Elevhälsa

Elevhälsan finns till för elever som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola eller på gymnasiet. I elevhälsan ingår specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och logoped.

Elevhälsan arbetar för att eleven ska ha en god hälsa och få rätt förutsättningar för inlärning. Tillsammans med skolans personal stödjer vi elevens elevens utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteam

På varje skola finns ett elevhälsoteam där specialpedagog, skolsköterska, skolpsykolog, skolkurator och logoped ingår. Teamet samarbetar med övrig personal på skolan. Det är rektor på skolan som leder elevhälsoteamet.

Behöver ditt barn stöd kontaktar du rektorn på skolan ditt barn går på.

Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar tillsammans med personal och skolledningen och bidrar till den pedagogiska utvecklingen på skolan. Specialpedagogen identifierar, analyserar och undanröjer hinder som orsakar svårigheter i lärandemiljön. De ger konsultation och handledning samt utför olika pedagogiska utredningar.

Skolsköterska

Skolsköterskan arbetar med förebyggande och hälsofrämjande arbete som bidrar till elevernas psykiska, fysisk hälsa, sunda levnadsvanor och utför enklare sjukvårdsinsatser.

Eleverna erbjuds minst tre hälsobesök i grundskolan.

Vaccinationer erbjuds enligt allmänna barnvaccinationsprogrammet i årskurs 2, 6 och 8.

I hälsosamtalen pratar skolsköterska om hälsa, skolsituation och livssituation. Undersökning av längd, vikt, syn, hörsel och rygg är exempel på vad som kan ingå i ett besök.

Kurator

Kuratorn bidrar med sin sociala och psykosociala kompetens i verksamheten som en del av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande uppdrag.

Kuratorn ger konsultation och handledning samt arbetar förebyggande med elever i grupp.

Kan erbjuda stöd och motivationssamtal relaterade till skolsituationen.

Psykolog

Psykologen bidrar med sin psykologiska kompetens för att stödja barns och ungdomars utveckling. De ger konsultation och handledning och gör psykologiska utredningar och bedömningar som stöd för det pedagogiska arbetet.

Logoped

Logopeden ger konsultation och handledning kring barn och elever som har språkliga svårigheter samt läs och skrivsvårigheter. Gör språkliga bedömningar/utredningar som stöd för det pedagogiska arbetet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö