1. Viktigt meddelande Om coronaviruset och covid-19

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föreningar och föreningsliv

I Öckerö kommun finns ett rikt och aktivt föreningsliv. Fritid- och kulturverksamhetens uppgift är att stödja föreningar i kommunen, främst de som har verksamhet för barn och ungdom.

Föreningsregister

Det finns drygt 60 föreningar registrerade i Öckerö kommun som får stöd i någon form av kommunen. Alla dessa föreningar samlas i föreningsregistret, oavsett vilken typ av förening det handlar om. För att synas i Öckerö kommuns föreningsregister, samt ha möjlighet att boka lokaler med föreningstaxa eller ansöka om föreningsbidrag behöver föreningen vara registrerad och godkänd som förening i Öckerö kommun.

Här kan du hitta samtliga föreningar registrerade i Öckerö kommun. Föreningsregistret är uppdelat i olika kategorier för att du lättare ska hitta det du söker.

Lotteritillstånd

Öckerö kommun ger lotteritillstånd till föreningar och organisationer i Öckerö kommun. Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen. Tillståndsmyndighet för Öckerö kommun är Fritid och kultur.

Läs mer om lotterilagen på Riksdagens webbplats.länk till annan webbplats

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning som föreningen anordnar eller deltar i inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster. Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

För mer information om gällande lagar och regler, se Spelinspektionenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sida.

Kultur- och fritidsförvaltningen ger lotteritillstånd till föreningar och organisationer i Öckerö kommun. Information om lotteritillstånd på Spelinspektionens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor, kontakta kultur- och fritidsförvaltningen.

Bidrag, stöd och stipendier

Vi stödjer föreningar i kommunen, främst de som har verksamhet för barn och ungdom, genom bidrag, rådgivning och information. Här hittar du mer information om lokal och anläggningsstöd, ledarskapsutbildningar, riktat bidrag samt simskolebidrag

Barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. Barns- och ungdomars bästa ska sättas i främsta rummet.

Föreningens verksamhet skall dessutom

 • bedrivas i kommun och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen
 • vara fri från droger och doping
 • medverka till att forma demokratiska värderingar
 • motverka kränkande särbehandling och mobbing
 • motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism
 • inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på hemsidor m.m.
 • beakta jämställdhetsperspektivet
 • verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter

Samtliga bidragsberättigade föreningar skall inlämna föreningsblankett och en representant för föreningen skall delta på kultur och fritidsförvaltningens obligatoriska föreningsträffar.
Föreningar med ungdomsverksamhet och mindre än 40 sammankomster under verksamhetsåret erhåller inte lokal- och anläggningsbidrag. Föreningen kan dock söka riktat bidrag, ledarutbildningsbidrag samt har 0-taxa i kommunala lokaler undantaget Hedens By.

Ekonomiska föreningar, föreningar som tillhör svenska kyrkan, svenska försvaret samt stödföreningar (supporterklubbar m fl.) erhåller inte föreningsstöd. Bidragens storlek är beroende av fritid och kulturs budget.

Sökbara föreningsbidrag

Här har vi samlat de bidrag som kan sökas av bidragsberättigade föreningar.

Här kan du Ansöka om att bli bidragsberättigad förening.

Glöm inte att bifoga följande:

 • Stadgar
 • Verksamhetsplan
 • Drogpolicy (avser barn och ungdomsförening)
 • Protokoll från konstituerande möte
 • Plusgirot/bankgirot
 • Organisationsnummer

Intern utbildning

Bidragen syftar till att stärka ledare som är aktiva i föreningens barn- och ungdomsverksamhet och/eller har styrelseuppdrag i föreningen. Kursen skall vara direkt kompetenshöjande med inriktning att öka ledarens kunskaper och förmåga i det direkta ledarutövandet i barn- och ungdomsgrupper. Kursen skall pågå minst 1 dag med snitt på minst 6 timmar. Bidrag kan inte sökas för s.k. inspirationskurser/konferenser.

Olika former av intern utbildning:

 • i egen förening
 • i samverkan med annan förening
 • i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen

Bidrag kan ges för:

 • lokalkostnader, föreläsare, kursmaterial etc.

Bidrag utbetalas ej för kurs som finansieras av studieförbund. Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast en månad före planerad kursstart.

Ansök om ledarutbildning för intern utbildning


Extern utbildning

Deltagare skall vara medlem i föreningen, inneha en ledarfunktion i föreningen samt vara minst 14 år.Kurser förlagda utanför Sverige skall i förhand beviljas av kultur- och fritidsförvaltningen.
Bidrag utgår ej till anställda inom föreningen.

Bidrag

 • kurs- och reskostnader, max. 3.000:-/deltagare och kurs reskostnaden räknas efter billigaste färdsättet
 • förlorad arbetsförtjänst med max 700:-/arbetsdag


Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 2 månader efter avslutad kurs.
Kursprogram och intyg skall bifogas ansökan.

Ansök om ledarutbildning för extern utbildning

Bidrag till föreningar som utvecklar befintlig verksamhet eller startar ny verksamhet i syfte att ge barn och ungdomar möjlighet till meningsfulla och stimulerande fritidsaktiviteter. Här kan du ansöka om riktat bidrag.

Ansök om simskolebidrag

Kontakta Marie Torgersson för att ansöka om simskolebidrag.

 

Riktlinjer för utbetalning av simskolebidrag:

Arrangör av simskola kan ansöka om förlustbidrag.

För erhållande av förlustbidrag skall anmälan om simskola ske senast en månad innan start.

Följande kriterier gäller:

Deltagarantal i simskoleundervisningen skall vara minst 6 st. och lektionernas längd högst en timma per grupp. Simskoleperioden skall vara minst 2 veckor.

- Löner enligt Svenska sim- och livräddningssällskapets rekommendationer, gäller enbart för utbildade simlärare.
- För assistenter 18 år och yngre gäller kommunens löneavtal.

Utbildning av simlärare bekostas av respektive förening, bidrag kan sökas
hos Fritid & kultur.

Material: Inköp av undervisningsmaterial efter överenskommelse med Fritid & kultur

Avgifter: Lägsta undervisningsavgift samt provtagning

barn 1 100:- per vecka
barn 2 75:- i samma familj per vecka
barn 3 50:- i samma familj per vecka
barn 4 25:- i samma familj per vecka

Viktiga datum för föreningars ansökningar

Mars

15/3 Anmälan till obligatorisk föreningsträff

April

15/4 Sista dag för ansökan om att driva sommarsimskola

15/4 Sista dag för ansökan inomhustider HT-VT

Maj

15/5 Sista dag för ansökan Lokal- och anläggningsbidrag

Juni

Utbetalning Lokal- och anläggningsbidrag

Augusti

15/8 Sista dag för ansökan förlustbidrag sommarsimskola (e-tjänst kommer inom kort).

November

15/11 Sista dag för ansökan utomhusfotbollsplaner jan- april (e-tjänst kommer inom kort).

Bilda förening

Är ni en nyinflyttad förening i Öckerö kommun eller är ni precis i startgroparna för att bilda en helt ny förening? Här får ni information kring vad man bör tänka på vid bildande av en ny förening samt vad som gäller för att registreras som förening i Öckerö kommuns föreningsregister.


Första mötet

Vid den första träffen beslutas om bildandet av en förening samt föreningens ändamål eller syfte. Man väljer en tillfällig styrelse (en interimsstyrelse) ordförande, sekreterare och kassör som får i uppdrag att:

Upprätta stadgeförslag
Undersöka lokalfrågan
Undersöka vilken riksorganisation föreningen kan tillhöra
Göra ett förslag på verksamhetsplan och budget
Föreslå namn på den nya föreningen
Föreslå storlek på medlemsavgiften
Undersöka om föreningen behöver någon försäkring för verksamheten (RF-anslutna föreningar har en kollektiv samlingsförsäkring)

Kalla till ett föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

 

Föreningsbildningsmöte (första årsmötet)

Här fastställs stadgarna
Ni väljer ordförande, övriga styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
Fastställ verksamhetsplan och budget för kommande året
Besluta om vilken riksorganisation föreningen skall söka medlemskap i
Fastställ medlemsavgiften
Besluta om att öppna plus- bankgirokonto och vem/vilka som får teckna kontot
Besluta om föreningens namn
Besluta om försäkringsfrågan


Första styrelsemötet

Styrelsen konstituerar sig, d v s har ett möte där de olika styrelseuppgifterna fördelas. På detta möte utser man också vem eller vilka som skall vara firmatecknare för föreningen.

 

Styrelsens arbetsuppgifter

Ungefär så här brukar respektive funktions arbetsuppgifter fördelas:

 

Ordförande

Leder föreningens möten
Svarar för planeringsverksamheten
För föreningens talan utåt
Kontrollerar att alla beslut genomförs
Är oftast en av föreningens firmatecknare
Sekreterare

Skriver föreningens protokoll
Sköter föreningens arkiv
Sköter föreningens post
ansvarar tillsammans med ordförande för årsberättelsen

Kassör

Svarar för föreningens ekonomi
Sköter in- och utbetalningar
Ansvarar för bidragsansökningar
Svarar för medlemsregister och medlemsavgifter
Sköter föreningens försäkringar
Ansvarar för föreningens bokslut

Valberedningen

Följer styrelsens arbete under året och föreslår kandidater till styrelsen

 

Riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om att bilda en förening och förslag på normalstadgar.

Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns mer information om hur man ansöker om organisationsnummer

Föreningsråd

I Öckerö kommun finns ett föreningsråd som verkar för de ideella föreningarnas intressen i kommunen.

Föreningsrådet är en naturlig koppling mellan kommun och föreningsliv, där föreningsrepresentanter kan vara med och påverka i frågor som rör föreningslivet. Föreningsrådet består av valda representanter från föreningar i Öckerö kommun. Här kan du läsa mer om Föreningsrådet.PDF

Fritidsbanken

Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid. Skidor, skridskor, inlines, flytvästar, innebandyklubbor och golfbag är bara några exempel bland mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. Alla kan låna och allt är gratis!

Projekt FRI-tid

Projekt FRI-tid är ett projekt som riktar sig till dig som går på högstadiet och inte är aktiv i någon förening. Finns det någon aktivitet som du skulle vilja prova på din fritid? Läs mer och berätta vad du skulle vilja testa genom att fylla i vår Fritidsenkät, så hör av oss till dig.

Boka lokal och anläggningar

Genom kommunen kan du boka ishallen, idrottsanläggningar, sporthallar och mötesrum för föreningsmöten. Använd vår e-tjänst Boka lokal.

Informationstavlan på Hönö Pinan

Föreningar kan få sina budskap publicerade på informationstavlan på Hönö Pinan.

Fyll i formuläret på sidan för Informationstavlan på Hönö Pinan.

Publicerad den: 2019-04-24 13.52