Utredning om utvidgning av parkeringen vid Öckerö färjeläge

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen utreder parkeringen vid Öckerö färjeläge. I utredningen ingår offentliga laddplatser både för bil och fritidsbåtar. Detaljplanen för området tillåter också en utbyggnad av själva parkeringsplatsen om cirka 30 x 60 meter i sydöstlig riktning (se bild nedan). Utredningen ser över om det är möjligt att utvidga parkeringsplatsen enligt gällande detaljplan.

 

Geotekniska förutsättningar, naturvärden är i dagsläget inte kända vilka kommer vara en förutsättning för att söka tillstånd om vattenverksamhet hos Länsstyrelsen. Först efter ett sådant tillstånd kan vi fatta beslut om parkeringen ska utvidgas enligt detaljplan eller ej.

 

Parkering Öckerö färjeläge satellitbild

Senast uppdaterad:

Publicerad: