SCB:s medborgarundersökning

Tyck till om din kommun – dina svar är viktiga!

Nu är det dags för Statistikmyndigheten SCB:s årliga medborgarundersökning där utvalda invånare får möjlighet att tycka till om hur det är att leva och bo i Öckerö kommun och därigenom påverka kommunens utveckling.

Öckerö är en av 137 kommuner som deltar. Är du en av de slumpvis utvalda kommuninvånarna som erbjuds att delta i undersökningen? Gör din röst hörd och svara på enkäten. Ju fler svar desto bättre blir beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen.

Värdefull vägledning

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i sin kommun. Det finns bland annat frågor om vilket inflytande man upplever att man har. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunens verksamheter.

Genom undersökningen kan vi både följa Öckerö kommuns utveckling över tid, jämföra oss med andra kommuner och med riket som helhet.


Vem får delta och hur?

Det är slumpen som avgör vem som får svara på enkäten. Undersökningens urval är 1200 personer som är 18 år eller äldre. Är du en av de utvalda kommer du att få hem ett informationsbrev i din brevlåda. Du kan själv välja om du vill besvara enkäten på papper eller via webben. I brevet finns inloggningsuppgifter om du vill besvara enkäten digitalt.

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska. Webbenkäten finns även på engelska. Länkar till enkäten på andra språk finns nedan.


Hur skyddas mina svar?

Du deltar anonymt. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när undersökningens resultat redovisas. Uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).


Vilka frågor ingår i undersökningen?

Frågorna i undersökningen handlar om vad du som invånare tycker om Öckerö kommun och är indelade under följande rubriker:

 • Skola och omsorg
 • Boende och boendemiljö
 • Lokala arbets- och utbildningsmöjligheter
 • Samhällsservice
 • Resor och kommunikationer
 • Bibliotek, kulturliv och mötesplatser
 • Idrott, motion och friluftsliv
 • Underhåll av den offentliga miljön
 • Trygghet i samhället
 • Klimat- och miljöarbete
 • Bemötande, information och inflytande i kommunen
 • Jämlikhet och integration
 • Förtroende
 • Allmänna frågor om kommunen


Resultat ger viktig vägledning

Resultatet presenteras i december och ligger till grund för politikers och tjänstepersoners arbete i att förbättra servicen i kommunen, men också demokratin i stort. Årets insamlingsperiod pågår till den 3 november. Resultaten presenteras i december.

Statistiken kommer även publiceras i SCB:s statistikdatabas www.statistikdatabasen.scb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under demokrati.


Hur behandlas personuppgifterna?

SCB är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som SCB utför. Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken och övrig gällande lagstiftning.

Har du frågor om personuppgifter? Kontakta SCB:s dataskyddsombud: 010-479 40 00, dataskyddsombud@scb.se, SCB, 701 89 Örebro


Länkar:

Besvara enkäten så här:
Gå in på www.insamling.scb.se/eleg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och logga in med BankID eller annan e-legitimation för att besvara frågorna.

Svara på andra språk?
Please visit www.scb.se/medborgarundersokningen-eng Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. for information in English.

Please visit www.scb.se/medborgarundersokningen-arabisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. for information in Arabic.

Senast uppdaterad:

Publicerad: