Avfall och farligt avfall

Här kan du läsa om regler för hur du ska hantera och sortera avfall och farligt avfall. Ska du transportera avfall måste du ansöka om tillstånd och göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Olika regler gäller för olika typer av avfall. Avfall kan översiktligt delas in som verksamhetsspecifikt avfall, inklusive farligt avfall, producentansvarsavfall eller hushållsavfall.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall har egenskaper som gör att det betraktas som farligt. Det kan till exempel vara frätande, giftigt, cancerframkallande, smittförande, explosivt eller brandfarligt.

I avfallsförordningen framgår det vad som är farligt avfall.

 • Asbest
 • Kontaminerat virke
 • Färg-, lackavfall samt hartser
 • Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel)
 • Lysrör, glödlampor (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor,
  vanliga lysrör)
 • Lösningsmedel
 • Spillolja, bensinrester och kontaminerat vatten
 • Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)
 • Bekämpningsmedel
 • Sprayburkar
 • Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som
  kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)
 • Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar,
  reläer)
 • Kasserade kanyler lämnas till apotek i behållare som tillhandahålles
  kostnadsfritt av apoteket.

Mellanlagring av farligt avfall

Mellanlagring av farligt avfall, i avvaktan på borttransport och destruktion, görs på återvinningscentralerna på Björkö, Rörö, Hyppeln, Knippla och Öckerö.

Om du vill mellanlaga mindre mängder av andras farliga avfall ska du anmäla detta till kommunen i förväg. Mer omfattande mellanlagring kräver dock tillstånd hos länsstyrelsen. Mellanlagring av farligt avfall kan t.ex. beröra butiker som tar emot gamla kylskåp och TV-apparater för att sen lämna dem vidare och avfallsföretag som samlar in och mellanlagrar före vidare transport.

Myndigheterna ser det som miljöfarlig verksamhet att mellanlagra farligt avfall från andra, och för detta krävs en anmälan av C-verksamhet enligt "Förordning (1988:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd".

Mindre mängder farligt avfall som uppkommit i den egna verksamheten får man lagra utan att anmäla detta. Då är det ingen mellanlagring i myndigheternas ögon. Det kan vara egna lysrör, bilbatterier eller färgrester. Tänk bara på att du då behöver anmäla själva transporten av avfallet till länsstyrelsen även om det rör sig om små mängder.

Du ska göra en anmälan om du vill mellanlagra farligt avfall och mängden vid något enskilt tillfälle inte överstiger

 • 5 ton oljeavfall
 • 30 ton blybatterier
 • 100 ton elektriska eller elektroniska produkter
 • 30 ton impregnerat trä, eller
 • 1 ton annat farligt avfall.

(SNI-kod 90.60 i bilaga till Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.)
Om du vill mellanlagra större mängder än vad som nämns ovan ska du ansöka om detta hos länsstyrelsen.
När du gör anmälan eller ansökan kan det vara bra att veta vilken avfallskod ditt avfall har. Du kan hitta rätt avfallskod i bilagan till avfallsförordningen.

Du kan drabbas av både en miljösanktionsavgift på minst 5 000 kr och en handläggningsavgift enligt kommunal taxa på några tusen kronor om du börjar mellanlagra farligt avfall utan att först ha anmält detta till bygg- och miljönämnden.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö