Förskolans arbete med hållbar utveckling

De kommunala förskolorna arbetar med hållbar utveckling på flera sätt. Cirkeln är förskolans hållbarhetscentrum där både barn och vuxna har möjlighet att utveckla sitt kreativa och innovativa tänkande och skapande. Här möts förskolepersonal, barn och möjligheternas material i ett utforskande lärande.

En hållbar förskola

Sedan 2022 har Öckerös kommunala förskolor arbetat aktivt med hållbar utveckling kopplat till olika områden. I förskolan samverkar alla ämnen där lärande, lek och omsorg bildar en helhet. Det viktiga är att arbetet har sin utgångspunkt i barnens värld och erfarenheter.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen (Lpfö 18, Skolverket).

Under hösten 2022 ansökte kommunens förskolor om Skolverkets certifiering Skola för hållbar utveckling och fick certifieringen i oktober 2023. Utmärkelsen lyfter hur förskolorna arbetar på ett framgångsrikt sätt med hållbar utveckling och de globala målen i Agenda 2030.

I hållbarhetsarbetet och Agenda 2030 har olika fokusområden prioriterats:

  • Mål 5 ” Kvinnor och flickor, män och pojkar ska ha samma rättigheter, villkor och möjligheter"
  • Mål 12 ”Fokus på att minska matsvinn, avfall samt att återanvända, återbruka och sortera vårt avfall på korrekt sätt

Genom förskolornas gemensamma aktiviteter ges barnen möjlighet att aktivt delta i arbetet med hållbar utveckling. Arbetet har även fokuserat på hållbarhetens sociala del där alla förskolor har arbetat medvetet och aktivt för att skapa goda relationer i barngrupperna. Utgångspunkten har varit i barnens värld där barnens delaktighet har getts stor del i arbetet.

Gosedjurssamling kompisar på förskolan

Cirkeln - förskolornas hållbarhetscentrum

I oktober 2023 uppmärksammades FN-dagen vid invigningen av Cirkeln – ett hållbarhetscentrum på Vipekärrs förskola på Hönö. Flera förskolegrupper har redan besökt Cirkeln och provat att bland annat tillverka nytt papper, sortera skärp och skapa nytt av spillvirke.

Att besöka Cirkeln gav barnen möjligheten att träffa andra pedagoger och ny miljö som inspirerar på ett helt annat sätt. Miljön där är skapad med tanke kring hållbar utveckling och då blir det så tydligt i undervisningen. En fördel är också att jag som pedagog får en mer observerande roll och kan se min barngrupp ur ett annat perspektiv (Gunilla Kristiansson, förskollärare på Vipekärrs förskola).

Cirkeln är öppen för de kommunala förskolorna, här kan förskolorna även lämna/byta/hämta material i form av leksaker, böcker och spel. Någon annans skräp kan bli andras skatt! Som privatperson kan du lämna leksaker, böcker och spel till Cirkeln. För att säkerställa att materialet som tas emot uppfyller kommunens riktlinjer för Giftfri förskola gås materialet och leksakerna igenom. Leksaker och material som inte uppfyller kraven källsorteras.

Resurssmart förskola

Inom Göteborgsregionen (GR) har en arbetsmetod Resurssmart förskola för att minska avfallet på förskolor arbetats fram. Metoden inkluderar barnen i arbetet genom Sopsamlarmonster där barnen får närma sig en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med Sopsamlarmonstren får barnen öva på att källsortera, återvinna och förebygga avfall. Arbetet inkluderar alla på förskolan, alltså pedagoger, barnen, måltidspersonal och lokalvårdare. Förskolorna deltar i vägningen av matsvinn med målet om att matsvinnet från kommunens verksamheter ska minska till maximalt 30 gram per serverat huvudmål.

Barn bygger ett sopsamlarmonster

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Cirkeln

Besöksadress

Vipekärrs förskola
Heinövägen 10
Hönö

Kontaktperson

Maja Rapo

Utvecklingspedagog

Skolverkets utmärkelse hållbar utveckling