Visselblåsarfunktion

Öckerö kommun har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan rapportera misstankar om missförhållanden i Öckerö kommun.

Om visselblåsarfunktionen

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet.

Vår förhoppning är att alla anställda i Öckerö kommun upplever att de kan föra en öppen dialog om eventuella problem på arbetsplatsen och att personer med en annan arbetsrelaterad koppling till kommunen med förtroende vänder sig till kommunens tjänstepersoner om frågor uppstår.

Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt så är det möjligt via e-tjänsten för rapportering om missförhållanden. Den är ett komplement och ska inte ses som en ersättning för ett öppet samtalsklimat. I första hand vänder man sig till närmaste chef eller överordnad chef.

Visselblåsarfunktionen är avsedd för misstänkta missförhållanden inom Öckerö kommuns nämnder och bolag.

När ska funktionen användas?

Funktionen ska användas om du misstänker att det finns handlanden eller underlåtenheter som kan anses utgöra ett missförhållande som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram och åtgärdas. Det kan exempelvis vara överträdelser av lagar, EU-direktiv eller interna regler och riktlinjer.

Vem kan rapportera?

För att omfattas av lagens skydd mot repressalier och ansvarsfrihet för sekretessbrott i samband med rapporteringen så ställer lagen vissa krav, har du fått kännedom om missförhållanden genom (alla anmälningar omfattas alltid av sekretess):
• Att du arbetar, har arbetat eller ska börja arbeta som anställd i Öckerö Kommun. Det här gäller även om du är vikarie, praktikant eller volontär.
• Genom ditt arbete har du varit i kontakt med verksamheten där missförhållandet finns.

Vem kan rapporten avse?

Personen som rapporten avser ska vara förtroendevald, chef eller anställd i någon av Öckerö kommuns förvaltningar eller bolag. Missförhållandet ska ha koppling till personens tjänsteutövning i Öckerö kommun. 

När ska funktionen inte användas?

Rapportering av personliga missförhållanden som uteslutande påverkar den rapporterande personen eller den egna arbetssituationen, som konflikter mellan den rapporterande personen och en annan arbetstagare, lönesättning och så vidare, bedöms som regel inte ha ett allmänintresse och ska därför hanteras internt i respektive förvaltning/bolag.

I de fall du har synpunkter som inte faller inom ramen för visselblåsning, på någon av kommunens verksamheter, ska du använda vår synpunktshantering.

Hur hanteras rapporterna?

De rapporter som bedöms handla om missförhållanden av allmänintresse hanteras av Öckerö kommuns interna funktion för visselblåsningar. Vid allvarliga missförhållanden, risk för jäv eller om rapporten avser politiker, kommundirektör och, vid behov, förvaltnings- och bolagschefer, anlitas extern utredare.

Alla utredningar utmynnar i en dokumenterad bedömning och eventuella förslag på åtgärder som bör vidtas, dessa överlämnas därefter till ansvarig chef för verkställande.

Rapporter som inte faller inom ramen för definitionen av visselblåsningar, det vill säga inte handlar om missförhållanden av allmänintresse, skickas till berörd förvaltning eller bolag för kännedom och ställningstagande kring eventuella åtgärder.

Oavsett vilken typ av utredning som görs är den som rapporterat om missförhållanden skyddad av sekretess, samt gentemot repressalier och hindrade åtgärder.

Möjlighet att begära ut sekretessprövad version av rapporter

Alla inkomna rapporter räknas som allmän handling men med uppgifter som skyddas av sekretess. Detta innebär att handlingen kan begäras ut, men att en sekretessprövning sker vid varje utlämning. Uppgifter som direkt eller indirekt kan identifiera vem som har rapporterat om missförhållandet har alltid sekretesskydd. Du som rapportör kan därför lämna dina kontaktuppgifter till visselblåsarfunktionen på ett skyddat sätt för att vid behov kunna få återkoppling kring vad som hänt med din rapport, såväl som för att kunna ställa frågor till dig för att kunna utreda inkommen rapport på ett bättre sätt. Det är endast utsedda behöriga personer som får ha tillgång till dina kontaktuppgifter.

Varför har Öckerö kommun en visselblåsarfunktion?

Syftet med Öckerö kommuns visselblåsarfunktion är att du som har en arbetsrelation till Öckerö kommun ska kunna rapportera skyddat om missförhållanden i någon av kommunens verksamheter och du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet inom den egna organisationen. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Öckerö kommun att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Skyddet finns för Öckerö kommuns anställda, personer som gör en förfrågan om eller söker arbete, volontärer, praktikanter, konsulter, leverantörer eller potentiella leverantörer, så länge missförhållandet som rapporteras har skett i Öckerö kommuns verksamheter. Du som rapporterar ska ha en tro på att informationen du lämnar är sann för att skyddet ska gälla. Skyddet gäller således inte vid medvetet falsk rapportering. Om du medvetet rapporterar falsk information kan sanktioner vidtas.

Extern rapportering

Visselblåsare har rätt att rapportera missförhållanden externt, via rapporteringskanaler som administreras av myndigheter som pekats ut för att hantera rapporter avseende missförhållanden som har koppling till dessa myndigheters tillsynsområden. Mer information om sådan extern rapportering finns här Länk till annan webbplats..

Av Sveriges grundlagar följer även en meddelarfrihet som innebär att alla medborgare har rätt att muntligen lämna sekretessbelagda uppgifter till bland annat författare, nyhetsbyråer, radioredaktioner eller databaser med utgivningsbevis för publicering i massmedier. En motsvarande rätt gäller även avseende anskaffning av uppgifter i syfte att offentliggöra eller publicera dem.

 

Har du frågor eller behöver vägledning om visselblåsning kan du kontakta kommunservice.

Telefon: 031-97 62 00

Besöksadress: Sockenvägen 13, Öckerö

Senast uppdaterad:

Publicerad: