett som står och rinner.

Om fastigheten byter ägare ska ni gemensamt använda er av vår digitala tjänst ”Anmäl ägarbyte på fastighet med VA-anslutning och renhållningstjänst”. Avflyttande ägare ska fylla i e-tjänsten med alla uppgifter och ny ägare ska signera. Bekräftelse skickas på din anmälan.

Anmäl ägarbyte på fastighet med VA-anslutning och renhållningstjänst | Öckerö (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Placering av vattenmätare

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet omkring vattenmätaren vara fritt. Vattenmätaren ska alltid placeras innan första tappstället.

Så mycket vatten slösas bort

Många droppar små:
- Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år eller motsvarande mer än 130 fyllda badkar. På ett dygn blir det ca 55 liter.
- Beroende på modell motsvarar en spolning på en snålspolande toalett ca 2-4 liter vatten. Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten, vilket motsvarar 2 700 badkar. På ett dygn blir det ca 1 000 liter.
- En dusch på 3 minuter motsvarar i snitt 36 liter varmvatten medan en dusch på 10 minuter förbrukar ca 120 liter varmvatten. Spara vatten genom att duscha kortare tid.
- Duscha istället för att bada i badkar.
- Det går åt 50 liter vatten för en tvätt. Spara vatten genom att fylla tvättmaskin ordentligt innan start.
- Det går åt 15 liter vatten för en disk. Spara vatten och fyll diskmaskinen innan start.
- Stäng vattenkranen när du borstar tänderna eller när du tvålar in dig. Varje minut rinner det ut ca 6 liter vatten.
- Om du har trädgård, bevattna inte med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten i till exempel tunnor

Vatten

Vattenkvalitet

Vatten klassas som ett livsmedel. Det betyder att det är Livsmedelsverkets föreskrifter som styr verksamheten. Inom Öckerö kommun ansvarar kommunens Vatten- och avloppsenhet för vattnets kvalitet. Under hela året tas vattenprover på olika platser i vår kommun för att kontrollera att vattnet håller en god kvalitet. Proverna analyseras i ett ackrediterat laboratorium. 

Vi har ett mjukt vatten där dH ligger mellan 3-4 och PH 8,1-8,2.

Hur renas mitt avlopp?

Avlopp indelas i spillvatten och dagvatten. Det som kommer från hushållets toalett, dusch och disk kallas för spillvatten. Spillvattnet förs via ledningar till kommunens avloppsreningsverk.

Vatten som kommer från tak, husdränering och gator kallas för dagvatten. När det finns separata ledningar för dag- och spillvatten får de inte gå i samma ledningar.

Fett i avloppet är ett problem

Fett i avloppet är ett problem som inte bara kan orsaka dålig lukt och stopp i ditt eget kök. Det fastnar också i våra gemensamma ledningar och kostar stora summor i extra underhåll. Enklast är att vi alla gör rätt från början. Hjälp oss att hålla fettet borta från våra avlopp. Använd miljötratten och torka sedan ur stekpannan innan du diskar den.

Fettavskiljare

Verksamheter som exempelvis restauranger och industrier behöver installera en fettavskiljare eftersom det vatten som släpps ut inte har samma karaktär som ett vanligt hushåll.

Ansluta fastighet till det allmänna ledningsnätet

För att ansluta en fastighet till det allmänna ledningsnätet behöver du göra en ansökan till kommunen. Om det gäller en ny fastighet, behöver du även beställa en nybyggnadskarta.

När du lämnat in ansökan om anslutning till det allmänna VA-nätet (Servisanmälan) medför att det görs en utredning om möjligheten för fastigheten att kunna få en förbindelsepunkt.

Efter att ni inkommit med er servisanmälan får ni efter några veckor en bekräftelse på att vi mottagit er anmälan. När vi sedan gjort en utredning får ni en beräkning av anslutningskostnaden för de vattentjänster som ni har sökt. Som underlag för beräkningen ligger Ansökan till kommunalt ledningsnät - Servisanmälan.

Dagvatten

Dagvatten är en samlande benämningen på regn, dräneringsvatten samt vatten från tak och andra så kallade hårdgjorda ytor.

Dagvattnet kan även innehålla vissa oönskade föroreningar, till exempel olja, tungmetaller och organiska miljögifter, beroende på varifrån dagvattnet kommer. Den vanligaste föroreningskällan för dagvatten är trafiken. I huvudsak renas inte dagvatten utan vattnet leds till naturen obehandlat. Tänk därför på att inte  tvätta fordon och båtar på andra platser än i en tvätthall.

Dagvatten bör även ses som en resurs ur estetisk synvinkel. Öppna diken och dammar är i många delar ett positivt inslag i vår miljö. Dag- och dränvattnet bör omhändertas lokalt i varje område så att detta i möjligaste mån återförs till marken och bildar grundvatten, i enlighet med principen om god hushållning med naturresurser. Det är fastighetsägarens ansvar att i första hand om möjligt ta hand om sitt dagvatten på fastigheten.

Enskild brunn

Du som har en egen brunn som används för dricksvatten är ansvarig för vattnets kvalitet. Vatten innehåller flera ämnen med varierande betydelse för människans hälsa. Beroende på vad vattnet ska användas till ställs olika krav på vattnets kvalitet. Livsmedelsverket rekommenderar att du som brunnsägare regelbundet tar prover på ditt dricksvatten genom att lämna vattenprov för analys hos ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium.

Nödvattenbrunn

Nödvattenanläggningen består av ett antal djupborrade brunnar som skall kunna försörja kommunens hushåll med vatten under viss tid i ett krisläge när normal vattenförsörjning ej finns att tillgå.

Sms

Vi skickar ut sms i samband med akuta vattenläckor till berörda fastigheter där vi måste stänga av vattnet. För att få ett sms måste ditt mobilnummer vara kopplad till fastighetsadressen på till exempel Eniro eller hitta.se. Hör av dig till din mobiloperatör för att få veta mer!

Tillståndsansökan Pinans avloppsreningsverk

Bakgrund

Pinans avloppsreningsverk på Öckerö behöver byggas ut och få en ökad kapacitet för att säkerställa nuvarande och framtida avloppsreningsbehov. I samband med dessa arbeten avser kommunen i havet även lägga ned överföringsledningar för överförande av avloppsvatten från öar där det idag finns små avloppsreningsverk. På sikt skall dessa mindre avloppsreningsverk avvecklas och avloppsvattnet överföras till Pinans ombyggda avloppsreningsverk. Nedläggande av överföringsledningar för avloppsvatten i havet och om- och utökad kapacitet för Pinans avloppsreningsverk behöver föregås av en tillståndsprövning vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, enligt miljöbalken. Öckerö kommun har därför, till nyss nämnda domstol, lämnat in en sådan ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning m.m.

Kungörelse från mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg berättar nu i en så kallad kungörelse (offentligt myndighetsmeddelande) att fastighetsägare och andra berörda av kommunens ansökan har fram till den 10 januari 2023 på sig att till mark- och miljödomstolen skicka in sina synpunkter. Sakägarna, de som är berörda av beslutet, får kungörelsen skickad till sig och den kommer också att publiceras i Göteborgsposten.

Ansökan

Ansökan i sin helhet, med bilagor, kan laddas ner på länkar enligt nedan:

Ansökan Pdf, 2.6 MB.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 55.1 MB.

Teknisk beskrivning Pdf, 7.1 MB.

Sakägarförteckning för miljöfarlig verksamhet inklusive registerkarta Pdf, 1.8 MB.

Sakägarförteckning för vattenverksamhet inklusive registerkarta Pdf, 1 MB.

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: