Gymnasium

Du kan studera vidare på gymnasienivå när du gått ur grundskolans årskurs 9 eller fått motsvarande utbildning på annat sätt och är behörig för gymnasiestudier.

Här hittar du information om ansökan och antagning till gymnasiet, oavsett om du söker till en skola i eller utanför kommunen. I Öckerö kommun finns en gymnasieskola. Det är en kommunal skola som heter Öckerö seglande gymnasieskola (ÖSGY). På skolan går cirka 300 elever.

Öckerö seglande gymnasieskola

Öckerö seglande gymnasieskola erbjuder fyra nationella program: naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, sjöfartsutbildningen med två inriktningar: däck och maskin samt marinteknikutbildningen. Programmen har alla anknytning till havet och sjöfarten.

Läs mer om Öckerö seglande gymnasieskola.

Besök Öckerö seglande gymnasieskolas webbplats Länk till annan webbplats..

Introduktionsprogrammet IMA Öckerö

Om du inte är behörig till gymnasieskolans nationella program kan du söka till ett introduktionsprogram. På Öckerö seglande gymnasieskola finns introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (IMA). Utbildningen finns i egna lokaler (Studiecentrum) i anslutning till gymnasieskolan. Där erbjuder vi dig en trygg miljö, en mindre elevgrupp och undervisning utifrån dina förutsättningar.

Syftet med individuellt alternativ är att du ska kunna söka dig vidare till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller närma dig arbetsmarknaden.

På IMA Öckerö studerar du utifrån dina förutsättningar och behov. För varje elev upprättas en individuell studieplan. I studieplanen framgår vilka ämnen du som elev ska studera, i vilken omfattning och vilket behov av stöd du har.

Hos oss erbjuds du i första hand möjlighet att läsa in grundskoleämnena Svenska, Engelska och Matematik, men vi försöker så långt det är möjligt att erbjuda undervisning i andra grundskoleämnen om behov finns. I ditt schema kan även ingå aktiviteter som stärker din sociala förmåga och som hjälper dig att komma in i skolrutiner. Alla elever erbjuds samtal med studie- och yrkesvägledare, kurator samt hälsosamtal med skolsköterska. Vid behov erbjuder skolan möjlighet till praktik.

Vid synnerliga skäl kan även du som har behörighet till ett yrkesprogram antas.

Kontakta oss om du har frågor eller vill besöka oss!

Info om IMA Öckerö Pdf, 314.4 kB.

Plan för introduktionsprogrammet IMA ÖSG 2023 Pdf, 143.8 kB.

Mer information om introduktionsprogram hittar du på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Anpassade gymnasieskolan

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada. Det finns både nationella program och individuella program att söka.

Öckerö kommun har inte anpassad gymnasieskola i egen regi, men eleverna har möjlighet att söka fritt i Göteborgsregionen. För att avgöra om en du tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör din hemkommun en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om du tillhör målgruppen eller inte.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare om du har frågor angående anpassade gymnasieskolan.

Val och antagning

Öckerö kommun ingår i Göteborgsregionen, GR, som består av Göteborg och ytterligare tolv kommuner. Ungdomar från Öckerö kommun får fritt söka alla gymnasieutbildningar som anordnas inom Göteborgsregionens tretton kommuner. Gymnasieskolor på andra orter kan man få söka i vissa fall. Kontakta din studievägledare för mer information.

Inom GR tillämpas gemensam antagning till gymnasieskolorna i regionen. Eleverna får information om gymnasievalet av studievägledaren på grundskolan.

Gymnasievalet gör elever med hjälp av vårdnadshavare via e-tjänsten Indra2. Länk till annan webbplats.

Byta skola eller program

Skolan får besluta att anta en sökande vid senare tidpunkt än vid början av utbildningen. Detta gäller om det finns plats på den aktuella studievägen och om den sökande är behörig och har de kunskaper och färdigheter som krävs för att tillgodogöra sig undervisningen. (Gymnasieförordningen 7 kap, 8§)

En elev som flyttar under sin studietid är enligt skollagen 16 kap 37-42§§ garanterad att fullfölja utbildningen till slut. Om huvudmannen är offentlig har elev rätt att fullfölja utbildning på valt program/inriktning inom samverkansområdet.

Betyg och bedömning

I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis. Betyg i en kurs ska sättas när undervisningstiden upphör och betygsättningen ska ske i anslutning till den tidpunkten.

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. Betygen A–E är godkända betyg till skillnad från F som står för ett icke godkänt resultat.

Läs mer om betyg i gymnasieskolan på skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Ekonomi och studiebidrag

Det finns flera olika bidrag för studier på gymnasiet, bland annat studiebidrag. Studiebidrag får alla som har fyllt 16 år och går på gymnasiet. På CSN:s webbplats hittar du information om de olika bidragen, hur du ansöker och vad du behöver tänka på.

Läs mer om bidrag för gymnasiestudier i Sverige på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

KAA Om du gör avbrott eller inte går på gymnasiet

Kommunen har enligt Skollagen ett aktivitetsansvar (KAA) för dig som är mellan 16 och 20 år, som har fullgjort din skolplikt (gått ur grundskolan åk 9) och som inte genomför en utbildning på ett nationellt program på gymnasiet.

Du har kanske gjort avbrott från en gymnasieutbildning, aldrig påbörjat en utbildning eller så har du slutfört din utbildning utan en gymnasieexamen, alltså slutat med ett studiebevis. Då är kommunen skyldig att söka upp dig, informera sig om vad du gör och erbjuda dig stöd att hitta vägar som leder dig vidare via samtal, praktik och andra aktiviteter.

Du kan själv ta kontakt med oss som arbetar med KAA och få hjälp med att komma vidare. Ring oss eller kom på drop-in på Studiecentrum, Björnhuvudsvägen 49, Öckerö på onsdagar kl 16-18.

Broschyr om Kommunens aktivitetsansvar - Vi hjälper dig att hitta din väg mot utbildning, arbete eller annan meningsfull aktivitet. Pdf, 2.6 MB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Stefan Carmesund

Rektor Öckerö seglande gymnasieskola

Brita Malmcrona

Biträdande rektor IMA/Studiecentrum, KAA

Lina Häggman

Studie- och yrkesvägledare
Gymnasiet, Komvux och IMA/Studiecentrum