Invandring och integration

Här hittar du information om vilket stöd som går att få i kommunen för dig som är nyanländ. Du hittar även information om hur du som privatperson, företag eller förening kan engagera dig.

Vilket stöd kan du få?

Som nyanländ kan du behöva stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen. 

På etableringsenheten tar vi emot vuxna personer med eller utan barn som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som har rätt till etablering enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Vi jobbar med grundläggande information, vägledning, service, samhällsguide och guidning till olika föreningar.

Om du inte kan tala svenska har du rätt att få hjälp av en tolk i kontakten med Öckerö kommun och myndigheter. Det är vi som beställer och står för kostnaden. Säg till vid bokningen av mötet att du önskar tolk.

Om du på egen hand väljer att bo i Öckerö kommun och behöver stöd kontakta kommunservice.

Öppet hus

På etableringsenheten är det öppet hus två gånger i veckan. Då kan alla nyanlända komma för kortare besök utan tolk. Vi hjälper till att läsa brev, söka bostad eller andra kortare ärenden. Öppet hus är på Hedens By, Strandvägen 35, Hönö.

  • Måndagar kl. 16.00 - 17.30
  • Onsdagar kl. 8.30 - 9.30

Aktiviteter för dig som är nyanländ

Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i samhället. Öckerö kommun kan bland annat hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan.

SFI betyder svenska för invandrare. SFI är en kommunal vuxenutbildning i svenska som ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis.

Går du på Etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen har du möjlighet att gå aktiviteten inom ramen för din planering och få ersättning för det.

Läs mer om SFI

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna i Sverige. Utbildningen får du på ditt eget språk och den är gratis. Utbildningen bedrivs i Göteborg och du kan själv anmäla ditt intresse att delta via ansökningsformulär på deras hemsida. Går du på Etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen har du möjlighet att gå aktiviteten inom ramen för din planering och få ersättning för det.

Läs mer om samhällsorientering Länk till annan webbplats.

Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar. Vi arbetar med lärande, möten och integration på många olika sätt, också med dig som i ditt yrke möter personer som är nya i Sverige.

Informationskontoret i Göteborg är välbesökt och där kan nyanlända få hjälp på flera olika språk.

Läs mer om Integrationscentrum Länk till annan webbplats.

Ensamkommande barn

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare räknas du som ensamkommande asylsökande barn. Det kan även vara du som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit.

Migrationsverket, kommunen och även andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta emot dig som ny i Sverige. Det övergripande ansvaret ligger hos Migrationsverket. Du som asylsökande ensamkommande barn är registrerad hos Migrationsverket under den tid din ansökan om uppehållstillstånd prövas.

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. Du som ensamkommande barn har rätt till förstärkt skydd av kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen ansvarar för att utreda vilka behov du har och för att ge dig den hjälp du behöver.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige är det också kommunen som i fortsättningen ansvarar för att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver och har rätt till enligt SoL eller LVU, som längst till 21 års ålder. Migrationsverket prövar då för frågor om familjeåterförening (möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige) beroende på vilken typ av uppehållstillstånd och skyddsstatus du har fått. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav.

Du som söker uppehållstillstånd har rätt till utbildning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, specialskola och gymnasium.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Detta gäller huvudsakligen även för dig som söker uppehållstillstånd av anknytningsskäl (du har en eller flera anhöriga som bor i Sverige), och dig som är EU-medborgare.

Öckerö kommun placerar dig som ensamkommande barn i en boendelösning som passar ditt behov. Placeringen kan vara i familjehem, i anknytningsfamiljehem, på hvb (hem för vård och boende) eller på stödboende.

Så kan du engagera dig

Du som privatperson kan engagera dig på olika sätt för att välkomna nyanlända i kommunen.

Vi söker bostäder till personer med uppehållstillstånd. Vill du hyra ut samarbetar vi med Räddningsmissionen i projektet Hjärterum Länk till annan webbplats..

Öckerö kommun har en ambition att matcha nyanlända och etablerade svenskar med varandra. Detta sker i många kommuner över hela landet och kallas ibland språkvän eller flyktinggudie. Föreningen ÖS Länk till annan webbplats.! (Öckerö samverkan integration) ansvarar för verksamheten Ö-vän. Via deras Facebook sida kan du komma i kontakt med dem och visa ditt intresse för att bli eller få en Ö-vän.

Vi är i ett stort behov av fler familjehem och är oerhört tacksamma för alla som visar sitt intresse. Som familjehem tar du emot ett eller flera barn och får samtidigt handledning och stöd av kommunen. En viss ersättning utgår också. Läs mer om familjehem och anmäl ditt intresse här

Som kontaktfamilj kan du hjälpa ett barn en eller två helger i månaden för att ge avlastningen eller extra stimulans. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson och anmäl ditt intresse här

Öckerö kommun efterlyser praktikplatser till nyanlända. Tanken är att personen ska studera på Svenska för invandrare (SFI) och samtidigt praktisera på en arbetsplats. Hör gärna av dig till kommunservice om ditt företag har möjlighet att ta emot praktikanter.

Så fungerar flyktingmottagandet

​Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun. I Öckerö kommun är det etableringsenheten och socialkontoret som arbetar med nyanlända.

Kommunen har också ett särskilt ansvar för asylsökande ensamkommande flyktingbarn och ensamkommande med permanent uppehållstillstånd. Det är också kommunen som är ansvarig för mottagandet av kvotflyktingar och anhöriga till ensamkommande barn.

Utländska medborgare som vill söka asyl i Sverige ansöker om detta på Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar för att handlägga ansökan och besluta om uppehållstillstånd.

Som asylsökande vuxen har du rätt att bosätta dig i vilken kommun du vill i väntan på besked om asyl, då gör du detta i så kallat eget boende (EBO). För övriga asylsökande ansvarar Migrationsverket för att ordna anläggningsboende (ABO).

 

Asylsökande individer och familjer omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som reglerar rätten till dagersättning, särskilt bidrag och logi. Bistånd till asylsökande vuxna och familjer är inget kommunalt uppdrag med undantag för ensamkommande barn där kommunerna har ett särskilt ansvar.

 

Asylsökande som vistas i kommunen har rätt att ta del av viss kommunal service. Barn under 18 år har rätt att gå i skola och förskola och både barn och vuxna har tillgång till bibliotek, kulturhus samt idrotts- och simhallar.

Asylsökande personer som beviljas uppehållstillstånd i Sverige kan antingen anvisas till en kommun enligt bosättningslagen eller välja att själva hitta en bostad och folkbokföra sig i en kommun. Kommunen är skyldig att erbjuda boende till de nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas enligt bosättningslagen. Däremot har nyanlända som bosätter sig på egen hand ett eget ansvar att ordna bostad. I gruppen anvisade enligt bosättningslagen ingår dels individer som bott på anläggningsboende under asyltiden och dels kvotflyktingar som tas ut av FN:s flyktingorgan UNHCR och som Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd innan de reser till Sverige. Som nyanlända räknas också anhöriga som får uppehållstillstånd på anknytningsskäl till någon som har beviljats asyl under de senaste sex åren.

 

Nyanlända med uppehållstillstånd och anvisas till eller bosätter sig i en kommun, folkbokför sig och blir kommuninvånare med samma rätt till kommunal service som övriga bosatta i kommunen. Kommunens uppdrag är att ordna mottagande av anvisade enligt bosättningslagen, utreda ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning och att erbjuda samhällsorientering samt SFI och övrig vuxenutbildning. I övrigt gäller samma kommunala service som för övriga kommuninvånare, såsom förskola och skola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och kommunens utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

 

Nyanlända vuxna kan delta i etableringsprogrammet genom Arbetsförmedlingen under en tvåårsperiod. Programmet kan omfatta SFI (svenska för invandrare), kurs i samhällsorientering (SO), validering, praktik och andra utbildningar. För nyanlända i Öckerö kommun finns SFI och SO i Göteborg.

Som ensamkommande barn räknas personer under 18 år som söker asyl och anländer till Sverige utan vårdnadshavare. Den kommun där barnet först ger sig till känna blir ankomstkommun och ansvarar för att ordna boende för barnet tills Migrationsverket anvisar en kommun som ska ta över ansvaret.

 

Ankomstkommunen ansvarar sedan för att barnet får det stöd och den hjälp som hen behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende, utse en god man samt se till att barnet erbjuds skolundervisning. Ensamkommande barn som anvisas till Öckerö kommun tas emot inom etableringsenheten som utreder behov och beslutar om placering. Placeringen kan vara i familjehem, i anknytningsfamiljehem, på hvb eller på stödboende.

 

Unga vuxna över 18 år som mottagits som ensamkommande barn benämns ensamkommande unga. Om ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd som minderårigt, har kommunen barnet anvisats till ett fortsatt ansvar för den unges etablering och för att tillgodose fortsatta behov av stöd.

 

Ensamkommande barn som söker asyl och blir myndiga innan de har fått ett beslut om uppehållstillstånd, är asylsökande vuxna och kommunens ansvar för mottagande och boende upphör. Migrationsverket har enligt LMA i uppdrag att erbjuda asylsökande vuxna boende, vilket innebär att asylsökande unga som blir 18 år har möjlighet att flytta till anläggningsboende eller att hitta eget boende på samma sätt som övriga asylsökande vuxna.

Från och med 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att Öckerö kommun har en skyldighet att ordna bostad åt de personer med uppehållstillstånd som anvisas till Öckerö kommun. I det ansvaret ingår att kommunen ordnar en bostad i två år från mottagningsdatumet och vägleder nyanlända att efter den tiden själv hitta ett eget boende. Att hitta en permanent bostad efter etableringstiden är avslutad är den nyanländes eget ansvar. För råd och stöd i den processen kan de vända sig till etableringsenheten.

 

I Öckerö finns idag en stor bostadsbrist och för att hitta bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen har vi ett antal kollektivboenden samt bostäder genom ÖFAB som av olika anledningar ej hyrs ut via det vanliga hyresbeståndet. Har du en bostad du vill hyra ut samarbetar vi med Räddningsmissionen i projektet Hjärterum.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö