Ny container och nya utsorteringskrav på återvinningscentralen

En ny container på Kärrsviks återvinningscentral tas i bruk vid årsskiftet för trädgårdsavfall för att uppnå de nya utsorteringskraven av bioavfall som träder ikraft 2024.

bioavfall

Foto: André De Loisted

Nya utsorteringskrav av bioavfall

Från och med 1 januari 2024 är det ett nationellt krav på att sortera ut bioavfall från restavfallet. Detta får alltså inte kastas i vanliga soporna eller i komprimatorn på Kärrsviks återvinningscentral. Bioavfall är det som tidigare benämndes som matavfall i lagstiftningen, men nu har begreppet breddats till att inkludera ”biologiskt nedbrytbart trädgårds- eller parkavfall” samt ”biologiskt nedbrytbart livsmedels- eller köksavfall”. Detta krav riktar sig till avfallsinnehavaren och gäller därför både hushåll och verksamheter. Här ingår:

  • Matavfall läggs i matavfallspåse, sen i bruna kärlet. Insamlat matavfall rötas och blir till biogas och biogödsel.
  • Park och trädgårdsavfall blir en ny container på Kärrsviks återvinningscentral nästa år. Här kastar du t. ex. gräs, löv, ogräs, mossa, häckklippning. Töm påsen. Trädgårdsavfall ska inte kastas i det bruna kärlet. Insamlat trädgårdsavfall komposteras och blir till jord.
  • Invasiva växtarter förpackas i dubbla, hopknutna påsar före transport – ta kontakt med personal när du anländer till ÅVC.

Även Fett får inte kastas i restavfallet, komprimatorn eller hällas i avloppet. När matolja och fett hälls ner i avloppet så stelnar det och orsakar stopp. Återvinner vi den istället så kan den användas i framställningen av biobränslen och bidra till minskade utsläpp. Vänligen töm matfettet i petflaska och lämna i insamlingssystemet för fett (orangea skåp) som finns vid återvinningscentralerna och vid tappens återvinningsstation på Hönö. Hjälpmedlet miljötratten finns att hämta på våra återvinningscentraler. Torka ur stekfett och lägg i påsen för matavfall.

 

avfall i flera förpackningar

Senast uppdaterad:

Publicerad: