Parkering

Du kan ställa ditt fordon på gator, parkeringsplatser och på enskild mark. Tänk på att följa parkeringsreglerna och att de kan vara olika beroende på var du ställt din bil. För att öka trafiksäkerheten och minska risken för konflikt med boende längs vägarna har kommunstyrelsen uppdragit till Securitas att utöva parkeringsövervakning.

Parkeringsregler

Generellt gäller allmänna regler enligt TrF (Trafikförordningen) 3 kap. inom Öckerö kommun.

Var får jag parkera?

Allt som inte är väg är terräng. Det råder ett generellt förbud i Sverige att stanna i terräng, även om det inte är skyltat med P-förbud.

När du ska parkera kan du välja att parkera på gatumark eller tomtmark. När du parkerar på gatumark parkerar du oftast längs kommunens gator. När du parkerar på tomtmark parkerar du till exempel på fastighetsägares mark, vilket kräver dennes tillstånd, eller någon form av parkeringsanläggning.

Parkeringsregler

Parkering regleras i LtF, Lokal trafikförordning.

Du får parkera enligt allmänna regler i trafikförordningen och enligt vägmärkena.

  • Inom ett område som omfattas av detaljplan, får du parkera och stanna på gator och allmänna parkeringsplatser, förutsatt att det inte finns vägmärken som visar något annat.
  • Utanför ett område som omfattas av detaljplan och där marken ägs av det allmänna, får du bara parkera i anslutning till en väg och längsta parkeringstid är 24 timmar.

På kommunens mark där det är skyltat gäller max tre timmars parkering. I övrigt när det gäller parkering och avgifter gäller skyltar och anvisningar på respektive plats.

Parkeringsövervakning

För att öka trafiksäkerheten och minska risken för konflikt med boende längs vägarna har kommunstyrelsen uppdragit åt en entreprenör att utöva parkeringsövervakning. Detta innebär att felparkerade fordon får betala en parkeringsbot.

Parkeringsnorm

Kommunen har ett övergripande ansvar för parkeringens planering men ingen skyldighet att tillhandahålla parkering för verksamheter/boende. I detaljplaner anger kommunen var parkering ska ordnas men det är fastighetsägarens skyldighet att anordna lämplig parkering.

Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) är kommunens styrmedel för parkeringsfrågor. PBL ställer krav på att fastighetsägaren ska anordna utrymme för parkering till den egna fastigheten både vid förändring av byggnader och utan förändring av byggnader.

Det är parkeringsnormen som anger vad som är skäligt antal parkeringsplatser för olika ändamål. Fastighetsägaren är alltså skyldig att ordna parkeringsutrymme på den egna fastigheten eller i närheten av denna.

Kommunen har ett parkeringsansvar för parkeringsfrågor som har stöd i lagstiftningen.

Syfte med parkeringsnormen är att förebygga att problemet med otillräcklig parkering uppstår. Det är en rimlig utgångspunkt att i Öckerö kommuns parkeringsnorm tillgodoser det genomsnittliga behov som uppträder större delen av veckan och att användningen av buss/cykel som transportmedel är starkt och blir än starkare. För en del verksamheter och vid vissa tillfällen kan parkeringsbehovet behöva tillgodoses genom utnyttjande av parkeringsanläggning på större gångavstånd. Detta kan innebära att kundparkering och personal-/boendeparkering separeras till olika platser i t ex handelsområden, vilket kan vara bra för alla parter.

Parkeringszon

Inom Hönö Klåva gäller parkeringsförbudszon. Det innebär att inom skyltat område är tillåtet att parkera på markerade platser högst tre timmar i följd, om inget annat anges. Inom området skall P-skiva användas.

P-skiva

På parkering märkt P-skiva, ska parkerade fordon använda parkeringsskiva (P-skiva) eller annan anordning som visar klockslag när fordonet parkerades.

På parkeringsskivan eller motsvarande ska klockslaget när fordonet parkerades, avrundat till närmast följande hel- eller halvtimme, ställas in. Parkeras fordonet innan tidsbegränsningen börjar gälla och ska stå kvar efter denna tidpunkt, ska klockslaget för tidsbegränsningen början anges. Parkeringsskivans inställning får inte ändras för att erhålla längre uppställningstid, utan att fordonet flyttas.

Parkeringen ska avslutas inom den angivna uppställningstiden såvida inte regleringen upphört. Parkeringsskivan eller motsvarande anbringas framtill i eller på fordonet med tidsangivelse väl synlig och lätt avläsbar av person utanför fordonet.

P-skiva finns att köpa hos butikerna i Hönö Klåva.

Pendelparkering

Hönö

Pendelparkering finns på Pinan. Pendelparkeringen är bevakad av övervakningskameror. Cykelparkering finns under tak vid Pinan.

Hälsö

Parkering finns vid Burö förjeläge.

Björkö

Parkering finns vid Grönevik. Cykelparkering finns.

Parkeringsautomat Hjälvik

I anslutning till badplatsen på Hjälvik, Öckerö, finns en parkeringsautomat under perioden

1 juni - 31 augusti, resten av året är parkering gratis. Taxan är 5 kronor per timme mellan

klockan 6-23, alla dagar, övrig tid gratis.

Framnäs

Parkeringsplats på Framnäs är för de bilfria öarna Grötö, Kalvsund och Florentineskäret. Parkeringsplatser finns med och utan eluttag för motorvärmare.

Besöksparkering på Framnäs parkering finns på platserna 178-181 närmast Skarviksvägen vid infarten till Framnäs parkering.

Ansökningsblankett finns i högerspalten och skickas till Samhällsbyggnad.

Karta över parkeringsplatser på Framnäs Pdf, 544.2 kB.

Kartvy över parkeringsplats

Gästplatser för båt

Öckerö hamn har två gästplatser och är avsedda för boende på andra öar i kommunen. Platserna är till för besök som till exempel att besöka kommunhuset, primärvården, biblioteket med mera. På dessa gästplatser får din båt ligga i max tre timmar och platserna är avgiftsfria. Platserna är N11 och N12, där en av platserna är med avstigning via långsidan.

Laddstolpar på Öckerö och Hönö

Öckerö Fastigheter har satt upp ett antal laddstolpar för elbilar på Öckerö och Hönö. Laddstolparna är publika och ägs utav Öckerö Fastigheter. Läs mer om laddstolparna hos Öckerö Fastigheter Länk till annan webbplats. och var de sitter.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand kan ha rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Vem har rätt till parkeringstillstånd

Du kan få tillstånd som förare om du har ett varaktigt funktionshinder som innebär att du har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med hjälpmedel till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. När rörelsehindrets varaktighet beräknas vara mindre än 3-6 månader utfärdas inget tillstånd.

Du kan få tillstånd som passagerare i undantagsfall, om du har rörelsehinder, och inte kör bil själv. Då krävs det att du inte kan lämnas ensam för att invänta föraren. I normalfallet anses föraren kunna lämna av en passagerare med rörelsehinder och därefter parkera bilen enligt vanliga regler. Möjlighet att stanna och parkera vid transport av sjuka eller rörelsehinder regleras särskilt i 11 kap. 9 § trafikförordningen.

En bedömning görs på samtliga funktionshinders påverkan på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. Har du psykiska problem, till exempel fobier, kan du få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förmågan att förflytta dig nämnvärt. Intyg ska vara utfärdat av en läkare med specialistkompetens i psykiatri och beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan. Även i vissa andra fall kan vi kräva in specialistutlåtande.

Behandling av personuppgifter

Öckerö kommun behöver spara och behandla personuppgifterna om dig. Syftet är att kunna besluta om rätten till färdtjänst. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandla uppgifterna är myndighetsutövning. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter eller enskilda om det krävs enligt lag eller annan författning. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag, och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Kontaktuppgifter samt mer information om dina rättigheter hittar du på www.ockero.se/personuppgiftsbehandling Länk till annan webbplats.

Du kan inte få parkeringstillstånd om:

  • Du har svårigheter att parkera
  • Du har svårigheter att betala
  • Du har svårigheter att bära
  • Du har mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, och akut kan behöva uppsöka toalett
  • Du har svårigheter att ta dig i och ur en bil eller måste öppna bildörren helt
  • Du har rörelsehinder av kortvarigt slag
  • Du är blind, men inte har något rörelsehinder

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö