Kungörelse - underrättelse om granskningsutlåtande inför antagande av detaljplan

För Öckerö Nya Centrum, DP 1, Öckerö kommun

Rubricerad detaljplan har varit föremål för granskning mellan 28 september – 30 april 2017. Efter granskningstiden har planområdet minskats ner och den aktuella planen (DP 1) har återigen varit föremål för granskning under tiden 28 juni – 27 augusti 2021. Efter granskningstiden har ett antal ändringar gjorts i planförslaget. Ändringarna framgår av granskningsutlåtandet.

Här hittar du granskningsutlåtandet och tillhörande handlingar

Granskningsutlåtandet med tillhörande handlingar finns tillgängligt på:

Kommunens hemsida: www.ockero.se Länk till annan webbplats.

Granskningsutlåtandet med tillhörande handlingar finns även tillgängligt på: Kommunhuset

För öppettider se kommunens hemsida eller kontakta Kommunservice, 031-97 62 00

Nästa steg

Planförslaget har överlämnats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för antagande. Detaljplanen beräknas tillstyrkas av kommunstyrelsen 2022-06-21 och antas av kommunfullmäktige den 2022-06-30.

Har du frågor?

Vid frågor är ni välkomna att kontakta:

Kommunservice

Telefon: 031-97 62 00 (vxl)

E-post: kommun@ockero.se


Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för plan, fastighet och samhällsutveckling

Datum för uppsättande: 21 juni 2022

Datum för nedtagande: 01 juli 2022

Typ av dokument: Kungörelse

Senast uppdaterad:

Publicerad: