Bygga nytt, ändra eller riva

Funderar du på att bygga nytt eller förändra ditt boende? Då krävs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om vilka regler som gäller för det du planerar att göra, hur processen att söka bygglov går till och vilka handlingar du behöver lämna in för dina olika projekt. Vi ser gärna att du använder våra e-tjänster.

När du vill bygga ett nytt hus eller förändra en befintlig byggnad så behöver du först ansöka om bygglov hos kommunen. Tänk på att det finns åtgärder som inte kräver bygglov men där du behöver göra anmälan till kommunen. Vissa åtgärder är även bygglovsbefriade.

Guider för olika åtgärder

Bostadshus, flerfamiljshus

Om du ska förändra ditt hus genom att bygga om eller bygga någonting nytt krävs det ofta bygglov. Bygglovet är en viktig del i det gemensamma samhällsbyggandet så att åtgärderna som planeras är anpassat för en långsiktig användning för båda nuvarande och framtida boende. För att bedöma lämplighet har vi till hjälp av gällande Plan- och bygglag (2010:900) Länk till annan webbplats., förordningar och föreskrifter men också detaljplaner som syftar till att anpassa byggnationer till omgivningen.

Ansök om bygglov

Tänk på att du kan ansöka om förhandsbesked om du ska bygga en ny bostad på obebyggd mark utanför detaljplanerat område. Vi rekommenderar att du söker förhandsbesked innan du köper ny eller delar upp existerande tomt. Risken finns annars att du köper mark som inte går att bygga på. Kommunen utreder om platsen/marken går att bygga på. Om du får ett positivt förhandsbesked kan du ansöka om bygglov. Ett positivt förhandsbesked gäller i två år och kan inte förlängas. Under dessa två är Bygg- och miljönämnden bundna till sitt ställningstagande i förhandsbeskedet. Observera att efter ett postivit förhandsbesked måste även bygglov sökas innan byggnadsarbetet kan påbörjas.

Ansök om förhandsbesked

Du behöver ansöka om rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Ansök om rivningslov

Du kan behöva ansöka om marklov om du ska göra förändringar i marknivån. Marklov innebär att du får tillstånd att göra en betydande förändring av marken. Du behöver marklov för schaktning eller fyllning om höjdläget förändras med mer eller med mindre än 0,5 meter.

Ska du riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behövs inget separat marklov utan då hanteras detta i bygglovsansökan för det nya huset.

Ansök om marklov

Handläggningen av bygglov ska göras skyndsamt och du ska få ett beslut inom tio veckor från att en komplett ansökan har kommit in. I vissa fall kan tiden behövas att förlängas med ytterligare tio veckor.

Kaminer och eldstäder

För att få installera en eldstad måste du lämna in en anmälan till kommunen. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende kan det behövas bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

 • Kontakta en skorstensfejarmästare för att diskutera utformningen av rökkanalen.
 • Du är själv ansvarig för säkerheten.
 • Du är själv ansvarig att lagar och regler följs.
 • Elden konsumerar syret i rumsluften, därför är det viktigt att rummet har god ventilation.
 • Eldstaden får inte osa in. 

Skorstenen ska kunna besiktigas i sin helhet så bygg inte igen före besiktningen. Vid besiktningen kontrolleras bland annat att genomföringen i bjälklaget är brandsäkert. Placering av skorsten.

Skorstenen placeras lämpligen så nära nocken eller takets högsta punkt som möjligt. Den bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen. Sticker den upp mer än 1,2 meter över taket måste den förses med stege. Ett normalt nytt golvbjälklag klarar tyngden av en typgodkänd braskamin. I alla andra fall måste du kontrollera att det håller. Du kan behöva mura upp ett stöd ända nerifrån marken.

Attefallshus och friggebod

Du får uppföra komplementbyggnader i omedelbar närhet till ditt bostadshus på maximalt 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Taknockshöjden får då inte vara högre än 3 meter och inte närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Tänk på att om byggnaden blir större än 15 kvadratmeter så räknas den inte längre som en friggebod, vilket i så fall kan kräva bygglov eller anmälan. 

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga en komplementsbyggnad på maximalt 25 kvadratmeter. Attefallsåtgärder kräver inte bygglov, men du måste göra en anmälan om byggprojekt och få ett starbesked innan åtgärden får påbörjas. Du får inte börja använda det du har byggt förrän du har fått ett slutbesked.

Till skillnad från friggeboden kan attefallshuset användas som permanentbostad, men även som garage, förråd eller gäststuga. Du kan bygga flera attefallshus, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 kvadratmeter.

Följande regler gäller för attefallsåtgärder:

 • Uppföra en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter
 • Göra en tillbyggnad på ditt befintliga hus på 15 kvadratmeter
 • Göra en tillbyggnad av takkupor till halva takets längd
 • Om du bor i områden som är utpekat i Öckerö kommuns kulturmiljöprogram krävs det bygglov för ovanstående punkter
 • Om byggnaden ska utföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter krävs grannens tillåtelse.

Vid anslutning av vatten och/eller avlopp till attefallshus tillkommer för lägenhet en anslutningsavgift samt brukningsavgift enligt gällande VA-taxa. Pdf, 335.3 kB.

Altan, uteplats, pool och skärmtak

Stora delar av Öckerös bebyggelse består av äldre och kulturhistoriska byggnationer i terräng som är kuperad och tätbebyggd. En altan kan därför få stor inverkan på landskapsbilden och komma att påverka grannar.

Om altanen är belägen lägre än 0,5 meter över befintlig marknivå krävs inte bygglov.

Om altanen är belägen högre än 0,5 meter över befintlig marknivå krävs bygglov.

Du får anordna en skyddad uteplats med plank eller mur utan bygglov om uteplatsen inte är längre ut från bostadshusets fasadliv än 3,6 meter. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Du får anordna ett skärmtak över din uteplats, balkong eller entré utan bygglov om det inte är större än 15 kvadratmeter och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter. Om det är större än så ses det som en tillbyggnad och kräver bygglov.

Ett staket är bygglovsbefriat om de inte är högre än 1,1 meter och har ljusinsläpp med minst 30 procent. För att förhindra skador som att fastna med huvudet ska öppningar mellan 100 och 230 millimeter undvikas.

Om staketet är högre än 1,1 meter eller har mindre ljusinsläpp behöver du söka bygglov.

En mur är bygglovsbefriad om den inte är högre än 0,5 meter över den anslutande markens lägsta nivå.

Om muren är högre än 0,5 meter behöver du söka bygglov.

Plank är alltid bygglovspliktiga och för att uppföra ett behöver du söka bygglov.

Garage, carport, förråd

Om du ska bygga ett garage räknas det som en nybyggnad eller tillbyggnad, och för det måste du i de flesta fall ha bygglov.

Om du ska bygga en carport räknas det som en tillbyggnad eller nybyggnation, och för en sådan måste du i de flesta fall ha bygglov.

Om du ska bygga ett förråd räknas det som en komplementbyggnad och för det i de flesta fall ansöka om bygglov.

Beroende på hur stort du ska bygga och om det finns fler små byggnader på tomten så kan det i vissa fall räknas som Attefallsåtgärd och då räcker det med att göra en anmälan.

Du behöver inte bygglov om förrådet kan byggas som en friggebod.

Bryggor och sjöbodar

Bygglovsbefriade arbeten

Åtgärder som varken kräver ansökan om bygglov eller anmälan till kommunen kan vara bygglovsbefriade. Det kan handla om friggebodar som maximalt är 15 kvadratmeter eller en altan som är belägen i marknivå. Om du är osäker på om din åtgärd verkligen är bygglovsbefriad, tveka inte att kontakta kommunen.

Följande arbeten kan vara bygglovsbefriade:

 • Skyddad uteplats med plank eller mur
 • Skärmtak
 • Friggebodar
 • Staket, murar och plank
 • Altane

Kontrollplan

En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygg-, rivnings- eller marklov samt anmälan och den ska anpassas till den enskilda åtgärden.

Kontrollplanen ska redovisa vilka kontroller som ska utföras under byggets eller rivningens planering och genomförande. Syftet är att se till att bygglagsstiftningens krav på tekniska egenskaper hos byggnadsverk efterlevs. Exempel på krav kan vara en byggnads brandskydd eller en konstruktions bärighet, stadga och beständighet. Genom kontrollplanen ska det också säkerställas att kraven på varsamhet mot byggnader uppfylls och att förbudet mot förvanskning följs.

Innan bygget startar är det byggherrens ansvar att lägga fram ett förslag på kontrollplan. Den fastställs sedan av byggnadsnämnden genom startbeskedet.

Blankett för kontrollplan för ärenden utan kontrollansvarig

 • Vilka kontroller som ska göras
 • Vad kontrollerna ska avse
 • Vem som ska göra kontrollerna
 • Vilka anmälningar som ska göras till kommunen
 • Vilka arbetsplatsbesök som kommunen ska göra
 • När arbetsplatsbesöken ska göras
 • Vilket farligt avfall som eventuella rivningar kan ge upphov till och hur avfallet kommer att tas om hand
 • Om kontrollen utförs genom egenkontroll eller av certifierade sakkunniga

Kartor och ritningar

För att kunna bedöma byggnadens lämplighet i bygglovsprocessen är det viktigt att ritningarna är tydliga och fackmässigt utförda. Förutom att alla mått ska vara med så är det dessutom viktigt att du anger vilket materialval du planerar använda samt vilken färgsättning som byggnationen ska ha i framtiden. Kommunen kan hjälpa dig att ta fram nuvarande situationsplaner, fasadritningar, planritningar och sektionslösningar som du kan använda när du ansöker lov.

Fasadritningarna beskriver byggnadens utvändiga utseende. Samtliga fasader som berörs ska redovisas och om markhöjderna kommer att förändras ska nuvarande och blivande marklinjer ut till tomtgräns ritas in på fasadritningarna. Vid tillbyggnad ska det som är nytt måttsättas och markeras. De olika fasaderna ska namnges efter logiken "Fasad mot syd" och så vidare.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Beställ fasadritning

 

Fasadritning på ett enplanshus

Bild från bygglovsguiden.se

Med en genomskärning av huset visar sektionsritningarna rumshöjder, bjälklagens placering och takkonstruktionen. Sektionen skall måttsättas så att rumshöjderna, byggnadshöjden och nockhöjden framgår. Takvinklar ska även redovisas.

På planritningen visar du sedan med en streckad linje genom huset var sektionen är tagen.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100

Beställ sektionsritning

 

Sektionsritning av gaveln på ett enplanshus

Bild från bygglovsguiden.se

Situationsplan är en karta där man visar vad som ska byggas och byggnadens placering på tomten. Tillfart och biluppställningsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta med sig rullstol från parkeringen till entrén.

Avståndet mellan det som ska byggas och närmaste fastighetsgränser ska anges i två led, och om det rör sig om en tillbyggnad ska det markeras tydligt på kartan. Situationsplanen ska baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att byggnadens avtryck och placering samt avstånd till fastighetsgräns framgår på kartan.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400

Beställ situationsplan/tomtkarta

 

Situationsplan eller tomtkarta som det också heter

Planritningen ska visa rumsindelningen sett uppifrån inklusive beskrivningar av vad rummen används till, såsom kök, vardagsrum och så vidare. Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga ska också framgå och tillgänglighet redovisas med till exempel cirklar och måttsättning. Dörrars och fönsters placering ska redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader.

Vid tillbyggnad ska även delar som inte byggs om redovisas. Det är då viktigt att det tydligt framgår vad som är befintligt och vad som är nytt. Nya delar ska även måttsättas med yttermått och mått från befintlig byggnads hörn.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:100.

Beställ planritning

 

Planritning på ett bostadshus

Bild från bygglovsguiden.se

Markplaneringsritningen visar hur tomten ska utformas för att uppfylla krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen.

Samtliga markåtgärder som innebär en förändring på mer eller mindre än +-0,5 meter ska redovisas med plushöjd över 0-planet. Även stödmurar och slänter ska framgå.

På markplaneringskartan ska in- och utfarter, parkering och dagvattenhantering redovisas. Det ska också framgå vilken nivå färdigt golv (FG) på markplan hamnar på för nivå över 0-planet. Den ska visa en gångväg mellan entré och parkering som uppfyller kraven för tillgänglighet.

Samtliga ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, lämplig skala är 1:500 eller 1:400.

Markplaneringskarta

Strandskydd

Strandskyddet finns till för att trygga allmänhetens tillgång till våra stränder och för att skydda växter och djur. Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att fritt röra oss längs stränderna i biologiskt värdefulla miljöer. Strandskyddet tillkom redan 1950 med syftet att bevara allmänhetens friluftsliv. Numera syftar strandskyddet även till att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Förbjudna åtgärder

Inom strandskyddsområde är det generellt förbjudet att utföra vissa åtgärder. Om det finns särskilda skäl kan du söka dispens för att få tillåtelse till det man vill göra.

Förbjudna åtgärder

Förbjudet

Exempel

Bygga ny byggnad

Hus, förråd, friggebod, husbåt, bastu

Ändra byggnad eller en byggnads användning

Göra om förråd till fritidshus, inreda sjöbod för boende, stor tillbyggnad

Förberedelsearbete

Gräva, fälla träd, schakta, spränga, bygga väg

Anläggning eller anordning som avhåller allmänheten

Brygga, växthus, p-plats, utöka tomten med anlagd gräsmatta, rabatt, bänk, staket, eldstad eller flaggstång

Åtgärd som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- och växtlivet

Pir, muddring, utfyllnad eller gräsmatta på strandenStrandskyddsdispens

Om dispens från strandskyddet beviljas ska en anmälan om vattenverksamhet lämnas till Länsstyrelsen i Västra Götalands län som bedömer om åtgärderna är anmälnings- eller tillståndspliktiga enligt miljöbalkens bestämmelser. En anmälan hanteras av Länsstyrelsen och en tillståndsansökan prövas av Mark- och Miljödomstolen.

Strandskyddsdispens - ett måste för att bygga eller ändra

Du kan få tillåtelse, så kallad dispens, att bygga, göra anordningar eller ändra i strandskyddsområdet, så som t e x att bygga en brygga eller ett förråd. För att få dispens måste det finnas särskilda skäl. Vad som räknas som särskilda skäl, finns bestämt i kapitel 7 i miljöbalken. Åtgärden heller inte gå emot strandskyddets syften, vilket är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Beslut om strandskyddsdispens fattas i Öckerö kommun av Bygg- och miljönämnden.

Tänk på att du kan behöva göra flera olika ansökningar eller anmälningar för samma åtgärd, t. ex. bygglov och strandskyddsdispens. Det är också viktigt att komma ihåg att en strandskyddsdispens kan behövas även om åtgärden in kräver bygglov. Grundregeln är att alla ändringar i strandskyddsområdet kräver dispens.

Åtgärder inom strandskyddade områden som innebär arbeten i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt kapitel 11 miljöbalken. Dessa ärenden hanteras av Vattenvårdsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland, så det är dem du ska kontakta om du vill ha hjälp att bedöma om ärendet är en vattenverksamhet.

Olovlig byggnation

För att få påbörja en bygg- och/eller rivning- markåtgärd skall åtgärden föregås av antingen en lovansökan eller anmälan om åtgärden och även ett startbesked. Likaså krävs det ett besked från kommunen (slutbesked) för att få ta byggnaden i bruk.

Vissa åtgärder är dock inte bygglovspliktiga, se mer under bygglovsbefriade åtgärder.
Om du är osäker på vad som gäller i ditt ärende är du välkommen att ta kontakt med byggnadsinspektör för rådgivning.

Om någon bryter mot ovan är kommunen enligt Plan- och bygglagen skyldig att ta ut en särskild avgift, byggsanktionsavgift, normalt av fastighetsägaren. Dock har den som utfört det olovliga byggandet möjlighet att åtgärda det olovliga byggandet genom en så kallad rättelse innan beslut om avgift tas. En sådan rättelse skall vara en åtgärd som "backar tillbaka" till ursprungligt utseende/skick.

Bygglovsenheten har telefontid

Om du behöver vägledning, eller har frågor om bygglov är du välkommen att kontakta bygglovsenheten på telefontid:

Måndag 13.30-15.00

Tisdag 13.30-15.00

Torsdag 13.30-15.00

Ring Kommunservice på telefon 031-97 62 00 så får du hjälp av en kommunvägledare att komma i kontakt med bygglovsenheten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Telefontid hos byggenheten
måndag, tisdag och torsdag, klockan 13.30 - 15.00

Telefon: 031-97 62 00

Öckerö kommunservice

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö