1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trafikregler och säkerhet

Ett samhälle ska ha bra förutsättningar för säker trafik. Här kan du bland annat läsa om hur du kan bidra till att hålla gatorna i din närmiljö trafiksäkra.

Skyltning

Vi vill kunna lita på att även våra medtrafikanter är koncentrerade på trafiksituationen. Här får inte skyltar verka störande eller distraherande så att säkerheten åsidosätts. Skyltar behövs ändå för vägledning och information och är de utformade på ett riktigt sätt så bidrar skyltningen till att trafikanterna hittar dit de ska utan svårigheter.

Läs mer om Skyltning och affischering

Trafikljus

Kommunen följer Vägverkets linje när det gäller signalreglerade cirkulationsplatser:

"Om övergångsstället ligger nära (mindre än 30 meter ifrån) cirkulationsplatsen får signalen för övergångsstället inte visa grönt in i cirkulationen mot väjningsplikt. I dessa fall kan släckt signal användas, signalanläggningen är aktiv men alla signallyktor är släckta i alla riktningar i normalläget. Vid fotgängaranmälan tänds signalen upp och stoppar fordonstrafiken. Efter att gångsignalen blivit grön och åter röd samt säkerhetstiden mäts ut återgår signalen till släckt viloläge."

Blomlådor och trafiksäkerhet

Blomlådor på en gata hjälper till att sänka hastigheten och bidrar till en tryggare trafikmiljö.

Blomlådorna ska vara av rätt storlek och stå rätt placerade. Det är viktigt för att räddningstjänstens fordon, till exempel brandbilar och ambulanser, ska kunna ta sig fram. Det är även viktigt för att avfallsbilen ska kunna komma förbi.

I högerspalten hittar ni information, ritningar och ansökningshandling.

Häckar och buskage

Som fastighetsägare kan du förbättra trafiksäkerheten genom att klippa din häck. Med några enkla åtgärder kan du rädda liv.

Mer information och råd finns i broschyren klipp häckenlänk till annan webbplats

Utfarter

En utfart är en väg eller utgång från en byggnad och/eller tomt. En tomt ska ha en lämpligt placerad utfart eller en annan utgång från tomten.

Om du planerar att flytta en utfart, kontakta Gatuenheten i god tid för tillstånd. Där får du också information om kostnader för ändrad kantsten och eventuell flyttning av vägstolpar, belysningsstolpar eller gatubelysning.

Sikttriangeln

Du ska säkerställa goda siktförhållanden vid utfarter och korsningar.

Inhägnader kan variera i höjd beroende på var de placeras på tomten. Du som fastighetsägare har, av trafiksäkerhetsskäl, ansvar för att sikten inte skyms vid utfart mot vägen, gång- och cykelbanor samt vid gatukorsningar.

Vid utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som stäcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Trygghet, säkerhet och trafik på agendan i kommunen.

Rådet för hälsa och trygghet i Öckerö kommun har låtit bilda en analysgrupp vars uppdrag är att skapa gemensamma översiktliga bilder över specifika områden.

Gruppen består av kommunens folkhälsoplanerare, säkerhetssamordnare samt företrädare från polisen och utifrån vilket område som ska analyseras inbjuds även andra deltagare. Första området som gruppen arbetar med gäller trafik och följaktligen är kommunens gatuchef från samhällsbyggnad delaktig i arbetet.

Med utgångspunkt av rapporter från polis och räddningstjänst samt resultat från medborgardialog och mejl- korrespondens från invånare ska en samlad bild skapas. Utifrån detta kommer lämpliga åtgärder planeras och genomföras.

Läs mer om medborgarlöften

Publicerad den: 2019-04-01 12.57