Total och civilt försvar

Sveriges försvar består av militärt och civilt försvar. Tillsammans bildar det totalförsvaret. Totalförsvaret är all verksamhet i hela samhället som ska förbereda Sverige för att kunna möta olika angrepp.

Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår motståndskraft att möta olika angrepp.

Webbutbildning om totalförsvar

MSB och Försvarsmakten har satt ihop en webbutbildning som ska utveckla grundläggande kunskap om området totalförsvar samt uppmuntra till ett gemensamt ansvarstagande i totalförsvarsplaneringen.

Utbildningen består av text- och bildbaserade faktasidor, men även filmer och interaktiva övningar. Det tar cirka 45-60 minuter att genomföra utbildningen.

Till utbildningen Totalförsvar - ett gemensamt ansvar Länk till annan webbplats.

Civilt försvar

Planeringen för det civila försvaret har återupptagits och inriktningen är att det civila försvaret ska bygga på krisberedskapen.

Förstärkning av totalförsvaret

I oktober 2020 presenterade regeringen propositionen ”Totalförsvaret 2021 – 2025” (2020/21:30). Regeringen angav att Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig behöver stärkas på bred front. En viktig del i det arbetet är att stärka det civila försvaret. Motståndskraften inom bland annat energiförsörjningen behöver höjas. För Öckerö kommun innebär det att planera för robustare energiförsörjning för hela hotskalan, det vill säga från fredstid till före och under höjd beredskap.

Genomförandet av den nya försvarspolitiska inriktningen är ett ansvar för hela samhället. Regeringen anger i totalförsvarsproposition att:

”Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. Vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet ska tryggas. I totalförsvaret ingår militär verksamhet (militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar). Riksdagen, regeringen, statliga myndigheter inklusive länsstyrelser, kommuner, regioner, näringsliv, frivilligorganisationer samt enskilda individer är alla delar av, och förutsätts bidra till, totalförsvaret."

Nya mål för det civila försvaret

Efter riksdagens beslut om totalförsvarspropositionen, den 15 december 2020, fastställdes bland annat förnyade mål för det civila försvaret. Målet för det civila försvaret ska vara att ha förmåga att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
 • upprätthålla en nödvändig försörjning
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
 • upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Totalförsvarsövning 2020

Under 2020 genomfördes en totalförsvarsövning i Sverige, där vår kommun deltog. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år. Övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Totalförsvar omfattar det civila och militära försvaret tillsammans och gäller all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Sveriges totalförsvar ska skydda och försvara landet, människors liv och hälsa, samhällets funktioner likaväl som de grundläggande värdena demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Ett väl fungerande och välkänt totalförsvar ska avhålla andra från att vilja angripa eller utöva påtryckningar mot Sverige. Genom att förbereda oss skapar vi ett mer motståndskraftigt samhälle. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomfördes en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Utifrån scenariot genomfördes flera övningsmoment under 2020.

MSB och Försvarsmakten ansvarade för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkade.

Vår kommun deltog i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställdes vi inför olika händelser där vi bland annat diskuterade beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Övningen är en möjlighet för Öckerö kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi uppfyller kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020, där fokus just nu ligger på att:

 • stärka säkerhetsskyddet
 • höja kompetensen när det gäller totalförsvar
 • ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.

Alla delar av samhället deltog på olika sätt i eller stödjer totalförsvarsövningen. Totalt deltog runt 400 aktörer.

Du som invånare påverkas inte av Öckerö kommuns deltagande i totalförsvarsövningen.

Sveriges kommuner har uppgifter inom den civila delen av totalförsvaret som ska bidra till att samhället fungerar även under höjd beredskap. Det civila försvaret fokuserar framför allt på att:

 • värna civilbefolkningen
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, till exempel vård, skola och omsorg,
 • bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Kommunens skyldigheter vid höjd beredskap regleras genom lag. Vid höjd beredskap ska kommuner vidta särskilda åtgärder som rör:

 • planering och inriktning av verksamheten
 • tjänstgöring och ledighet för personal
 • användning av tillgängliga resurser som behövs för att kommunen, under de förhållanden som råder, ska kunna fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret.

Privatpersoner har också ett ansvar vid en kris. På sidan Din krisberedskap finns mer information om hur det går att förbereda sig. 

Alla hushåll i Sverige har fått hem broschyren Om krisen eller kriget kommer Länk till annan webbplats.. Du kan även hämta ett exemplar i kommunservice.

Senast uppdaterad:

Publicerad: