Förskola

Förskolan är den första skolformen. Den vänder sig till barn från ett års ålder och fram tills att barnet börjar förskoleklass det året barnet fyller sex år.

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Det ska vara en rolig, trygg och lärorik verksamhet för alla barn. Förskolan är inte obligatorisk. Du väljer om ditt barn ska gå i förskola. Barn kan börja i förskola vid olika åldrar och delta under olika lång tid.

I Öckerö kommun finns det både kommunala och fristående förskolor. Du kan önska vilken förskola ditt barn ska gå i.

Förskolor i kommunen

Öckerö kommun finns förskolor på sex av kommunens tio öar. Här hittar du alla förskolor i kommunen, både kommunala och fristående.

Kommunala förskolor

Här hittar du en lista på alla kommunala förskolor i kommunen. Klicka på förskolan för att läsa mer.

Fristående förskolor

Här hittar du en lista på alla fristående förskolor i kommunen. Klicka på förskolan för att läsa mer.

Regler för förskola

Plats i förskola ska erbjudas barn som har fyllt ett år och vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökande eller föräldraledig för vård av annat barn. Plats ska också erbjudas om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola. Alla barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas allmän förskola under minst 525 timmar om året.

Läs mer i Skollagen (8 kap 4-7 § Länk till annan webbplats.)

Enligt lag är du garanterad en förskoleplats inom fyra månader och en plats i fritidshem så snart behovet finns. Vid behov av plats snabbare än så, kontakta kommunservice för att se hur möjligheterna ser ut. Om ditt barn redan har omsorg, till exempel allmän förskola eller 15 timmar/vecka, gör du en schemaändring för att utöka vistelsetiden. Schemaändringen gör du i e-tjänsten.

Du behöver inte bo i Öckerö kommun för att ha rätt till en förskoleplats. Det beror på om det finns platser på den förskola du önskar eller om det finns speciella skäl.

Ansökan till förskola kan göras när familjen avser att flytta till kommunen men plats kan inte ges förrän fast adress kan anges eller att hemkommunen betalar för platsen. Om ditt barn behöver plats på fritids anger du det när du anmäler flytt till kommunen.

I första hand försöker vi alltid erbjuda plats på förstahandsvalet. Om det inte går så erbjuder vi en plats där det finns.

Nej, samma regler gäller för den som studerar och arbetar.

Försök att i första hand prata med personalen om varför du inte är nöjd och se om ni kan finna en lösning på problemet. Den huvudsakliga perioden för byten är augusti-september.

Om du flyttar från Öckerö kommun upphör rätten till förskoleplats i kommunen. Om du däremot flyttar inom kommunen kan man behålla platsen. Om du flyttar till kommun inom GR-samarbetet (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn) har du rätt att behålla platsen till dess att den nya hemkommunen har erbjudit en plats (under förutsättning att du har ansökt om plats i den nya kommunen).

Schema och vistelsetider

De flesta förskolor har öppet 6.15-18.00 måndag till fredag. Om det inte finns barn med behov av omsorg så tidigt som 6.15, eller så sent som 18.00, kan förskolan öppna senare eller stänga tidigare.

En del mindre förskolor har begränsade öppettider.

Du lämnar in schema via e-tjänsten som du hittar under självservice.

Halvfartsstudier motsvarar ungefär arbete på halvtid. Du har rätt till förskola eller fritids i den mån du behöver för att klara dina studier. Arbetar du samtidigt halvtid motsvarar det arbete och studier på heltid. Avgiften beräknas på din inkomst.

Genom e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem Länk till annan webbplats. lämnar du schema för den period som du kan överblicka. Därefter samtalar du med personalen på din förskola om din situation.

Nej, det finns ingen nattöppen förskola i kommunen.

De 15 timmarna ska förläggas av rektor på ditt barns förskola så att de passar förskolans undervisning, den övriga barngruppen och dina behov av barnomsorg. Vid tillfällig ändring kan detta ske i samråd med personalen på förskolan.

Nej, timmarna förläggs av rektor så att det passar med den övriga barngruppen, undervisningen, måltider med mera.

Vistelsetiden på förskola och fritids ska utgå från respektive vårdnadshavares behov. Det innebär att ditt barn kan vara på förskolan de veckor som du arbetar och barnet bor hos dig, även om den andra vårdnadshavaren har semester.

Om ditt barn har en plats på förskola avgör du själv som vårdnadshavare om du är i behov av barnomsorg under tiden du är sjukskriven. Du behåller din rätt till omsorg utifrån de nya förutsättningarna. Du behöver inte lämna något sjukintyg till förskolan.

Ja, så länge sjukdomen inte är mycket smittsam och syskon rekommenderas att vara hemma.

Under de veckor du arbetar har barnet rätt till omsorg i den mån som arbetet kräver. Om ditt barn går i förskola har det rätt till en vistelsetid på 15 timmar per helgfri vecka, även när du inte arbetar. Detta för att inte komma ifrån gemenskap och verksamhet under en längre period. Om ditt barn går i skola och fritids har det inte rätt till fritids under dina lediga veckor.

Öppettiderna styrs av barnens vistelsetider. Vid frågor om öppettider för respektive förskola kontakta kommunservice på telefonnummer 031- 97 62 00.

Avgifter för förskola

När ditt barn har plats i förskola och fritidshem beräknas din kostnad utifrån hushållets inkomst. För barn under tre år är den högsta avgiften 1572 kronor per månad (2022) . När ditt barn fyllt tre år är den högsta avgiften 1130 kronor per månad. De barn som endast deltar i allmän förskola 15 timmar per vecka under skolans läsår betalar ingen avgift. Avgiften betalas 12 gånger per år.

Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets sammanlagda månadsinkomst (brutto, för närvarande 11 000–52 410 kronor) enligt följande, där barn 1 är det yngsta barnet i familjen:

Förskola 1-2 år

Barn 1: 3 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 572 kronor/månad
Barn 2: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1 048 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Förskola 3-5; mer än 15 tim/vecka

15 tim per vecka är avgiftsfri. Nedan anges avgift utöver de 15 timmarna
Barn 1: 3% av avgiftsgrundande inkomst. Max 1 130 kronor/månad
Barn 2: 2% av avgiftsgrundande inkomst. Max 753 kronor/månad
Barn 3: 1% av avgiftsgrundande inkomst. Max 377kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Fritidsverksamhet erbjuds barn 6-12 år under den del av dagen då eleverna inte går i skolan och under lov. Avgift för endast fritids på lovet är 100 kronor per dag.

Fritidshem

Barn 1: 2 % av avgiftsgrundande inkomst, max 1048 kronor/månad
Barn 2: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 524 kronor/månad
Barn 3: 1 % av avgiftsgrundande inkomst, max 524 kronor/månad
Barn 4: Ingen avgift

Avgiften för förskola och fritidshem beräknas utifrån hushållets gemensamma ekonomi. För gifta och sammanboende med såväl gemensamma som inte gemensamma barn beräknas avgiften på makarnas eller de sammanboendes sammanlagda bruttoinkomster.

Vid gemensam vårdnad av barn, där barnet bor växelvis hos vårdnadshavarna och båda har behov av omsorg, skickas delad faktura. Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

För att fastställa rätt avgift ska inkomstuppgift lämnas. Ny Inkomstuppgift ska också lämnas vid förändring av inkomst. En gång per år begär kommunen in förnyad inkomstuppgift.

Exempel på inkomster (före skatt) som räknas med vid beräkning av din avgift:

  • Lön (inkl. ob-tillägg, övertidsersättning och andra inkomster relaterade till anställning)
  • A-kassa, aktivitetsstöd, sjukpenning och föräldrapenning

Exempel på inkomster som inte räknas som inkomst (före skatt) vid beräkning av din avgift och som du inte ska uppge när du lämnar inkomstuppgifter:

  • Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag
  • Ekonomiskt bistånd, etableringsersättning
  • Studiemedel från CSN (bidrag och lån)

Ja, fyll i och skicka in blanketten Ansökan om autogiro.

Maxtaxa innebär att avgiften inte kan överstiga maxbelopp oavsett om vårdnadshavare väljer kommunal eller fristående verksamhet.

Du får en påminnelse från kommunen 7 dagar efter att räkningen förfallit. Om räkningen trots detta inte betalas skickas ett inkassokrav från inkassobolaget Prioritet Inkasso 20 dagar efter förfallodatum.

Avgiften betalas två månader i efterskott, det vill säga i slutet på september betalar du för din barnomsorg under juli månad. Fakturan skickas ut i slutet av varje månad.

Avgiften betalas månadsvis i efterskott 12 månader per år från och med första inskolningsdagen. Det sker ingen avgiftsreducering i samband med frånvaro. Om avgiften inte betalas i tid, debiteras förseningsavgift. Utebliven betalning leder, efter påminnelse, till indrivning av kommunens fordran. Vid övergång från förskola till fritidshem blir första debiteringsdag 1 augusti.

Du abonnerar på en plats och ska betala enligt ordinarie taxa. Om ditt barn är 3 år eller äldre får du avdrag för 15 timmar/vecka.

Ja, du betalar för platsen enligt abonnemangsprincipen.

Vi erbjuder en delad faktura för er som har delad vårdnad. Avgiften beräknas utifrån var och ens hushållsekonomi, och viktas sedan utifrån varje hushålls inkomst. Var och en är ansvarig för sin egen faktura och för att säga upp platsen.

Ja, kontakta inkassobolaget Prioritet Inkasso

Prioritet Inkasso telefon: 031-200 100

Allmän förskola

Från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds allmän förskola avgiftsfritt 15 timmar per vecka (525 timmar per år). Är vistelsetiden mer än 15 timmar per vecka ges ett avdrag på barnets avgift för förskola. Vistelsetiden följer grundskolans läsårstider vilket innebär att barnen är lediga under skolans lov- och studiedagar.

Ansök eller säg upp plats

För att ditt barn ska få börja i förskola eller måste du ansöka om en plats.

Ansökan till förskola ska göras senast fyra månader innan du önskar plats. Du kan göra en ansökan om plats i förskola när du vill men ködatum räknas tidigast fyra månader innan önskat placeringsdatum (det vill säga det datum du önskar att barnet ska börja i barnomsorgen). Ex: Jag önskar en plats den 1 september. Tidigaste ködatum blir då den 1 maj.

Ansök om plats

Om du ska flytta eller om ni av annan anledning inte längre är i behov av en plats på förskolan måste du säga upp platsen.

Ansök om plats i förskola

Du säger upp platsen via e-tjänsten IST Förskola. Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.

Om vårdnadshavaren väljer att säga upp sin förskoleplats under föräldraledighet avslutas placeringen två veckor efter syskonets födelse. Barn som lämnat sin plats i samband med syskons födelse har förtur till förskoleplats när plats åter önskas efter uppehållet (se regler om turordning ovan).

När ett barn placerat på förskolan får ett syskon, måste du ändra grund för placering i IST Förskola till Föräldrarledig. Barn vars föräldrar är föräldrarlediga med syskon har rätt till 15 timmars förskola per vecka.

Senast uppdaterad:

Publicerad: