Protokoll från samordningsförbundet Älv och Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 23 september 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 september 2022

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv och Kust

Datum för uppsättande: 26 oktober 2022

Datum för nedtagande: 16 november 2022

Senast uppdaterad:

Publicerad: