Ansökan om rivningslov

Ska du riva någonting? Då kan du behöva söka rivningslov eller göra en anmälan till kommunen.

Du måste ha rivningslov om du ska riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Rivningslov behövs dock inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov.

Ska du riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behövs inget separat rivningslov utan då hanteras detta i bygglovsansökan för det nya huset.

 

Inandning av asbesthaltigt damm kan orsaka allvarliga sjukdomar. En korrekt hantering är därför viktig för att minimera spridning av dammet. Vi rekommenderar därför att du följer nedan instruktioner:

  • Eternitskivor bör vattenbegjutas och tas ned så hela som möjligt
  • Utför inte arbetet när det är kraftig vind
  • Informera gärna grannar så att de kan hålla sig på avstånd
  • Använd halvmask med P3-filter och skyddskläder av engångstyp
  • Marken vid rivningsplasten bör täckas så att eventuellt spill kan samlas upp
  • Avfallet ska samlas i täta förpackningar som inte är alltför tunga

Det går att beställa en täckt container via kommunen för förvaring av avfallet. Avfallet kan också lämnas på någon av kommunens återvinningscentraler. Vid större arbeten eller mer komplicerade fall rekommenderas att anlita ett företag som har tillstånd från arbetsmiljöverket. Byggavfall med asbest räknas som farligt avfall. Farligt avfall får till exempel inte blandas med annat avfall. Bestämmelser om hantering finns i avfallsförordningen (2011:927).

Miljö- och hälsoskydd vill också påminna om att allt avfall ska återanvändas eller återvinnas i så stor utsträckning som möjligt, enligt kretsloppsprincipen.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö