Bygglovsprocessen

Resan från den första tanken till dagen då det är dags för inflyttning kanske känns lång och krånglig. Genom planering och rätt handlingar kan vägen till ditt färdiga bygge gå smidigt och snabbt.

Här får du information om alla stegen i processen: vad du behöver tänka på innan, hur du fyller i din ansökan, hur ritningarna ska se ut och hur du till slut får flytta in i ditt nya hus.

Att tänka på innan du bygger

Det första du bör göra är att ta reda på om du får bygga och i så fall i vilken utsträckning. Ett första steg är att se om din fastighet omfattas av en detaljplan. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som omfattar ett mindre område, till exempel ett kvarter eller bostadsområde, och ligger till grund för prövning av bygglov och marklov. I detaljplanen kan det stå hur många våningar ditt hus får vara, hur stort det får byggas och vilket avstånd det måste vara mellan huset och tomtgränsen.

Öckerö kommun har ett kulturmiljöprogram med syfte att bland annat bevara, utveckla och stimulera den kulturmiljö som särskiljer den västsvenska kustmiljön. Detta innebär att vissa områden i kommunen är betecknade som särskilt bevarandevärda, vilket tas i beaktning vid prövning av bygglov.

Strandskyddet finns till för att trygga allmänhetens tillgång till våra stränder och för att skydda växter och djur. I Öckerö kommun sträcker sig strandskyddet 300 meter upp till land och lika långt ut i vattnet längs alla kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Inom detta område är det förbjudet att utföra vissa åtgärder, se vår sida om strandskydd för ytterligare information.

Nedan finns en karta där du kan se om din fastighet finns inom detaljplanerat område och till höger finner du en länk till Öckerös kulturmiljöprogram.

När du vet vad du vill göra och vad som gäller för din fastighet är det bra att du tar reda på vilka regler som gäller för det du vill göra. För vissa åtgärder krävs bygglov medan vissa är anmälningspliktiga. Här på hemsidan kan du läsa om vilka olika regler som gäller och vad som skiljer dem åt. Om du vill ha ytterligare information finns Bygglovsguiden Länk till annan webbplats. där du själv kan söka information samt Boverkets Länk till annan webbplats. hemsida. Om du är osäker är du välkommen att kontakta kommunservice eller besöka våra byggnadsinspektörer när de har drop in.

För att ditt ärende ska behandlas så snabbt som möjligt är det viktigt att din ansökan är komplett. Vanliga orsaker till att ansökan skickas tillbaka till den sökande för komplettering är att ansökan inte är korrekt ifylld med exempelvis färger och materialval på tak och fasad eller att ritningarna saknas/inte är korrekt utförda. Vid enklare åtgärder kan du lämna in kontrollplanen tillsammans med din ansökan för att handläggningen ska gå snabbare.

Tänk därför på att läsa igenom blanketterna noga och att ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda. Under blanketter och checklistor kan du se vad din ansökan ska innehålla och under ritningar och kontrollplanens utformning kan du se hur handlingarna ska se ut.

Du skickar din ansökan till:

Öckerö kommun

475 80 Öckerö

Bygglovets gång

När din ansökan kommer in till kommunen så datumstämplas och diarieförs den. Sedan tilldelas en byggnadsinspektör din ansökan för granskning. Om det är någonting i din ansökan som saknas eller behöver ändras så kommer du begäras att komplettera den.

När din ansökan är komplett så granskas den av kommunens byggnadsinspektörer. De tar då ställning till hur väl åtgärderna följer bestämmelserna i plan- och bygglagen, hur väl de anpassar sig till områdets övriga bebyggelse och natur samt hur lämplig byggnaden är för sitt ändamål.

I de fall som byggnadsinspektörerna bedömer att ditt förslag avviker för mycket från bestämmelserna för att bygglovet ska kunna godkännas så kan de antingen välja att bygglovet tas upp i bygg- och miljönämnden för politikerna att besluta eller så kontaktar de dig. Du kan då får möjligheten att ändra ditt förslag eller dra tillbaka din ansökan.

Om din fastighet finns i ett detaljplaneratområde och de föreslagna åtgärderna avviker från planen kommer din ansökan skickas ut till dina grannar. Grannarna har då två veckor på sig att ge sina synpunkter på din ansökan. Du som sökande får alltid del av de synpunkter som kommer in från grannar och kan bemöta dessa om du vill. I de fall det inte kommer in några synpunkter från grannar räknas det som ett tyst godkännande.

Bygger du enligt Attefallsreglerna så får inte grannar tillfälle att yttra sig. Undantag är om du vill bygga närmare tomtgräns än 4,5 meter, då behöver du alltid berörd grannes skriftliga godkännande.

När fastigheten exempelvis ligger inom kulturmiljöprogrammet eller avviker mycket från detaljplan tas beslutet om bygglov av Bygg- och miljönämnden som består av folkvalda politiker. Du kan ta del av nämndens kallelser och protokoll på vår hemsida. Vid bygglovsansökan som följer detaljplanen kan beslut tas av byggnadsinspektörerna.

När beslutet är fattat så meddelas du som sökande, dina grannar och det skickas till Post- och inrikes tidningar. När du fått beslut om bygglov så innebär detta att den åtgärd du sökt för är godkänd av kommunen. Det innebär inte att du får börja bygga. För att få börja bygga krävs att du får ett startbesked.

I beslutstexten som du får skickat till dig framgår vad du behöver göra för att få börja ditt byggnadsarbete. Det framgår där:

  • Vilka handlingar du behöver lämna in till kommunen
  • Om du fått startbesked beviljat eller om du behöver få det beviljat separat
  • Om det krävs kontrollansvarig
  • Om tekniskt samråd krävs
  • Om utstakning är aktuell

För att du ska få startbesked krävs att du skickar in alla handlingar som begärts i beslutstexten. Handlingar som ofta saknas är färdigställandeskydd, kontrollplan och konstruktionshandlingar, vilket kan dröja upp processen. Om du är osäker på vilka handlingar som ska lämnas in så är du välkommen att kontakta kommunen.

Om ingen har överklagat ditt bygglov tre veckor efter delgivning eller fyra veckor efter att det införts i Post- och inrikes tidningar så vinner beslutet laga kraft. Det innebär att det inte längre går att överklaga och att det är giltigt i fem år framöver. Du måste dock påbörja ditt arbete inom två år.

Från byggstart till inflyttning

För att få börja bygga krävs att du fått startbesked beviljat. Om du börjar bygga utan startbesked så är kommunen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av dig som är fastighetsägare.

I vissa fall så beviljar kommunen startbesked samtidigt som bygglov. I andra fall så krävs ett tekniskt samråd innan startbesked kan beviljas. Vad som gäller för dig framgår i beslutstexten du får i samband med bygglovsbeslutet.

När du har sänt in de handlingar som begärts i beslutet så ska du boka in tekniskt samråd med byggnadsinspektören som handlagt ditt ärende. På det tekniska samrådet ska byggherren, den kontrollansvarige och eventuellt andra berörda vara med. Ni går där igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, de inlämnade handlingarna och vid behov så begärs komplettering av handlingar in av er. Det bestäms även hur många platsbesök som kommer att göras.

När du fått starbesked beviljat så kan du börja bygga. Minst en gång under byggprocessen kommer en byggnadsinspektör på platsbesök för att kontrollera att regler följs och för att kontrollansvarig ska kunna informera om projektets gång och kontroller. I vilket skede platsbesöken sker och hur många de är bestäms under det tekniska samrådet. Det är du som sökande som ska boka in en lämplig tidpunkt för besöket.

För att få bruka de delar som berörs av bygglovet krävs att du fått ett slutbesked beviljat av kommunen. Om du börjat använda byggnaden innan du fått slutbesked så är kommunen skyldig att ta ut en byggsanktionsavgift av dig som är fastighetsägare.

Innan slutbesked utfärdas hålls ett slutsamråd på plats med den sökande och kontrollansvarige. Byggnadsinspektören tittar då på säkerhet vid användning och går igenom de intyg och dokument som ska lämnas in inför slutbeskedet. Du som byggherre är ansvarig att visa att de åtgärder som du angett i lovet eller anmälan är uppfyllda.

När slutsamrådet är genomfört och dina åtgärder blivit godkända så får du ett slutbesked utfärdat. Det är först nu du får börja använda din byggnad och kan flytta in. Grattis!

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö