Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Invandring och integration

Kommunen har ett ansvar för flyktingar och nyanlända. Bland annat handlar det om att hjälpa dem att orientera sig i det nya samhället, lära sig svenska, ta del av skola och barnomsorg och få hjälp med försörjningen om det behövs.

Kommunen har också ett särskilt ansvar för asylsökande ensamkommande flyktingbarn och ensamkommande med permanent uppehållstillstånd. Det är också kommunen som är ansvarig för mottagandet av kvotflyktingar och anhöriga till ensamkommande barn.

Så funkar flyktingmottagandet

​Migrationsverket har det stora ansvaret för personer som söker asyl. En nyanländ person som har fått uppehållstillstånd kan bosätta sig i eller bli anvisad till en kommun.

Utländska medborgare som vill söka asyl i Sverige ansöker om detta på Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar för att handlägga ansökan och besluta om uppehållstillstånd.

Som asylsökande vuxen har du rätt att bosätta dig i vilken kommun du vill i väntan på besked om asyl, då gör du detta i så kallat eget boende (EBO). För övriga asylsökande ansvarar Migrationsverket för att ordna anläggningsboende (ABO).

Asylsökande individer och familjer omfattas av lagen om mottagande av asylsökande (LMA) som reglerar rätten till dagersättning, särskilt bidrag och logi. Bistånd till asylsökande vuxna och familjer är inget kommunalt uppdrag med undantag för ensamkommande barn där kommunerna har ett särskilt ansvar.

Asylsökande som vistas i kommunen har rätt att ta del av viss kommunal service. Barn under 18 år har rätt att gå i skola och förskola och både barn och vuxna har tillgång till bibliotek, kulturhus samt idrotts- och simhallar.

Asylsökande individer som beviljas uppehållstillstånd i Sverige, kan antingen anvisas till en kommun enligt bosättningslagen, eller välja att själva hitta en bostad och folkbokföra sig i en kommun. Nyanlända med uppehållstillstånd som anvisas enligt bosättningslagen är kommunerna skyldiga att erbjuda boende. Nyanlända som bosätter sig på egen hand har ett eget ansvar att ordna bostad. I gruppen anvisade enligt bosättningslagen ingår dels individer som bott på anläggningsboende under asyltiden men också kvotflyktingar som tas ut av FN:s flyktingorgan UNHCR och som Migrationsverket beviljar uppehållstillstånd innan de reser till Sverige. Som nyanlända räknas också anhöriga som får uppehållstillstånd på anknytningsskäl till någon som har beviljats asyl under de senaste sex åren.

Nyanlända som får uppehållstillstånd och anvisas till eller bosätter sig i en kommun, folkbokför sig och blir kommuninvånare med samma rätt till kommunal service som övriga bosatta i kommunen. Kommunens uppdrag vad gäller nyanlända är mottagande av anvisade enligt bosättningslagen, ekonomiskt bistånd i avvaktan på etableringsersättning och att erbjuda samhällsorientering samt sfi och övrig vuxenutbildning. I övrigt gäller samma kommunala service som för övriga kommuninvånare, såsom förskola och skola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och kommunens utbud av kultur och fritid.

Nyanlända vuxna kan delta i etableringsprogram genom Arbetsförmedlingen under en tvåårsperiod. Programmet kan omfatta sfi (svenska för invandrare), kurs i samhällsorientering, validering, praktik och andra utbildningar.

Som ensamkommande barn räknas de minderåriga barn som anländer till Sverige utan vårdnadshavare för att ansöka om asyl. Den kommun där barnet först ger sig till känna blir ankomstkommun och ansvarar för att ordna boende för barnet tills Migrationsverket anvisar en kommun som ska ta över ansvaret.

Anvisningskommunen ansvarar sedan för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska utreda barnets behov, fatta beslut om insatser, ordna ett lämpligt boende, utse en god man samt se till att barnet erbjuds skolundervisning. Ensamkommande barn som anvisas till Öckerö kommun tas emot inom Etableringsenheten som utreder behov och beslutar om placering. Placeringen kan vara i familjehem, i anknytningsfamiljehem, på hvb eller på stödboende.

Unga vuxna över 18 år som mottagits som ensamkommande barn benämns ensamkommande unga. Om ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd som minderårigt, har kommunen barnet anvisats till ett fortsatt ansvar för den unges etablering och för att tillgodose fortsatta behov av stöd.

Ensamkommande barn som söker asyl och blir myndiga innan de har fått ett beslut om uppehållstillstånd, är asylsökande vuxna och kommunens ansvar för mottagande och boende upphör. Migrationsverket har enligt LMA i uppdrag att erbjuda asylsökande vuxna boende, vilket innebär att asylsökande unga som blir 18 år har möjlighet att flytta till anläggningsboende eller att hitta eget boende på samma sätt som övriga asylsökande vuxna.

Hur många flyktingar kommer till Öckerö?

Se aktuell statistik på Migrationsverkets webbsidalänk till annan webbplats

Bostäder till nyanlända

Från och med 1 mars 2016 gäller Bosättningslagen. Detta innebär att Öckerö kommun har en skyldighet att ordna bostad åt de personer som fått uppehållstillstånd och är anvisade till Öckerö. Öckerö kommun ordnar en bostad i två år från mottagningsdatumet, och vägleder dig att efter den tiden själv hitta ett eget boende. Att hitta en permanent bostad efter din etableringstid är avslutad är ditt ansvar. För råd och stöd i den processen kan du vända dig till Etableringsenheten.

I Öckerö finns idag en stor bostadsbrist och för att hitta bostäder till de som anvisas enligt bosättningslagen arbetar vi med olika lösningar: kollektivboenden, bostäder via en privat hyresvärd samt bostäder genom ÖFAB som av olika anledningar ej hyrs ut via det vanliga hyresbeståndet.

I kollektivboende är en boendelösning främst för ensamhushåll, där man får ett eget rum och sedan delar gemensamhetsutrymmen med de andra i kollektivboendet som umgängesrum och kök. I vissa kollektivboenden delar man även badrum, i vissa har man ett eget badrum.

I Öckerö kommun är det många privatpersoner som har en lägenhet för uthyrning. Öckerö kommun har fått kontakt med ett antal personer som varit intresserade att hyra ut till en nyanländ person eller familj.

Öckerö kommun samverkar med Räddningsmissionen Göteborg. Har du ett rum, en stuga eller en lägenhet för uthyrning är du välkommen att kontakta någon av oss så kan vi berätta mer.

Läs mer här om projektet Hjärterum.länk till annan webbplats

Aktiviteter för asylsökande

I Öckerö kommun finns ett fåtal asylsökande vuxna och inga aktiviteter speciellt riktade till asylsökande vuxna.
Asylsökande som vistas i kommunen har dock rätt att ta del av viss kommunal service. Barn under 18 år har rätt att gå i skola och förskola och både barn och vuxna har tillgång till bibliotek, kulturhus samt idrotts- och simhallar.

Nyanländ i kommunen

Du som är ny i Sverige kan få hjälp att lättare komma in i det svenska samhället. Öckerö kommun kan till exempel hjälpa dig träffa nya människor och lära dig mer om det svenska språket, sjukvården och skolan.

Sfi betyder svenska för invandrare. Sfi är en kommunal vuxenutbildning i svenska som ger dig grundläggande kunskaper i svenska och om det svenska samhället. Du får också lära dig att använda datorn som hjälpmedel när du lär dig svenska. All undervisning är gratis.

Går du på Etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen har du möjlighet att gå aktiviteten inom ramen för din planering och få ersättning för det.

Läs mer om sfi här.

Samhällsorientering ger dig möjlighet att lära dig hur det svenska samhället fungerar. Du får lära dig om den svenska sjukvården, skolan, svenskt vardagsliv och de olika myndigheterna i Sverige. Utbildningen får du på ditt eget språk och den är gratis. Utbildningen bedrivs i Göteborg och du kan själv anmäla ditt intresse att delta via ansökningsformulär på deras hemsida. Går du på Etableringsprogrammet via Arbetsförmedlingen har du möjlighet att gå aktiviteten inom ramen för din planering och få ersättning för det.

Läs mer om samhällsorienteringlänk till annan webbplats

Integrationscentrum Göteborg är en mötesplats för nyanlända, andra invandrare och svenskar. Vi arbetar med lärande, möten och integration på många olika sätt, också med dig som i ditt yrke möter personer som är nya i Sverige.

Vårt informationskontor i Göteborg är välbesökt och där kan man få hjälp på flera olika språk. Läs mer om detta via hemsidan

Läs mer om Integrationscentrumlänk till annan webbplats

Engagera dig för integration

Många Öckeröbor är engagerade i flyktingsituationen. Vi är tacksamma för alla goda krafter som vill göra en insats.

Vi söker bostäder till personer med uppehållstillstånd. Vill du hyra ut samarbetar vi med Räddningsmissionen i projektet Hjärterum.

Öckerö kommun har en ambition att matcha nyanlända och etablerade svenskar med varandra. Detta sker i många kommuner över hela landet och kallas ibland språkvän eller flyktinggudie. Föreningen ÖSlänk till annan webbplats! (Öckerö samverkan integration) ansvarar för verksamheten Ö-vän. Via deras Facebook sida kan du komma i kontakt med dem och visa ditt intresse för att bli eller få en Ö-vän.

Det finns ett stort behov av personer som på ett eller annat sätt vill skapa goda förutsättningar för integration i vårt samhälle. Oavsett om du egna idéer och förslag eller bara vill hjälpa till med något men inte vet med vad så är det enklaste sättet att ta kontakt med Kommunservice, så guidar personalen dig till rätt handläggare/verksamhet.

Vi är i ett stort behov av fler familjehem och är oerhört tacksamma för alla som visar sitt intresse. Som familjehem tar du emot ett eller flera barn och får samtidigt handledning och stöd av kommunen. En viss ersättning utgår också. Läs mer om familjehem och anmäl ditt intresse här.

Som kontaktfamilj kan du hjälpa ett barn en eller två helger i månaden för att ge avlastningen eller extra stimulans. Det viktiga i kontakten är ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson och anmäl ditt intresse här.

Alla ensamkommande flyktingbarn behöver en god man. Vi har fått in många intresseanmälningar men är ständigt i behov av fler gode män.

Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär och anmäla ditt intresse.

I Öckerö kommun finns många organisationer som hjälper människor på olika sätt. Vill du skänka pengar, kläder, saker eller ge av din tid så hittar du information om hur på deras webbsidor. Tipsa gärna Kommunservice om vad din föreningeng gör för att hjälpa till, så länkar vi till er hemsida

Öckerö kommun efterlyser praktikplatser till nyanlända. Tanken är att personen ska studera på Svenska för invandrare (SFI) och samtidigt praktisera på en arbetsplats. Hör gärna av dig till Kommunservice om ditt företag har möjlighet att ta emot praktikanter.

Vilket stöd kan du få?

Som nyanländ kan du behöva stöd för att lära känna det svenska samhället och den nya kommunen. 

På Etableringsenheten tar vi emot vuxna personer med eller utan barn som beviljats uppehållstillstånd i Sverige och som har rätt till etablering enligt Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. På enheten jobbar vi med grundläggande initial information, vägledning, service, samhällsguide och guidning till olika föreningar.

Vi som jobbar här är flera personer med olika kompetens.

Om du blivit anvisad till Öckerö kommun av Migrationsverket är det etableringskoordinatorn som ansvarar för att planera tillsammans med Migrationsverket inför din ankomst. När du kommer hit tas du emot av etableringskoordinatorn tillsammans med en (utan våra tre) integrationsstödjare. Du kommer också träffa en socialsekreterare om du har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd i väntan på din egen försörjning kommer igång. På enheten finns också arbetskonsulent, chef samt en ekonomiadministratör.

Om du bosätter dig själv i Öckerö kommun och vill komma i kontakt med Etableringsenheten för stöd går det bra att kontakta Kommunservice som lotsar dig vidare till rätt person.

För dig som är vuxen

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för nyanlända personer som kan arbeta och är mellan 20 och 64 år. Läs mer på Arbetsförmedlingens hemsida om Etableringsprogrammet.

För dig som är barn eller ungdom

Barn och ungdomar som inte har fyllt 20, erbjuds plats i förskola, grundskola eller gymnasium.

För barn i skolåldern, det vill säga årskurs 1–9 (från det år då barnet fyller 7 år) råder skolplikt.

Tolk vid myndighetskontakter

Du som inte kan tala svenska har rätt att få hjälp av en tolk i kontakten med myndigheter.

Det är viktigt att du förstår och blir förstådd i kontakten med exempelvis sjukvården, skolan, etableringsenheten, socialtjänsten eller andra myndigheter. Det är den myndighet eller enhet som du ska besöka som beställer och står för kostnaden för tolk.

Tolkförmedling Västlänk till annan webbplats förmedlar tolk- och översättningstjänster, och har tolkar och översättare som tillsammans behärskar de flesta språk i världen. Alla tolkar och översättare har tystnadsplikt, det betyder att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan.

Säg till vid bokningen av mötet att du önskar tolk. Det är ditt ansvar att fråga om tolk. Kom ihåg att göra det i god tid innan mötet.

Ensamkommande barn

Är du under 18 år och har kommit till Sverige utan föräldrar eller annan laglig vuxen företrädare, räknas du som ensamkommande asylsökande barn. Det kan även vara du som av någon anledning har blivit ensam efter att ha kommit hit.

Migrationsverket, kommunen och även andra myndigheter ansvarar tillsammans för att ta emot dig som ny i Sverige. Det övergripande ansvaret ligger hos Migrationsverket, och du som asylsökande ensamkommande barn är registrerad hos Migrationsverket under den tid din ansökan om uppehållstillstånd prövas.

Migrationsverket bestämmer i vilken kommun du får bo. Du som ensamkommande barn har rätt till förstärkt skydd av kommunen enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Kommunen ansvarar för att utreda vilka behov du har och för att ge dig den hjälp du behöver.

Om du får uppehållstillstånd i Sverige är det också kommunen som i fortsättningen ansvarar för att se till att du får den hjälp och det stöd du behöver och har rätt till enligt SoL eller LVU, som längst till 21 års ålder. Migrationsverket prövar då för frågor om familjeåterförening (möjligheten för din familj att komma och bo med dig i Sverige) beroende på vilken typ av uppehållstillstånd och skyddsstatus du har fått. Om du har rätt till familjeåterförening kan du omfattas av ett så kallat försörjningskrav.

Du som söker uppehållstillstånd har rätt till utbildning i allmän förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, specialskola och gymnasium.

Som asylsökande barn har du samma rätt till hälso- och sjukvård och tandvård som alla andra barn i Sverige. Detta gäller så länge du är i Sverige. Det gäller även för dig som har varit asylsökande och hålls eller håller dig gömd.

Detta gäller huvudsakligen även för dig som söker uppehållstillstånd av anknytningsskäl (du har en eller flera anhöriga som bor i Sverige), och dig som är EU-medborgare.

Öckerö kommun placerar dig som ensamkommande barn i en boendelösning som passar ditt behov. Placeringen kan vara i familjehem, i anknytningsfamiljehem, på hvb (hem för vård och boende) eller på stödboende.

Hitta rätt är ett grundläggande material som vänder sig till unga som kommit ensamma till Sverige. Det ska hjälpa dig att bli mer självständig. Materialet har utvecklats av Göteborgs Stad och används i hela Sverige.

Läs om materialet Hitta rätt på Länsstyrelsernas webbplats Information om Sverige.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 2020-04-29 13.21

Publicerad: 2019-05-31 09.08
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö