Gymnasium

Du kan studera vidare på gymnasienivå när du gått ur grundskolans årskurs 9 eller fått motsvarande utbildning på annat sätt.

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet, oavsett om du söker till en skola i eller utanför kommunen. I Öckerö kommun finns en gymnasieskola. Det är en kommunal skola som heter Öckerö seglande gymnasieskola (ÖSG). På skolan går cirka 300 elever.

Öckerö seglande gymnasieskola

Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder tre program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet och sjöfartsprogrammet med två inriktningar, däck och maskin. Programmen har alla anknytning till havet och sjöfarten.

Läs mer om Öckerö seglande gymnasieskola.

Besök Öckerö seglande gymnasieskolas webbplats Länk till annan webbplats..

Studiecentrum

Studiecentrum är namnet på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMA) som är ett program på Öckerö seglande gymnasieskola. Individuellt alternativ riktar sig i första hand till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Studiecentrum erbjuder dig som behöver det en trygg miljö, en mindre elevgrupp och undervisning utifrån din situation.

Syftet med individuellt alternativ är att eleverna ska gå vidare till ett nationellt program eller ett annat introduktionsprogram som programinriktat val eller yrkesintroduktion eller närma sig arbetsmarknaden.

På Studiecentrum studerar du utifrån dina förutsättningar och behov. För varje elev upprättas en individuell studieplan. I studieplanen framgår vilka ämnen du som elev ska studera, i vilken omfattning och vilket behov av stöd du har.

På Studiecentrum erbjuds du i första hand möjlighet att studera grundskoleämnena Svenska, Engelska och Matematik. Skolan organiserar för undervisning i andra grundskoleämnen om behov finns. Det ingår även aktiviteter som stärker din sociala förmåga och som hjälper dig att komma in i skolrutiner. Alla elever erbjuds samtal med studie- och yrkesvägledare, kurator samt hälsosamtal med skolsköterska. Vid behov erbjuder skolan möjlighet till praktik.

Vid synnerliga skäl kan även du som har behörighet till ett yrkesprogram antas. Kontakta oss om du har frågor kring detta.

Plan för introduktionsprogrammet IMA ÖSG 2023 Pdf, 124.6 kB.

Mer information om introduktionsprogram hittar du på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är till för dig som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms klara av gymnasieskolans kunskapskrav. Det finns både nationella program och individuella program att söka.

Öckerö kommun har ingen egen gymnasiesärskola men eleverna har möjlighet att söka fritt i Göteborgsregionen.

Kontakta studievägledare om du har frågor angående gymnasiesärskolan.

Val och antagning

Öckerö kommun ingår i Göteborgsregionen, GR, som består av Göteborg och ytterligare tolv kommuner. Ungdomar från Öckerö kommun får fritt söka alla gymnasieutbildningar som anordnas inom Göteborgsregionens tretton kommuner. Gymnasieskolor på andra orter kan man få söka i vissa fall. Kontakta din studievägledare för mer information.

Inom GR tillämpas gemensam antagning till gymnasieskolorna i regionen. Eleverna får information om gymnasievalet av studievägledaren på grundskolan.

Information till dig som sökt gymnasieskolan 2022 Pdf, 115.3 kB.

Gymnasievalet gör elever med hjälp av vårdnadshavare via e-tjänsten Indra2. Länk till annan webbplats.

Byta skola eller program

Skolan får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen. Detta gäller om: det finns plats på den aktuella studievägen  och om den sökande är behörig och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. (gymnasieförordningen 7 kap, 8§

En elev som flyttar under sin studietid är enligt skollagen 16 kap 37-42§§ garanterad att fullfölja utbildningen till slut. Om huvudmannen är offentlig har elev rätt att fullfölja utbildning på valt program/inriktning inom samverkansområdet.

Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betyg i en kurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygsättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Läs mer om betyg i gymnasieskolan på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ekonomi, Studiebidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet, bland annat studiebidrag. Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. På CSN:s webbplats hittar du information om de olika bidragen, hur du ansöker och vad du behöver tänka på.

Läs mer om bidrag för gymnasiestudier i Sverige på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Om du gör avbrott eller inte går på gymnasiet

Kommunen har enligt skollagen ett aktivitetsansvar (KAA) för dig som är mellan 16 och 20 år, som har fullgjort din skolplikt (gått ur grundskolan åk 9) och som inte genomför en utbildning på ett nationellt program på gymnasiet. Du har kanske gjort avbrott från en gymnasieutbildning, aldrig påbörjat en utbildning eller så har du slutfört din utbildning utan en gymnasieexamen, alltså slutat med ett studiebevis. Då är kommunen skyldig att söka upp dig, informera sig om vad du gör och erbjuda dig stöd att hitta vägar som leder dig vidare via samtal, praktik och andra aktiviteter. Välkommen att kontakta oss på KAA!

Broschyr om Kommunens aktivitetsansvar - Vi hjälper dig att hitta din väg mot utbildning, arbete eller annan meningsfull aktivitet. Pdf, 260.4 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Stefan Carmesund

Rektor Öckerö seglande gymnasieskola

Brita Malmcrona

Biträdande rektor Studiecentrum, KAA

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och studiecentrum