Studera utomlands

Öckerö kommuns riktlinjer för studier utomlands beskriver regelverket kring skolplikt, utlandsstudier och anger villkor för elever som vill studera utanför Sverige och använda skolpengen för att bekosta studierna.

Utlandsstudier inom grundskolan

Öckerö kommun finansierar ingen utbildning utomlands inom grundskolan.


Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till en kostnadsfri utbildning. Den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Vårdnadshavare som tillfälligt önskar åka utomlands med skolpliktigt barn kan antingen ansöka om ledighet, eller ansöka om att barnet ska få fullgöra skolplikten på annat sätt. Vid flytt eller längre vistelse utomlands upphör skolplikten och därmed rätten till svensk utbildning.


Att fullgöra skolplikten på annat sätt

I vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt. För att detta ska beviljas så krävs att den verksamhet som erbjuds barnet framstår som ett fullgott alternativ till utbildningen i grundskolan, att behovet av insyn i verksamheten kan tillgodoses och att det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan till exempel vara om eleven under längre tid önskar vara från skolan på grund av exempelvis resor eller filminspelning. Det krävs dock att det finns mycket starka skäl i det enskilda fallet.

Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av Barn- och utbildningsnämnden och får bara avse ett år i taget. Om hemkommunen beslutar att en elev ska få fullgöra skolplikten på annat sätt innebär det att kommunens ansvar att finansiera barnet utbildningen upphör. Kommunen har dock tillsynsansvaret för verksamheten.

Utlandsstudier inom Gymnasieskolan

Öckerö kommun finansierar utbildning inom gymnasieskolan förutsatt att nedanstående villkor är uppfyllda.


Villkor för utlandsstudier

  • Eleven och minst en vårdnadshavare ska vara folkbokförd i Öckerö kommun under hela studietiden
  • Studierna utomlands får bedrivas i årskurs 2 eller 3, elevens första studieår ska bedrivas i Sverige
  • Eleven ska vara antagen och ha tackat ja till en plats i svensk gymnasieskola
  • Utlandsskolan ska följa svensk läroplan och vara godkänd av Skolverket/Skolinspektionen
  • Tim- och kursplaner ska stämma överens mellan de båda skolorna så att den totala studietiden inte blir längre än tre år
  • Ersättningen betalas för max ett års studier utomlands
  • Vårdnadshavare är skyldig att skriftligt informera Barn- och utbildningsförvaltningen om eleven avbryter sina studier eller flyttar till en annan kommun
  • Ersättningen betalas ut direkt till mottagande skola enligt samma grunder som den interkommunala ersättningen för motsvarande utbildning i Sverige

Inackorderingstillägg och resor

Svenska skolor utomlands räknas som fristående skolor. Ansökan om inackorderingstillägg ska därför skickas till CSN. Öckerö kommun ger inga bidrag för resor.

Senast uppdaterad:

Publicerad: