Avfall och farligt avfall

Här kan du läsa om regler för hur du ska hantera och sortera avfall och farligt avfall. Ska du transportera avfall måste du ansöka om tillstånd och göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Olika regler gäller för olika typer av avfall. Avfall kan översiktligt delas in som verksamhetsspecifikt avfall, inklusive farligt avfall, producentansvarsavfall eller hushållsavfall.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall har egenskaper som gör att det betraktas som farligt. Det kan till exempel vara frätande, giftigt, cancerframkallande, smittförande, explosivt eller brandfarligt.

I avfallsförordningen framgår det vad som är farligt avfall.

 • Asbest
 • Kontaminerat virke
 • Färg-, lackavfall samt hartser
 • Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
 • Lysrör, glödlampor (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör)
 • Lösningsmedel
 • Spillolja, bensinrester och kontaminerat vatten
 • Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
 • Bekämpningsmedel
 • Sprayburkar
 • Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
 • Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer)
 • Kasserade kanyler lämnas till apotek i behållare som tillhandahålles kostnadsfritt av apoteket.

Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall, i avvaktan på borttransport och destruktion, görs på återvinningscentralerna på Björkö, Rörö, Hyppeln, Knippla och Öckerö.

Om du vill mellanlagra mindre mängder av andras farliga avfall ska du anmäla detta till kommunen i förväg. Mer omfattande mellanlagring kräver dock tillstånd hos länsstyrelsen. Mellanlagring av farligt avfall kan t.ex. beröra butiker som tar emot gamla kylskåp och TV-apparater för att sen lämna dem vidare och avfallsföretag som samlar in och mellanlagrar före vidare transport.

Att lagra avfall som en del av att samla in det är en miljöfarlig verksamhet. Innan verksamheten har påbörjats krävs en anmälan om miljöfarlig verksamhet via e-tjänstportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Mindre mängder farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten får man lagra utan att anmäla detta. Då är det ingen mellanlagring i myndigheternas ögon. Det kan vara egna lysrör, bilbatterier eller färgrester. Tänk bara på att du då behöver anmäla själva transporten av avfallet till länsstyrelsen även om det rör sig om små mängder.

Du ska göra en anmälan om du vill lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

 • mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,
 • mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,
 • mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,
 • mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,
 • högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller
 • mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall.

Om du vill mellanlagra större mängder än vad som nämns ovan ska du ansöka om detta hos länsstyrelsen.
När du gör anmälan eller ansökan kan det vara bra att veta vilken avfallskod ditt avfall har. Du kan hitta rätt avfallskod i bilagan till avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan drabbas av både en miljösanktionsavgift på minst 5 000 kr och en handläggningsavgift enligt kommunal taxa på några tusen kronor om du börjar mellanlagra farligt avfall utan att först ha anmält detta till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Anteckningsskyldighet

Den verksamhet som producerar, transporterar, samlar in, mäklar, handlar eller behandlar ett farligt avfall är skyldig att föra anteckningar över det farliga avfallet.

En anteckning ska i regel innehålla uppgifter om:

 • avfallstyp,
 • vikt,
 • vem som transporterar avfallet,
 • från vem och vilken plats avfallet transporteras från, och
 • av vem och var avfallet tas emot.

Vilka uppgifter som mer exakt ska antecknas eller när anteckningen senast ska vara förd beror på i vilken roll verksamheten hanterar det farliga avfallet. Den som transporterar bort ett farligt avfall som uppstått i den egna verksamheten (avfallsproducent) eller den som transporterar någon annans farliga avfall, ska till exempel ha antecknat innan transporten påbörjas. En insamlare eller behandlare som hämtar eller tar emot ett farligt avfall har däremot två arbetsdagar på sig att föra sin anteckning. De uppgifter som ska antecknas anges i 6 kap 1 - 5 §§ avfallsförordningen (2020:614) och som ytterligare preciseras i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5).

Den som är skyldig att föra en anteckning ska även rapportera uppgifterna till Naturvårdsverkets avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Den som har fört en anteckning har två arbetsdagar på sig att rapportera uppgifterna till avfallsregistret.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö