Skolvalet 2024

Du som är vårdnadshavare i Öckerö kommun ska göra ett skolval om ditt barn ska börja i förskoleklass eller årskurs 7. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om på den här sidan. Skolvalet inför läsåret 2024 pågår mellan 1-20 februari. Beslut om skolplacering ges under vårterminen inför kommande läsår.

Vem ska välja skola under skolvalsperioden?

Under skolvalsperioden ska alla vårdnadshavare med barn som är folkbokfört i Öckerö kommun välja skola om barnet

 • ska fylla sex år under 2024 och ska börja förskoleklass
 • ska börja årskurs 7

För elever som ska börja anpassad grundskola eller redan går i anpassad grundskola finns en särskild rutin.

När ska jag välja?

Du ska registrera ditt skolval i e-tjänsten under skolvalsperioden som 2024 kommer att vara från och med den 1 februari till och med den 20 februari.

Hur gör jag skolvalet?

Du registrerar ditt skolval i e-tjänsten https://minasidor.ockero.se/skolval Länk till annan webbplats.. Du behöver e-legitimation för att logga in. När du har svarat på alla frågorna skickar du in ärendet. Om barnet har två vårdnadshavare behöver den andra vårdnadshavaren signera ärendet. Ärendet kommer inte till kommunen förrän alla vårdnadshavare har signerat.

Skolvalet ska signeras av samtliga vårdnadshavare

När ett ärende behöver signeras av mer än en person (t.ex. två vårdnadshavare) skapar en av parterna en ansökan. I ansökan anges den andra partens e-post adress. När ansökan skickas in går ett e-postmeddelande till den andra parten som talar om att de behöver signera ärendet.

För att signera loggar den andra parten in på https://minasidor.ockero.se/ Länk till annan webbplats. med sitt mobila bank-id. Ärendet som ska signeras hittar ni under rubriken ” Ärenden som väntar på din signatur”. Klicka på knappen ”Väntar på din signatur” och signera ärendet. Du behöver inte skapa ett nytt ärende utan fortsätter på det befintliga.

Hur fördelas platserna?

Inför varje läsår bestämmer kommunen hur många elever som kan antas vid varje skolenhet. När det finns fler elever som vill gå på en skola än det finns antal platser, måste kommunen bedöma vilka elever som har bäst rätt till plats på skolan med beaktande av närhetsprincipen. I de fall då alla elever inte kan få plats i önskad skola gäller följande kriterier för placering i Öckerö kommunala skola:

 1. Upptagningsområde
 2. Relativ närhet
 3. Lottning

Upptagningsområden för årskurs F-6

Öckerö kommun har delat in kommunen i tre upptagningsområden för planering av grundskolan för årskurs F-6. Upptagningsområdena är framtagna med närhetsprincipen som grund och ska bidra till en ökad förutsägbarhet och likvärdighet för elever i Öckerö kommun.
Vid valet till förskoleklass kan en elev önska valfri F-3 skola inom upptagningsområdet utan att rätten till skolskjuts påverkas.
Elever med en placering på en F-3 skola får automatiskt en placering i 4-6 skolan i samma upptagningsområde.

Rätten till skolskjuts kan påverkas om en elev väljer en skola utanför det egna upptagningsområdet.

Upptagningsområden för årskurs F-6 Pdf, 319.3 kB.

Upptagningsområde för årskurs 7-9

Upptagningsområdet för årskurs 7-9 är hela kommunens geografiska område. Detta innebär att elever har möjlighet att önska valfri skola utan att rätten till skolskjuts påverkas. Rätten till skolskjuts bedöms utifrån avstånd.

Upptagningsområden för årskurs 7-9 Pdf, 215.2 kB.

Vad innebär relativ närhet?

Närhetsprincipen innebär inte att barn som bor närmast en viss skola enbart av detta skäl ska ges företräde framför andra sökande i kommunen. I stället är det enligt rättspraxis relativ närhet som gäller, det vill säga alla barns rätt till en skola nära hemmet.

Det innebär att om det finns fler sökande än platser vid en viss skola, och två barn, som inte bor i upptagningsområdet önskar plats, så har det barn företräde som relativt sett har närmast till den önskade skolan. Bilden nedan visar hur relativ närhet beräknas.

Elev 1 har 500 meter till den skola hon önskat och 800 meter till sin näst närmaste skola (800–500=300 meter). Elev 2 har 500 meter till skolan han önskat och 1500 meter till sin näst närmaste skola (1500–500=1000 meter). Elev 2 får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Relativ närhet

Vad innebär lottning?

Om det finns fler sökande än platser vid en viss skola och två barn, som inte bor i upptagningsområdet bor på exakt samma avstånd från skolan, avgörs valet genom lottning.

När får jag besked om plats?

Beskedet om ditt barns skolplacering finns tillgängligt i e-tjänsten i mitten på mars 2024.

Placeringsregler

Enligt skollagen ska en elev placeras i förskoleklassen "vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå" (SFS 2010:800, Kap 9 § 15 första stycket). Eleven ska dock placeras vid en annan skolenhet än önskad, om önskad placering medför att "en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts".
Kommunen får även frångå vårdnadshavarens önskemål "om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen" (SFS 2010:800, Kap 9 § 15 andra stycket).
Kommunen kan även frångå vårdnadshavarens önskemål om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (SFS 2010:800, Kap 10 § 30 andra stycket punkt 2).
2.2 Önskemål

Önskemål om placering

En elev ska som huvudregel placeras vid den skolenhet som vårdnadshavarna önskar.
Om barnet har två vårdnadshavare ska dessa gemensamt fatta beslut om barnets skolplacering.
Önskemål om skolplacering i skolvalet och önskemål om placeringar som inkommer löpande under året handläggs utifrån samma placeringsregler.
Då det inte är möjligt att tillgodose alla vårdnadshavares önskemål fördelas platserna enligt urvalskriterier i prioritetsordning.

Vanliga frågor och svar

Fristående skolor har egna antagningskriterier och administrerar sina egna skolval. Vid önskemål om placering vid en fristående skola inom eller utanför Öckerö kommun ska vårdnadshavare kontakta önskad fristående skola direkt. I det kommunala skolvalet ska vårdnadshavaren uppge att de har blivit antagna till en fristående skola.

Om en elev önskar gå i en annan kommuns skola ska vårdnadshavaren kontakta skolan i den andra kommunen. Om eleven blir antagen på den önskade skolan görs en överenskommelse mellan kommunerna om ersättning.
Elev från Öckerö kommun som önskar gå i en annan kommuns skola kan beredas plats där om kommunen godkänner den interkommunala ersättningen. Vid placering i en annan kommun än hemkommunen kan rätten till kostnadsfri skolskjuts påverkas.
Öckerö kommun tar emot elever från andra kommuner i mån av plats.

När en elev placerats på en av Öckerö kommuns kommunala skolor är det rektor som har ansvar för den specifika skolan. Skollagen anger att rektor beslutar om sin enhets inre organisation vilket innebär att de pedagogiska och organisatoriska frågorna är rektorns ansvar. Det går därför inte att önska klass, grupp eller lärare.

Om vårdnadshavarna inte inkommer med önskemål eller om vårdnadshavarna inte kan uppnå enighet om barnets skolplacering placeras barnet i regel i en skola i upptagningsområdet där barnet är folkbokfört om inte andra skäl för placering finns.

Barn som stadigvarande vistas i kommunen på grund av särskilda omständigheter, så som asylsökande, familjehemsplacering eller liknande jämställs med folkbokförda i kommunen och placeras enligt samma regelverk.

Vårdnadshavare med skyddad identitet kan inte genomföra skolvalet i kommunens e-tjänst och ska därför kontakta Kommunservice som hänvisar dem vidare.

Skolplikten börjar höstterminen det år då barnet fyller sex år. Skolplikten kan skjutas upp ett år om barnets vårdnadshavare begär det och det finns särskilda skäl. För ett barn som har fått skolplikten uppskjuten börjar skolplikten i stället höstterminen det år då barnet fyller sju år. Det är barnets hemkommun som beslutar om skolplikten ska skjutas upp för ett barn. Om skolplikten skjuts upp ska kommunen erbjuda att barnet får gå i förskola istället.

Ett barn kan få börja i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår barnet fyller fem år, men det är ingen rättighet. Det betyder att barnet endast kan få plats då alla skolpliktiga elever har placerats. En femåring som går i förskoleklass har inte skolplikt, men är ändå skyldig att närvara i skolan och delta i skolans verksamhet.

Vårdnadshavarna kan när som helst lämna önskemål om skolbyte. Alla önskemål om skolbyten sker i mån av plats och beviljas i regel inför varje nytt läsår. Om flera elever önskar plats erbjuds placering i turordning efter urvalskriterierna.

Byte av skola på grund av särskilda skäl kan beviljas efter utredning och samverkan mellan skolan och centrala elevhälsan. Placeringen vid en viss skolenhet ska bedömas vara nödvändig för att få till stånd en fungerande skolgång för eleven. Tillämpningen ska ske med stor restriktivitet och behovet av skolbyte ska styrkas med skriftligt un-derlag från elevens skola och från eventuella externa instanser.

Fristående skolor har egna antagningskriterier och administrerar sina egna skolval. Vid val av fristående skola inom eller utanför Öckerö kommun ska vårdnadshavare kontakta önskad fristående skola direkt.

En elev som går på en fristående skola har under hela sin skolgång rätt att byta till den kommunala skola vars upptagningsområde eleven tillhör.

Elever som är folkbokförda i andra kommuner eller bor utomlands och ska flytta till Öckerö kommun har rätt till en skolplacering nära hemmet i sin nya hemkommun. Vårdnadshavare behöver styrka att eleven kommer att vara folkbokförd i Öckerö kommun. Detta sker genom att vårdnadshavare bifogar en kopia på ett hyres- eller köpekontrakt till sin ansökan.
Elever som ska flytta till Öckerö kommun och börja i förskoleklass i samband med höstterminens start erbjuds att delta i skolvalet. Om den önskade skolstarten är under pågående termin kan ärendet behöva handläggas mer skyndsamt.

Byte till fristående skola ska anmälas till kommunen. En elev som flyttar från kommunen ska göra en utflyttningsanmälan. En skola kan på grund av skolpliktsansvaret aldrig låta skriva ut en grundskoleelev utan att försäkra sig om att eleven har en ny skolplacering.

Överklaga skolplacering

Du överklagar på olika sätt och till olika instanser beroende på om ditt barn inte fått plats på den önskade skolan eller om ni fått en placering utan att önska skola. Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en viss skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Om du som vårdnadshavare anser att ditt barns placering i skola inte följer Riktlinjer för skolplaceringar i grundskola i Öckerö kommun kan du överklaga beslutet. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du tog emot beslutet. Hur du gör beror på vilket beslut du har fått. På varje beslut kan du läsa hur du gör, men vi har också samlat informationen här.

Skillnad på att överklaga ett beslut och att ansöka om skolbyte

Du kan överklaga ett beslut om skolplacering om du anser att kommunen inte följt reglerna för skolplacering. Om du önskat skola är det viktigt att du vet att ett önskemål inte betyder att ditt barn har rätt till skolan du önskat, utan att det är just ett önskemål. Vi försöker alltid tillgodose era önskemål, men ibland har vi inte möjlighet att erbjuda plats på förstahandsvalet.

Om du inte är nöjd med beslutet trots att placeringen är gjord enligt regelverket, kan du ansöka om ett skolbyte. Det gör du genom att använda e-tjänsten: Ansökan om att byta skola Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut om skolplacering

Du överklagar på olika sätt och till olika instanser beroende på vilket beslut du har fått. Det är viktigt att du vet att en överklagan inte är detsamma som en önskan att få byta till en annan skola. Om du vill att ditt barn byter till en annan skola behöver du därför också ansöka om det genom att önska ett skolbyte.

Om ditt barn inte får ert förstahandsval

Om ditt barn inte får ert första önskemål kan du överklaga beslutet hos Skolväsendets överklagandenämnd. Det gäller även om ditt barn har fått en plats i någon av de andra skolorna ni önskade. Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att vi kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att vi kan kontakta dig)

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:

Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningen (märk brevet med överklagan skolplacering)

Öckerö kommun

475 80 Öckerö

Du skickar överklagan via e-post till:

kommun@ockero.se (skriv överklagan skolplacering i rubriksraden)

Om ni inte önskade skola

Du kan överklaga beslutet genom laglighetsprövning hos Förvaltningsrätten i Göteborg. Laglighetsprövning betyder att Förvaltningsrätten kan upphäva eller fastställa beslutet, men de kan inte ersätta det med ett annat beslut.

Du har tre veckor på dig att överklaga. De tre veckorna börjar gälla från den dagen då du fick beslutet.

För att överklaga ska du skriva ett brev eller ett mejl. Brevet eller mejlet måste innehålla följande saker:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • Datum för beslutet
 • Varför du anser att beslutet är fel
 • Elevens namn, personnummer och adress
 • Ditt telefonnummer till hemmet, mobil och arbete (så att domstolen kan kontakta dig)
 • Din e-postadress (så att domstolen kan kontakta dig)

Tänk också på att du behöver signera (skriva under) överklagan.

Du skickar överklagan via brev till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

Du skickar överklagan via e-post till:

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö