Beslut i KS om konsekvensbeskrivning vid ett eventuellt omtag av detaljplan för Öckerö nya centrum

Kommunstyrelsen har idag fattat beslut om att en beskrivning av konsekvenser ska göras vid ett eventuellt omtag av detaljplan för Öckerö nya centrum. Beslutet fattades under kommunstyrelsens sammanträde 10 november.

Arbetet med en detaljplan för Öckerö nya centrum har pågått sedan 2011. Förslaget till detaljplan för Öckerö nya centrum är idag tekniskt sett färdigt för ett antagande i kommunfullmäktige. Under detaljplaneprocessen har det framkommit synpunkter kring eventuella bostäders påverkan på närliggande industri- och hamnverksamhet. Det har även framkommit synpunkter kring höjder, gestaltning, exploateringsgrad, markdisposition och planens storlek.

Därför har kommunstyrelsen idag fattat beslut om att en beskrivning av konsekvenserna behöver göras vid ett eventuellt omtag av detaljplan för Öckerö nya centrum. Konsekvensbeskrivningen ska bland annat tydliggöra vad ett eventuellt omtag får för ekonomiska och juridiska konsekvenser för parterna i projektet.

Konsekvensbeskrivningen ger en grund att stå på inför beslutet om detaljplanen ska tas upp för antagande i dess nuvarande form eller om planarbetet ska backas tillbaka och planen arbetas om, helt eller delvis.

Tillbakablick Öckerö nya centrum

När kommunen tar fram en detaljplan görs det enligt en särskild process med olika steg. Detaljplaneprocessen är en demokratisk process där våra folkvalda politiker har beslutanderätten. Detaljplanen för Öckerö nya centrum är ett arbete som pågått under en lång tid Nedan kan du läsa om vad som har hänt hittills i processen kring detaljplan för Öckerö nya centrum och var vi är nu.

Planprogram

Ett planprogram har tagits fram för Öckerö nya centrum. Planprogrammet antogs av kommunfullmäktige under 2011 och intentionerna i programmet ligger till grund för vidare arbete.

Samverkansavtal

I slutet av 2014 tecknades ett samverkansavtal mellan Öckerö kommun, Öckerö Fastighets AB, Aston Harald AB och Tornstaden Projektutveckling AB.

Planbesked

Öckerös kommunfullmäktige gav positivt planbesked för att påbörja en detaljplan för Öckerö nya centrum den 11 juni 2015.

Tidig medborgardialog

Under hela processen har invånarnas synpunkter varit viktiga att ta med sig i arbetet. Därför genomfördes en tidig medborgardialog innan samrådet under 2016.

Samråd

Detaljplanen var ute på samråd under mars till april 2017. Samrådsmöte för sakägare och allmänhet genomfördes i april 2017 på Nimbus, Öckerö.

Granskning

Detaljplanen för Öckerö nya centrum har varit ute på granskning under tiden 28 september-19 oktober 2018.

Idag

Förslaget till en ny detaljplan är tekniskt sett färdig för ett antagande i kommunfullmäktige. Under detaljplaneprocessen har synpunkter framkommit som gör att kommunstyrelsen nu fattat beslut om att en konsekvensbeskrivning ska göras inför ett eventuellt omtag av detaljplan för Öckerö nya centrum.

Senast uppdaterad:

Publicerad: