Avgifter för förskola

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster.

Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för förskola och fritidshem regleras i Regler för placeringar och är framtagna i enlighet med skollagen (2010:800). Taxorna är även framtagna i enlighet med förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem (2001:160).

Regler för placeringar i förskola och fritidshem.pdf (ockero.se) Länk till annan webbplats.

Hur beräknas avgiften?

Avgiftens storlek bestäms utifrån den sammanlagda inkomsten för ett hushåll. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster. Hushållets sammanlagda avgifter påverkas också av antalet barn som hushållet har inskrivna i förskola och fritidshem belägna i Öckerö kommun.

Avgiften beräknas i procent på hushållets avgiftsgrundande bruttoinkomst per månad upp till ett maxbelopp. Maxbeloppet är indexreglerat och kan ändras varje år. Detta medför även att den maximala avgiftsnivån för en plats kan ändras varje år.

Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av omsorg, kan delad faktura skickas vid vårdnadshavares önskemål. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Inkomstredovisning

Redovisning av inkomst görs i samband med ansökan om plats i förskola. Därefter lämnas inkomstredovisning varje år. Det åligger familjen att däremellan meddela eventuella förändringar i den ekonomiska situationen.

För barn med växelvis boende lämnas familje- och inkomstredovisning från respektive vårdnadshavares hushåll. Utebliven inkomstredovisning innebär placering i högsta avgiftsklass.

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Pension (ej barnpension)
 • Livränta
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn
 • Sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Arbetslöshetsersättning
 • Aktivitetsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga m.m.
 • Barnbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Underhållsstöd (f d bidragsförskott)
 • Lån/bidragsdel av statligt studiemedel
 • Rekryteringsbidrag
 • Socialbidrag (Försörjningsstöd)
 • Ersättning för merutgifter vid vårdbidrag
 • Inkomst av kapital
 • Familjehemsföräldrars omkostnadsersättning
 • Etableringsersättning

När betalas avgiften?

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader per år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran.

Vid övergång från förskola till fritidshem

Vid övergång från förskola till fritidshem blir första debiteringsdag den 1 augusti.

Taxor för förskola

Till och med höstterminen ett barn fyller tre år utgår full avgift för ett barns plats oavsett i vilken omfattning barnet är i verksamheten.

Från och med höstterminen det år ett barn fyller tre år reduceras avgiften. Reduktionen motsvarar de 525 avgiftsfria timmar som ingår i den allmänna förskolan.

Från och med höstterminen ett barn fyller tre år är platsen avgiftsfri om barnet endast nyttjar rätten till allmän förskola (525 timmar om året, det vill säga 15 timmar i veckan, dock inte under skollov).

Barnomsorgstaxa 2024

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst. Inkomsttaket för maxtaxan är 56 250 kronor år 2024. Barn 1 är det yngsta barnet i familjen.

Förskola 1-2 år

Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 688 kronor/månad
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 125 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 563 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka

15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1 214 kronor/månad
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 809 kronor/månad
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 405 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1125 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 563 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 563 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Senast uppdaterad:

Publicerad: