Föreningar och föreningsliv

I Öckerö kommun finns ett rikt och aktivt föreningsliv. Fritid- och kulturverksamhetens uppgift är att stödja föreningar i kommunen, främst de som har verksamhet för barn och ungdom.

Föreningsregister

Det finns drygt 70 föreningar registrerade i Öckerö kommun som får stöd i någon form av kommunen. Alla dessa föreningar samlas i föreningsregistret, oavsett vilken typ av förening det handlar om. För att synas i Öckerö kommuns föreningsregister, samt ha möjlighet att boka lokaler med föreningstaxa eller ansöka om föreningsbidrag behöver föreningen vara registrerad och godkänd som förening i Öckerö kommun.

Här kan du hitta samtliga föreningar registrerade i Öckerö kommun. Länk till annan webbplats.

Lotteritillstånd

Öckerö kommun ger lotteritillstånd till föreningar och organisationer i Öckerö kommun. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Tillståndsmyndighet för Öckerö kommun är Fritid och kultur.

Läs mer om lotterilagen på Riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning som föreningen anordnar eller deltar i inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster. Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

För mer information om gällande lagar och regler, se Spelinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. sida.

Kultur- och fritidsförvaltningen ger lotteritillstånd till föreningar och organisationer i Öckerö kommun. Information om lotteritillstånd på Spelinspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag, stöd och stipendier

Vi stödjer föreningar i kommunen, främst de som har verksamhet för barn och ungdom, genom bidrag, rådgivning och information. Här hittar du mer information om lokal och anläggningsstöd, ledarskapsutbildningar, riktat bidrag samt simskolebidrag

Barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. Barns- och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet.

Föreningens verksamhet skall dessutom

 • bedrivas i kommunen och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen
 • vara fri från droger och doping
 • medverka till att forma demokratiska värderingar
 • motverka kränkande särbehandling och mobbing
 • motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism
 • inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på hemsidor m.m.
 • beakta jämställdhetsperspektivet
 • verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter

Samtliga bidragsberättigade föreningar skall inlämna föreningsblankett och en representant för föreningen skall delta på kultur och fritidsförvaltningens obligatoriska föreningsträffar.
Föreningar med ungdomsverksamhet och mindre än 40 sammankomster under verksamhetsåret erhåller inte lokal- och anläggningsbidrag. Föreningen kan dock söka riktat bidrag, ledarutbildningsbidrag samt har 0-taxa i kommunala lokaler undantaget Hedens By.

Ekonomiska föreningar, föreningar som tillhör svenska kyrkan, svenska försvaret samt stödföreningar (supporterklubbar m fl.) erhåller inte föreningsstöd. Bidragens storlek är beroende av fritid och kulturs budget.

Föreningsvandring

Är din förening intresserad av att bidra till att öka tryggheten i kommunen och få ett extra bidrag till föreningskassan? Då kan föreningen anmäla intresse för att vuxenvandra!

Förening som är berättigad till Öckerö kommuns föreningsbidrag kan ansöka om att föreningsvandra. Föreningen Vuxenvandrarna i Öckerö kommun är samordnare och ansvariga för värdskapet, både för föreningens engagerade vuxenvandrare samt andra vuxna som ansluter för att vandra.

Så här går det till

 • Föreningen engagerar minst två stycken personer för att vuxenvandra (från 20 år) och utser en kontaktperson inom föreningen. Även vuxna som inte tillhör föreningen är välkomna att vandra med föreningen.
 • Vandring sker utvalda fredag- och lördagskvällar, samt riskhelger som t.ex. skolavslutning, mellan klockan 21.00 - 24.00. Föreningsvandringen utgår från Öckerö fritidsgård som bjuder på fika under kvällen.
 • Representant från Vuxenvandrarna i Öckerö kommun sammankallar, går igenom ”gyllene regler”, vandringsrutt, delar ut västar och informerar om telefonnummer samt ansvarar för att återrapportera vandringen till kommunen.

Extra bidrag för genomförd föreningsvandring

Ersättning för genomförd föreningsvandring utgår med 1500 kr per kväll och betalas ut till förening som ansökt, beviljats och genomfört vandring. Bidraget utbetalas till det konto som uppgivits i kommunens föreningsregister.

Ansök så här

Anmäl ditt intresse via e-post till föreningssamordnare Ewa.LinderholmWidell@ockero.se.
Vid anmälan uppge:

 • Namn och telefonnummer till personer i föreningen som kan vuxenvandra (minst 20 år)
 • Kontaktperson i föreningen
 • Vilka datum föreningsvandring kan genomföras (fredagar, lördagar samt storhelger som t.ex. skolavslutning, valborgsmässoafton, påsk)

Sökbara föreningsbidrag

Här har vi samlat de bidrag som kan sökas av bidragsberättigade föreningar.

Barn spelar innebandy utomhus, framför ett fritidsbankentält

Här kan du Ansöka om att bli bidragsberättigad förening.

Glöm inte att bifoga följande:

 • Stadgar
 • Verksamhetsplan
 • Drogpolicy (avser barn och ungdomsförening)
 • Protokoll från konstituerande möte
 • Plusgirot/bankgirot
 • Organisationsnummer


Bidragen syftar till att stärka ledare som är aktiva i föreningens barn- och ungdomsverksamhet och/eller har styrelseuppdrag i föreningen. Kursen skall vara direkt kompetenshöjande med inriktning att öka ledarens kunskaper och förmåga i det direkta ledarutövandet i barn- och ungdomsgrupper. Kursen skall pågå minst 1 dag med snitt på minst 6 timmar. Bidrag kan inte sökas för s.k. inspirationskurser/konferenser.

Deltagare skall vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara minst 14 år. Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.

Bidrag

 • kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet
 • förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag


Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader efter avslutad kurs.
Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.

Ansök om bidrag för ledarutbildning

Bidrag till föreningar som utvecklar befintlig verksamhet eller startar ny verksamhet i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfulla och stimulerande fritidsaktiviteter. Här kan du ansöka om riktat bidrag.

Ansök om simskolebidrag

Kontakta Marie Torgersson för att ansöka om simskolebidrag.


Riktlinjer för utbetalning av simskolebidrag:

Arrangör av simskola kan ansöka om förlustbidrag.

För erhållande av förlustbidrag skall anmälan om simskola ske senast en månad innan start.

Följande kriterier gäller:

Deltagarantal i simskoleundervisningen skall vara minst 6 st. och lektionernas längd högst en timma per grupp. Simskoleperioden skall vara minst 2 veckor.

- Löner enligt Svenska sim- och livräddningssällskapets rekommendationer, gäller enbart för utbildade simlärare.
- För assistenter 18 år och yngre gäller kommunens löneavtal.

Utbildning av simlärare bekostas av respektive förening, bidrag kan sökas
hos Fritid & kultur.

Material: Inköp av undervisningsmaterial efter överenskommelse med Fritid & kultur

Avgifter: Lägsta undervisningsavgift samt provtagning

barn 1 100:- per vecka
barn 2 75:- i samma familj per vecka
barn 3 50:- i samma familj per vecka
barn 4 25:- i samma familj per vecka

Bilda förening

Är ni en nyinflyttad förening i Öckerö kommun eller är ni precis i startgroparna för att bilda en helt ny förening? Här får ni information kring vad man bör tänka på vid bildande av en ny förening samt vad som gäller för att registreras som förening i Öckerö kommuns föreningsregister.


Första mötet

Vid den första träffen beslutas om bildandet av en förening samt föreningens ändamål eller syfte. Man väljer en tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör som får i uppdrag att:

Upprätta stadgeförslag
Undersöka lokalfrågan
Undersöka vilken riksorganisation föreningen kan tillhöra
Göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
Föreslå namn på den nya föreningen
Föreslå storlek på medlemsavgiften
Undersöka om föreningen behöver någon försäkring för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)

Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

 

Föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

Här fastställs stadgarna
Ni väljer ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
Fastställ verksamhetsplan och budget för kommande året
Besluta om vilken riksorganisation föreningen skall söka medlemskap i
Fastställ medlemsavgiften
Besluta om att öppna plus- bankgirokonto och vem/vilka som får teckna kontot
Besluta om föreningens namn
Besluta om försäkringsfrågan


Första styrelsemötet

Styrelsen konstituerar sig, d v s har ett möte där de olika styrelseuppgifterna fördelas. På detta möte utser man också vem eller vilka som skall vara firmatecknare för föreningen.

 

Styrelsens arbetsuppgifter

Ungefär så här brukar respektive funktions arbetsuppgifter fördelas:

 

Ordförande

Leder föreningens möten
Svarar för planeringsverksamheten
För föreningens talan utåt
Kontrollerar att alla beslut genomförs
Är oftast en av föreningens firmatecknare
Sekreterare

Skriver föreningens protokoll
Sköter föreningens arkiv
Sköter föreningens post
ansvarar tillsammans med ordförande för årsberättelsen

Kassör

Svarar för föreningens ekonomi
Sköter in- och utbetalningar
Ansvarar för bidragsansökningar
Svarar för medlemsregister och medlemsavgifter
Sköter föreningens försäkringar
Ansvarar för föreningens bokslut

Valberedningen

Följer styrelsens arbete under året och föreslår kandidater till styrelsen

 

Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om att bilda en förening och förslag på normalstadgar.

Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om hur man ansöker om organisationsnummer

Föreningsråd

I Öckerö kommun finns ett föreningsråd som verkar för de ideella föreningarnas intressen i kommunen.

Föreningsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Föreningsrådet består av valda representanter från föreningar i Öckerö kommun. Här kan du läsa mer om Föreningsrådet. Pdf, 436.8 kB.

Samsynsavtal

Den 27 november 2018 skrev Fritid och Kultur, Öckerö Föreningsråd, SISU och 10 av de stora barn och ungdomsföreningarna i Öckerö Kommun under ett samsynsavtal. Vilket ska göra det lättare för barn att utöva flera idrotter samtidigt och inte tvingas välja i för tidig ålder. Avtalet innebär bland annat att alla parter ska via dialogmöten två gånger om året, träffas för att se över och utveckla modellen. Vi kommer även att söka medel från Arvsfonden för att med en projektledares hjälp se till att avtalet efterlevs och utvecklas för att stärka barnens perspektiv och stimulera till livslångt idrottande och föreningsliv.

I dagens idrottsklimat kan det ibland vara svårt för barn och ungdomar att ägna sig åt flera idrotter samtidigt. Det kan också vara svårt för föreningar att få ihop lag eftersom idrotterna konkurrerar om spelare redan i tidig ålder. Rädslan över att komma efter kan sätta press på barn och ungdomar så att de får svårt att välja och därför slutar i en av idrotterna eller i värsta fall båda. Detta trots att en allsidig och varierande träning har många fördelar. Forskning visar bland annat att barn och ungdomar som utövar olika idrotter utvecklas mer fysiologiskt och löper mindre risk att bli skadade.

För att underlätta för barn- och ungdomar att få vara med i flera idrotter har ett antal barn och ungdomsföreningar i Öckerö kommun bildat Samsyn Föreningar inom Öckerö Fritid, för barns och ungdomars rätt att utöva flera idrotter samtidigt och inte behöva välja i tidig ålder. Utgångspunkten är att barn- och ungdomsidrott ska bedrivas utifrån barns och ungdomars perspektiv utifrån idrottens värdegrund och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Fritid och Kultur, Öckerö kommun och SISU Idrottsutbildarna är samordnare i Samsyn Föreningar inom Öckerö Fritid.

Reflektion från de deltagande föreningarna: ”I ett led att omvandla överenskommelsen från ord till handling, så kommer samtliga föreningar att diskutera handlingsplanen framåt efter detta. Det finns ett antal vägar att gå för att de i slutändan ska gynna våra barn & ungdomar som vill syssla med fler idrotter än en och dessa kommer samtliga föreningsledare att arbeta vidare med.”

För mer information kontakta:

Ewa Widell föreningssamordnare Öckerö Kommun ewa.linderholmwidell@ockero.se

Sammi Kaidi ordf. Kaidi Taekwondo Öckerö sammi@kaiditaekwondo.se

Daniel Hansson ordf. Öckerö Innebandyklubb danne@elsotec.se

Lars-Erik Bjuhr ordf. Öckerö Skytteförening e.bjuhr@telia.com

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid. Skidor, skridskor, inlines, flytvästar, innebandyklubbor och golfbag är bara några exempel bland mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gratis!

Boka lokal och anläggningar

Genom kommunen kan du boka ishallen, idrottsanläggningar, sporthallar och mötesrum för föreningsmöten. Använd vår e-tjänst Boka lokal.

Informationstavlan på Hönö Pinan

Föreningar kan få sina budskap publicerade på informationstavlan på Hönö Pinan.

Fyll i formuläret på sidan för Informationstavlan på Hönö Pinan.

Senast uppdaterad:

Publicerad: