Kemikalier

Vi kommer i vår vardag ständigt i kontakt med olika kemikalier och tungmetaller i tex läkemedel, rengöringsmedel, smink, målarfärger, möbler och kläder.

Som privatperson kan man göra aktiva val och välja miljömärkta produkter när sådana finns. Det är också viktigt att gamla eller använda produkter sorteras, att farligt avfall lämnas till en återvinningscentral och så vidare.

Bilen

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att tvätta din bil i en tvättanläggning kan du på enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Tvätta i biltvätt - inte på hårdgjord yta

Tvätta din bil i en biltvättsanläggning. Det finns både automatiska och gör-det-själv-hallar. Biltvättsanläggningar ska ha oljeavskiljare eller reningsverk för att rena det förorenade vattnet från tvätten. Tvätta aldrig bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan asfalterad mark. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i vattendrag, sjöar och hav.

Tvättvattnet är förorenat

Smutsvattnet från biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Om föroreningarna hamnar i dagvattensystemet leds de i de flesta fall direkt ut i närmaste vattendrag, sjö eller havsvik. Ibland leds tvättvattnet till kommunens avloppsreningsverk, men avloppsreningsverken klarar inte att rena de miljöfarliga ämnen som finns i tvättvattnet. De kan till och med skada processen i reningsverket.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

I de tvättanläggningar där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns det miljömärkta produkter för både biltvätt, avfettning, bilvax med mera. I bilschampo och avfettningsmedel finns ämnen, bland annat tensider, som kan skada eller störa vattenlevande djur och växter. Även miljöanpassade bilschampon, tvättmedel och såpa innehåller tensider. Fördelen med miljöanpassade schampon är att tensiderna bryts ner lättare och snabbare. Många avfettningsmedel innehåller även lösningsmedel. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta, en petroleumprodukt som är särskilt skadlig för både människor och livet i våra vatten. Idag finns miljöanpassade avfettningsmedel som är lika effektiva som petroleumbaserade medel. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas.

Båten och hamnen

Båtlivet är något som ger många avkoppling och under sommarhalvåret fylls vår skärgård av fritidsbåtar. Användningen av fritidsbåtar påverkar dock miljön på olika sätt. Det finns några saker du som båtägare behöver tänka på för att minska den negativa miljöpåverkan från din båt.

Båtbottenfärger

Båtbottenfärger innehåller bekämpningsmedel som ska motverka påväxt av alger och havstulpaner. Samtidigt sprider de gifter i vattnet som skadar livet i havet. Om du måste måla, tänk på att kontrollera att färgen är godkänd av Kemikalieinspektionen och avsedd för fritidsbåtar. Det är dock viktigt att veta att även godkända färger innehåller giftiga och skadliga ämnen. Det allra bästa är att välja alternativa metoder för att slippa bottenmåla.

Slippa bottenmåla

Det finns andra sätt att hålla båten fri från påväxt om du vill skippa de giftiga bottenfärgerna. Genom att tvätta båten i en borsttvätt några gånger per säsong hålls skrovet rent. Borsttvättar finns bland annat i Marstrand och Stenungsund och fler planeras. Andra metoder för att hindra påväxt är att spola av båten regelbundet, ta upp båten när den inte används eller att ordna en skrovduk på båtplatsen. Eller varför inte ta ett dopp och skrubba när påväxten börjar etableras.

Ta hand om färgresterna

Samla upp färgavfallet när du slipar eller skrapar av bottenfärg. Slipdamm ska samlas upp med en grovdammsugare kopplad till slipmaskinen. Skraprester ska samlas upp på en presenning eller liknande under båten. På så sätt undviker man att marken förorenas. Avfallet är giftigt och ska lämnas vid båthamnens miljöstation som farligt avfall.

Skydda dig själv

Båtbottenfärger innehåller hälsofarliga ämnen. Var därför försiktig när du målar eller tar bort färg. Använd heltäckande klädsel och ett enkelt munskydd för att skydda dig mot exponering och inandning av färg och slipdamm.

Tvätta båten

Om din båt är målad med båtbottenfärg ska den tvättas över en spolplatta med rening av vattnet. (Rekomendationen är att du inte tvättar hemma) Om du tvättar hemma eller på andra platser sprids giftiga ämnen från färgen ner i marken eller rakt ut i havet via dagvattensystemet. Spolplattor finns i alla större hamnar i kommunen.

Toatömning

Sedan april 2015 är det förbjudet att släppa ut toalettavfall i vattnet. Förbudet gäller alla fritidsbåtar utom de som är K-märkta. Fritidsbåtshamnarna ansvarar för att det finns mottagningsanordningar för att täcka behovet av tömning.

Välj alkylatbensin

Avgaserna från småbåtsmotorer innehåller flera olika farliga ämnen. De släpps ofta ut i hamnar och i grunda vatten och vikar. Grunda vatten är även föryngringsplatser för många marina växter och djur. Alkylatbensin minskar utsläppen till fördel både för människor och livet i havet.

Köp fyrtaktsmotor

Många utombordsmotorer till fritidsbåtar är 2-taktsmotorer med dålig förbränning. En stor del av bensinen passerar motorn utan att förbrännas ut i vattnet. 4-taktsmotorer har betydligt bättre förbränning och drar mindre bensin.

Hushållet

Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma. Rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla. Tänk på att barn är en mycket mer känslig grupp än vuxna. De har mera hudyta, de andas mer och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt än vad vi vuxna gör. Så även om de utsätts för samma mängd av ett ämne som en vuxen relativt sett så kan de drabbas hårdare.

Farliga kemiska produkter ska ha märkning på förpackningen med information om risker för hälsa och miljö samt hur produkten kan hanteras på ett säkert sätt. Läs alltid risk- och skyddsinformationen som finns på produkter med faromärkning.

Miljövänliga städtips

Miljövänligaste sättet för städning är att minimera användning av kemikalier och använda sig av microfibermetoden och Svanenmärkta städkemikalier.

I denna broschyr kan du läsa mer om hur du kan städa utan att påverka miljön. Pdf, 172.5 kB.

Köldmedier

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar. Dessa kan bestå av ämnen som bryter ner ozonskiktet (CFC och HCFC) eller bidrar till växthuseffekten (CFC, HCFC och HFC).

För dig som äger eller använder kylutrustning, luftkonditioneringsutrustning eller värmepumpsutrustning gäller särskilda regler som du kan läsa mer om här.

Kemikalieinspektionen

Den centrala tillsynsmyndigheten på kemikalieområdet är Kemikalieinspektionen. På deras webbplats kan du finna mycket information om kemiska produkter och ämnen, samt vilka regler som gäller.

Vid import, försäljning, användning eller på annat sätt hantering av kemikalier är det viktigt att tillräcklig kunskap finns. Den som på något sätt handhar kemikalier måste visa aktsamhet och försiktighet så att människor eller miljö inte skadas.

På kemikalieinspektionens hemsida finns nyttig information både för dig som konsument och för dig som är företagare.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö