Öckerö kommuns arbete med mottagning av flyktingar från Ukraina

Med anledning av kriget i Ukraina befinner sig över 6 miljoner människor på flykt. Migrationsverket huvudscenario är 80 000 flyktingar till Sverige fram till halvårsskiftet. En mycket stor andel av de som anlänt är kvinnor och barn. För Öckerö kommun innebär detta mottagning utifrån vår kommunstorlek.I slutet av mars tog Öckerö kommun emot 75 personer för tillfälligt boende. Personer som efter några dagar flyttade vidare till mer permanenta boenden. I dagsläget bor cirka 50 personer från Ukraina i kommunen, utifrån så kallat EBO (eget boende).

Porträtt

Franz Molnar är projektledare för kommunens arbetet med mottagning av flyktingar från Ukraina.

Hur ser ditt uppdrag ut?

- Jag och projektgruppen arbetar aktivt med att omvärldsbevaka och rapportera till ledningsgrupp och politiker om läget. En stor del av arbetet handlar om att förbereda kommunen för insatser kring ett mottagande av ukrainska flyktingar, där en betydande del handlar om boende.

Jag fick uppdraget i samband med mottagning av personer för tillfälligt boende i slutet av mars. Det var i ett skede som krävde snabb hantering och att förvaltningar och funktioner i kommunen jobbade tillsammans. Jag vill rikta ett särskilt tack till de församlingar som på kort tid ordnade tillfälliga boenden. För att lösa situationen krävdes ett enormt arbete och engagemang både från kommunanställda och civilsamhället.

Hur ser arbetet ut nu och framåt?

- I dagsläget bor det ca 50 flyktingar från Ukraina i kommunen i så kallat EBO (eget boende). En del är barn som går i kommunens grundskolor.

Idag råder ett relativt lugn gällande antalet skyddsbehövande ukrainare till Sverige. Prognoserna för hur många ukrainare som kommer till Sverige har justerats ner och slutligen påverkas antalet flyktingar hur kriget i Ukraina utvecklar sig. Öckerö kommun fortsätter noggrant att följa händelseutvecklingen.

Migrationsverket, tillsammans med Länsstyrelsen och SKR, har ett uppdrag att ta fram ett nytt fördelningstal, det vill säga hur många personer varje kommun ska ta emot, för kommunernas mottagande av ukrainska flyktingar. Fördelningstalet ska gälla från 1/7, då ansvaret för flyktingarnas boenden enligt regeringsbeslut övergår från Migrationsverket till kommunerna. Regeringen har tidigare beslutat att det skall ske en jämn fördelning av ukrainska flyktingar över landet där man för respektive kommun arbetar fram ett fördelningstal baserat på olika parametrar som: kommunens befolkningsantal, tidigare antal flyktingar i kommunen och möjligheterna på arbetsmarknaden i kommunen.

I väntan på beslutet om vilket fördelningstal som tilldelas Öckerö kommun förbereder sig kommunen aktivt. Även om vi idag i detalj inte vet antalet är kommunen väl förberedd på att snabbt fatta beslut kring mottagandet av ukrainska flyktingar till kommunen. Våra ordinarie verksamheter som arbetar tätt med projektgruppen besitter stor erfarenhet i frågan och vi har här i kommunen ett unikt bra samarbete med civilsamhället, säger projektledare Franz Molnar.

Boendefrågan är en stor fråga i sammanhanget. Hur ser arbetet ut där?

- Vi inventerar vårt fastighetsbestånd och vilka möjligheter som finns där. Boenden utifrån fördelningstal, handlar om mer permanenta boendeplatser än de tillfälliga platserna i mars, vilket ger andra förutsättningar.

Kontakt har tagits med enskilda privatpersoner i kommunen som visat intresse av att erbjuda boende till ukrainska flyktingar. Detta arbete fortgår och dialog förs. Okulär besiktning av tänkta boendeplatser ute hos privata företag har skett och vi har påbörjad dialog om partnerskap med aktörer ute i civilsamhället.

Sammanfattningsvis följer Öckerö kommun händelseutvecklingen och arbetar aktivt med att vara väl förberedda på mottagning utifrån det antal som fördelas kommunen samt erbjuda förskola, skola och annan kommunal service för ukrainska flyktingar som redan bor här.

Senast uppdaterad:

Publicerad: