Trafikregler och säkerhet

Ett samhälle ska ha bra förutsättningar för säker trafik. Här kan du bland annat läsa om hur du kan bidra till att hålla gatorna i din närmiljö trafiksäkra.

Blomlådor och trafiksäkerhet

Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö.

Blomlådorna ska vara av rätt storlek och stå rätt placerade. Det är viktigt för att räddningstjänstens fordon, till exempel brandbilar och ambulanser, ska kunna ta sig fram. Det är även viktigt för att avfallsbilen ska kunna komma förbi.

Mer information finns till höger under relaterad information.

Slaghack och gräsklippning

Längs kommunens gator genomförs en större klippning med slaghack en gång om året. Arbetet utförs av upphandlad entreprenör och pågår i fyra veckor med start efter midsommar. Gräsklippning och underhåll sköts av kommunen löpande under året vid behov.

Växtlighet

Längs gata och väg måste fri sikt och höjd lämnas åt trafiken. För att öka trafiksäkerheten måste du som fastighetsägare se till att växtlighet på din fastighet inte skymmer sikten eller begränsar framkomligheten.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att minska olycksriskerna enligt Plan- och Bygglagen

8 kap 15 §: "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas  och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Stora buskar och träd bör placeras minst 2 m innanför tomtgräns. Häckar bör placeras minst

60 cm innanför tomtgräns.

Som fastighetsägare kan du förbättra trafiksäkerheten genom att klippa din häck.

Mer information och råd finns i broschyren klipp häcken. Pdf, 10.7 MB.

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Om du planerar att flytta en utfart, kontakta Gatuenheten i god tid för tillstånd. Där får du också information om kostnader för ändrad kantsten och eventuell flyttning av vägstolpar, belysningsstolpar eller gatubelysning.

 

Sikttriangeln

Du ska säkerställa goda siktförhållanden vid utfarter och korsningar.

Inhägnader kan variera i höjd beroende på var de placeras på tomten. Du som fastighetsägare har, av trafiksäkerhetsskäl, ansvar för att sikten inte skyms vid utfart mot vägen, gång- och cykelbanor samt vid gatukorsningar.

För dig som har utfart mot gata får växtligheten inte vara högre än 80 cm hög inom ett område 2,5 m från gata.

För dig som har tomt intill gata med växtlighet som växer ut över vägen ska fri höjd lämnas trafikanterna. Den fria höjden över gångbana ska vara minst 2,5 m , över cykelväg 3,2 m och över körbana 4,6 m.

För dig som har hörntomt får växtligheten inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera håll om hörnet.

Trädfällning

Kommunen är restriktiv när det gäller att fälla träd som inte utgör risk för omgivningen/allmänheten. Träd fyller en rad viktiga funktioner i vår närmiljö, bland annat renar de luften från partiklar och utgör livsmiljö för växter och insekter. I takt med att klimatet förändras och temperaturen stiger, kan träd skänka skugga och reglera temperatur. Dessutom tar träd upp vatten vid översvämningar.

Kommunen tar inte ner träd enbart för att de skymmer utsikt, skuggar tomter eller släpper löv på annans fastighet.Om det finns anledningatt beskära eller fälla ett träd på kommunal mark som inte är av akut karaktär sker det under vinterhalvåret.

Privatpersoner får inte fälla eller beskära träd eller annan växtlighet på kommunens mark.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö