Politisk vision och strategiska mål

Öckerö kommun har en långsiktig vision som heter Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Visionen förverkligas genom mål och styrdokument.

Vision för Öckerö kommun

Visionen beskriver en önskad framtidsbild av Öckerö kommun. Den ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska planering och utveckling. Visionen består av en huvudrubrik – ”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum” – och fem fokusområden som visar riktning.

Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum 

Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommunåret runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.

Den trygga kommunen

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre. Här tar vi hänsyn till varandras olika behov och det är nära till det stöd som behövs. Barn är trygga och det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap. Invånarna känner gemenskap, trygghet och åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla.

Vi har en tydlig och gemensam värdegrund som präglar de områden där barn och unga är engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Barn och unga har en aktiv och meningsfull fritid.

Den lärande kommunen

I Öckerö kommun värdesätter vi all form av kunskap och bildning. Vi ser förskolan och skolan som grunden till det livslånga lärandet. Kommunens skolor är kända för sina resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare.

Skolan och förskolan är trygga miljöer. Här skapas möjligheter för alla elever och barn att förverkliga sina drömmar. Det finns en aktiv samverkan mellan skola, offentlig sektor och näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen.

Våra elever är väl förberedda för fortsatta studier och är attraktiva på arbetsmarknaden.

Den nära kommunen

Öckerö kommun har nära till både hav och storstad. Här finns ett starkt lokalt engagemang
samtidigt som vi är en del i storstadsregionens utveckling.

Den lokala demokratin utvecklas i en levande dialog mellan föreningar, ö-råd, medborgare och förtroendevalda. Våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället. Dessutom erbjuder föreningslivet goda möjligheter till engagemang.

Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd,
dels till Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att pendla. Att åka kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert.

Den hållbart växande kommunen

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens begränsade yta till boende och rekreation.

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen. Öckerö kommun är ett centrum för maritim näring. Hamnar är attraktiva och levande med inriktning på näringsliv och turism. Besökare känner sig välkomna och det finns goda möjligheter till boende, aktiviteter och upplevelser året runt.

Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer, vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi.

Den engagerade kommunen

I Öckerö kommun jobbar vi tillsammans med metoder som främjar ett effektivt resursutnyttjande. Vi vågar testa nytt och jobba annorlunda.

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Ett gott ledarskap och fokus på arbetsmiljö ger de rätta förutsättningarna. Verksamhets- och personalutveckling går hand i hand.

Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete gör Öckerö kommun till ett starkt varumärke på arbetsmarknaden, vilket gör att man söker sig hit.

Mål för mandatperioden

Inför varje ny mandatperiod tar kommunfullmäktige beslut om ett antal mål - mandatmål - som kommunen ska arbeta mot under de nästkommande fyra åren. Målen definieras av den styrande majoriteten.

Övergripande mål för mandatperioden 2023-2026 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Vision med mål och styrdokument

Visionen förverkligas genom mål och styrdokument som kopplas an till dessa fokusområden.

Den trygga kommunen

Mål

 • Öckerö kommun har en god beredskap för att hantera samhällsstörningar
 • De platser där vi vistas i vår vardag och fritid upplevs som trygga
 • Kommunen har en äldrevård i toppklass som utgår från den enskildes behov och situation
 • Personer i behov av särskilt stöd har ett meningsfullt och aktivt liv genom ökad tillgänglighet och delaktighet

Stategier, program och planer

Den lärande kommunen

Mål

 • Barn och unga upplever meningsfullhet och framtidstro
 • Elever utvecklas och ges möjlighet att nå sina mål utifrån sina egna förutsättningar

Stategier, program och planer

Den nära kommunen

Mål

 • Det finns goda möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter där föreningar och övria civilsamhället spelar en betydande roll
 • Det är lätt och attraktivt att resa i sitt närområde

Stategier, program och planer

Den hållbart växande kommunen

Mål

 • Öckerö kommun har en positiv befolkningsutveckling med fler i arbetsför ålder och fler yngre
 • Öckerö kommun utmärker sig i hållbara lösningar och minskar sitt klimatavtryck
 • Kommunen unika miljö värnas genom långsiktigt hållbara lösningar
 • Öckerö kommun är en förebild i sin samverkansförmåga och attraktionskraft för näringslivet
 • Det är enkelt att starta och driva företag i kommunen

Stategier, program och planer

Den engagerade kommunen

Mål

 • Kommunens medarbetare har ett stort engagemang och högt välbefinnande
 • Öckerö kommun utmärker sig som en nytänkande och modern organisation där vi jobbar tillsammans

Stategier, program och planer

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö