Taxor och avgifter

Här kan du läsa om aktuella avgifter för vuxna vid vård och behandling av missbruk på behandlingshem, i familjehem eller LVM-hem och egenavgifter för placering av barn och unga samt avgifter för hemsjukvård, hemtjänst, trygghetslarm, mat, särskilt boende, korttidsplats, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service samt daglig verksamhet.

Taxor och avgifter vid insatser enligt SoL, LVM, LVU Vuxna, Barn o Unga 2023

Reglering av avgifter i samband med insatser enligt 8 kap 1 § SoL


Om våra avgifter

Samtliga avgifter följer förändringar av prisbasbeloppet som för år 2023 är fastställt till 52 500 kronor


Vuxna

Egenavgift är den avgift som kommunen kan ta ut av den enskilde för en tjänst. Enligt 8 kap 1 § SoL ska den enskilde betala en avgift vid vård och behandling (stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär) eller vid stöd-/omvårdnadsboende. Avgiften följer regeringens fastställda avgift för sjukhusvård. Om den enskilde har pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning har kommunen rätt att ta ut regeringens fastställda avgift för sjukhusvård. Vid beräkning av avgiftsutrymmet framgår om den enskilde har möjlighet att betala egenavgift eller inte. Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att denne inte kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå kan avgiften efterges eller fastställas till ett lägre belopp. Om det inte är sannolikt att den enskilde kommer att betala egenavgiften i samband med vård för missbruk kan kommunen begära från Försäkringskassan att ett avdrag av sjukpenningen.

Kostnader

Vid vård och behandling av missbruk på behandlingshem, LVM-hem (HVB) eller familjehem.

Egenavgiften följer regeringens fastställda avgift vid sjukvård.

Vid andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling i beloppet ingår en matavgift (följer avgiften för mat vid kommunens särskilda boenden) samt en boendeavgift som utgår från SoL (50 % av en tolftedel av prisbasbelopp/30 dygn).


Barn och Unga

Om ett barn under 18 år genom socialnämndens försorg får vård i annat hem än det egna, familjehem eller institution är föräldrarna skyldiga att enligt 8 kap 1 § 2 stycket SoL i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. Det belopp som ska betalas beräknas efter samma grunder som om det gällde att bestämma återbetalningsskyldighet för var och en av dem enligt lagen om underhållstöd.

Kostnader

Det belopp som var och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som för varje tid motsvara underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap 20 § socialförsäkringsbalken (2010:110). För närvarande belopp:

1 673 kr till den månad barnet fyller 7 år

1 823 kr till den månad barnet fyller 15 år

2 223 kr till den månad barnet fyller 18 år

Barn och unga vuxna IFO avgifter 2023 Pdf, 151.2 kB.

Taxor och avgifter vid insatser enligt LSS och SoL 2023

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Socialtjänstlagen SoL


Om våra avgifter

Samtliga avgifter följer förändringar av prisbasbeloppet som för år 2023 är fastställt till 52 500 kronor


I 19 § LSS står det att kommunen får ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Detta under förutsättning att den enskilde har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.

Av lagens förarbeten framgår att en skälig avgift kan tas ut även för måltider som serveras i samband med insatser enligt lagen.

Kommunen får inte ta ut avgift eller ersättning i andra fall än som anges i 18-20 §§ LSS.

LSS avgifter 2023 Pdf, 203.5 kB.

Avgifter enligt LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade


Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 p LSS

Du betalar inte för stöd och service när du bor i en bostad med särskild service enligt LSS. Däremot behöver du alltid betala för mat och hyra, som kan variera mellan de olika bostäderna.

 

Boendekostnad

De som har beslut om bostad med särskild service för vuxna (9 § 9 p LSS) betalar hyra för bostaden. Vuxna personer som har fyllt 18 år och bor i bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 p LSS och boende inom funktionshinderverksamheten enligt SoL. Den enskilde betalar själv sina mat-/hushållskostnader samt övriga personliga omkostnader som hygien- och städartiklar. Den enskilde har möjlighet att söka bostadstillägg hos Försäkringskassan.

 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet enligt 9 § 8 LSS

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service enligt 9 § 8 LSS. Om den enskilde, trots stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar hemma kan insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild service beviljas.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service kan också komma i fråga om barnet har sin skolgång på annan ort. Insatsen ska vara ett komplement till boende i föräldrahemmet, både för barn och för ungdomar som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma hos sin familj.

Avgiften avser kostnad för kost och betalas av den enskilde. Avgiften är åldersrelaterad.

Kommunalt bostadstillägg

Kommunalt bostadstillägg, KBT, är ett bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning och där det finns ett beslut om bostad med särskild service alternativt särskilt anpassad bostad enligt 9 § 9 LSS.

Varje ansökan prövas individuellt. Du förutsätts först ha ansökt om bostadstillägg hos Försäkringskassan innan du ansöker om kommunalt bostadstillägg. Blanketten finns att ladda ned på www.ockero.se. Du kan också kontakta handläggaren via Kommunens växel för att få en blankett skickad till dig. Ansökan om kommunalt bostadstillägg skickas till handläggaren som utreder rätten till kommunalt bostadstillägg samt beräknar storleken på bostadstillägget.

 

Inkomster

Som inkomst räknas skattepliktiga inkomster av tjänst (till exempel pension, sjukpenning och livränta), näringsverksamhet och ränta på kapital. Även vissa inkomster och ersättningar som inte är skattepliktiga läggs till din nettoinkomst, såsom utländska inkomster (pensioner och invalidförmåner), ersättning från avtalsgruppförsäkring (AGS).
Bostadstillägget och särskilt bostadstillägg till pensionärer och uthyrnings-verksamhet av t ex hus/rum/stuga skall även det uppges.

 

Så räknar vi ut din avgift

Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria däremot tillkommer avgifter för insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse. Hur mycket du skall betala beror dels på dina beslutade insatser (enligt SoL) och dels på dina inlämnade inkomstuppgifter.

Förbehållsbeloppet, (minimibeloppet+ faktisk boendekostnad) dras från din sammanlagda inkomst efter skatt och det som återstår därefter kallas avgiftsutrymme. Det är avgiftsutrymmet som avgör vilken avgift du ska betala för de insatser du är beviljad. Insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten enligt Socialtjänstlagen (SoL), samt hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda.

Minimibelopp + faktisk boendekostnad = Förbehållsbelopp

Avgifter för omsorg och service enligt SoL samt kommunal hälso- och sjukvård

Hemsjukvård

Du som bor i eget boende eller kommunalt boende, till exempel gruppbostad eller servicebostad, kan få vård och behandling hemma av sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Avgiften för hemsjukvård är 532 kr/månad.


Hemtjänst

Avgiften för hemtjänst i ordinärt boende baseras på antalet beviljade insatser du har i hemmet. Hemtjänsten kan bestå av personlig omvårdnad och/eller service. Den högsta avgiften totalt är 2 359 kr/månad, du kan aldrig betala mer än maxtaxan.


Korttidsboende

Korttidsboende är en tidsbegränsad insats som kan beviljas av flera olika orsaker så som avlastning, behov av utredning eller när omsorgsbehovet tillfälligt inte kan tillgodoses i ordinärt boende. En plats på korttidsboende kostar 174 kr per/dygn och vård och omsorgsavgiften 79 kr/dygn. Avgiften för mat på korttidsboende är 119 kr/dygn.


Trygghetslarm

Kostnaden för trygghetslarm är 236 kr/månad och är fast och påverkas inte av frånvaro, exempelvis om du reser bort.


Matdistribution (leverans)

Om du har beviljats insatsen matdistribution, körs maten till dig på uppdrag av kommunen. Kostnaden för matlådorna är 74 kr per portion och har du inte hemtjänst tillkommer en utkörningsavgift på 11 kr per portion.


Särskilt boende enligt SoL

Särskilt boende är ett eget boende för i huvudsak äldre människor eller andra som på grund av betydande sociala, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar inte klarar att bo i ordinärt eget boende. I denna boendeform betalar du dels hyra för boendet men även månadsavgift för mat som är 3 581 kr (helpension) samt vård och omsorgsavgiften som är 2 359 kr/månad.

Avgifter enligt LSS – lag om stöd och service till vissa funktionshindrade


Matkostnad i bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS (gruppbostad)

I bostäder med gemensam mathållning sker inköpen av mat i samråd mellan de boende och de anställda. Matkostnad tillkommer.

Avgifter för måltider i samband med daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS

  • Lunch i daglig verksamhet:

0,09 % av prisbasbeloppet

 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS

Syftet med insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS är att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte och/eller anhöriga tillfälle till avlastning och möjlighet till återhämtning. Insatsen korttidsvistelse innebär att en person med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på korttidshem, hos en kontakt-familj eller i lägerverksamhet. Korttidsvistelse ska kunna erbjudas både som en regelbunden återkommande insats och som en lösning vid akuta situationer. Omvårdnad ingår i insatsen korttidsvistelse. Omvårdnad innebär att den enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver i det dagliga livet och här ingår även att känna trygghet och säkerhet.

Avgifter för måltider i samband korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS

Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för vuxna:

  • 65 kr/dygn

Avgift för matkostnad vid korttidsvistelse enligt LSS för barn 0-18 år:

  • 62 kr/dygn

Korttidstillsyn för skolungdom enligt 9 § 7 LSS

Ungdomar som från och med höstterminen det år då de fyller 13 år har behov av tillsyn före och efter skoldagen samt under skollov kan beviljas insatsen korttidstillsyn för skolungdom enligt 9 § 7 LSS.

Avgifter för måltider i samband med korttidstillsyn enligt 9 § 7 LS

  • Avgift för mat vid korttidstillsyn för skolungdom det år då de fyller 13 år enligt LSS.

Frukost: 13 kr/st

Lunch: 26 kr/st

Mellanmål: 13 kr/st

Avgiftsfria insatser

Boendestöd enligt 4 kapitel 1 § SoL

Boendestöd är en insats för personer med psykiska, intellektuella eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som bor i ordinärt boende, men som har behov av stöd från personal med särskild kompetens och kunskap om funktionsnedsättningen och dess konsekvenser i den dagliga livsföringen. Boendestödet kan stötta dig praktiskt, motiverande och socialt så att du kan få

stöd i att hitta ett sätt att hantera din vardag.

 

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS

Ledsagarservice är en insats som kan underlätta för personer med omfattande funktionsnedsättningar att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Insatsen är knuten till aktiviteter utanför hemmet och insatsen skall göra det möjligt att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller komma ut på promenad.

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS är avgiftsfritt för den enskilde.

Avgiften för ledsagarservice enligt SoL:

  • Ett besök per månad: 150 kr
  • Två besök per månad: 300 kr
  • Tre besök per månad: 450 kr
  • Fyra eller fler besök: 600 kr

Avgiften ingår i maxtaxan.

 

Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS

Insatsen kontaktperson syftar till att ge den enskilde personligt stöd för att exempelvis kunna bryta social isolering. Insatsen kontaktperson är avgiftsfri, men om det tillkommer aktiviteter i samband med insatsen så står den enskilde för sina egna omkostnader.

 

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS

Insatsen avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. För att beviljas avlösarservice ska den enskilde och den närstående vara sammanboende. Avlösarservice kan ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Avlösarservice beviljas med ett visst antal timmar per månad. Beslut kring avlösarservice fattas av en LSS handläggare. Om den enskilde har beviljats personlig assistans eller bostad med särskild service beviljas inte avlösarservice i hemmet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö