Översiktlig planering

Den översiktliga planeringen för Öckerö ger riktningar och lägger fram strategier för hur vi kan uppnå en hållbar utveckling av kommunen. Vi arbetar fram övergripande planer, studier, utredningar och inventeringar för kommunen i helhet i samarbete med flera andra myndigheter. Detta används som stöd och underlag för den mer detaljerade planeringen och vid bygglov.

Öckerö Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-17 (KF § 41) att anta översiktsplan för Öckerö kommun. Översiktsplanen visar hur kommunen ska utvecklas på lång sikt. Planen rekommenderar var och när bostäder, verksamheter och omsorg ska utvecklas.

Utblick Öckerö tar sikte mot år 2040

Översiktsplanen tar sikte mot år 2040 och innebär bland annat att det möjliggörs för fler bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Några av de större områden som ger utrymme för verksamheter återfinns på Björkö. ÖP använder mål och rekommendationer i Trafikstrategi och Trafikprognos för att stärka arbetet med att ställa om till ett hållbart transportsätt i kommunen och längs väg 155.

Du hittar alla dokument under rubriken Antagandehandlingar, till höger. Där finns huvuddokumentet Översiktsplan – Utblick Öckerö, bilagorna Allmänna intressen & Miljökonsekvensbeskrivning samt Utlåtande & Sammanställning. Där finns även Samrådsredogörelse och Länsstyrelsens granskningsyttrande i sin helhet. Dessutom finns en sammanställning av fokusgruppers resultat.

Varför har kommunen en översiktsplan?

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Med aktuell menas att planen ska aktualitetsförklaras av kommunfullmäktige genom en så kallad Planeringsstrategi.

Översiktsplanen visar kommunens långsiktiga vision om hur mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen fungerar som beslutsunderlag i detaljplanering, planbesked, bygglov och andra tillståndsprövningar av kommunen och andra myndigheter.

Tematiska tillägg och fördjupningar

Dagens samhällsförändringar sker i en allt snabbare takt. Nya planeringsambitioner och intressen gör att översiktsplanen kan behöva ses över kontinuerligt för att behålla sin funktion som ett strategiskt vägledande beslutsunderlag. Genom att arbeta med fördjupning och tematiska tillägg till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela planen måste göras om.

Fördjupningar av översiktsplanen gäller delar av kommunen med mer komplicerade förhållanden än i övrigt, till exempel tätorter och kustområden med hårt bebyggelsetryck och stora bevarandevärden. Tematiska tillägg kan göras för frågor av allmänt intresse som inte tas upp i tillräcklig utsträckning i gällande översiktsplan. Exempel på frågor som kan behandlas genom tematiska tillägg är vind- och vågkraft samt översvämningsrisker. Ett tillägg är kommuntäckande.

Både vid fördjupning och tillägg ska sambanden med och konsekvenserna för översiktsplanen som helhet redovisas.

Kommunen har en fördjupad översiktsplan för Björkö antagen 2023-11-09 (KF § 159).

Översiktsplaneprocessen

Planeringsstrategi

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell. Planeringsstrategin i sig innebär ingen ändring av översiktsplanen utan ska enbart tala om vad kommnen ska fokusera på i översiktsplaneringen och om det finns delar av planen som behöver ändras.

 

Översiktsplan process

Uppdrag

Om kommunfullmäktige genom planeringsstrategin beslutar att översiktsplanen inte längre är aktuell ges samtidigt ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan.

Samråd

Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning. Till samrådet ska aktörer som länsstyrelsen, andra myndigheter eller kommuner, organisationer samt enskilda personer som berörs av planförslaget bjudas in.

De synpunkter som kommer in under samrådet ska sammanställas i en samrådsredogörelse.

Granskning

Förändringar i planförslaget kan behövas göras efter samrådet. Därefter ställs översiktsplanen ut i minst två månader och under granskningstiden kan skriftliga synpunkter lämnas in. Synpunkterna sammanställs i ett särsklit utlåtande. Om större förändringar i planförslaget behöver göras ska förslaget ställas ut på nytt.

Antagande

När översiktsplanen anses vara färdig antas den av kommunfullmäktige.

Laga kraft

När översiktsplanen vunnit laga kraft ska kommunen inom kort skicka de handlingar som tillhör översiktsplanen till länsstyrelsen, Boverket samt andra kommuner som berörs av förslaget.

Översiktsplanen är inte ett juridiskt bindande dokument och innehållet kan därmed inte överklagas efter kommunfullmäktiges beslut om antagande och ändringar. Dock kan den överklagas om planen inte framtagits lagenligt.

Mer information

För mer information om vad de olika skedena innebär kan du gå in på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: