Brandskydd och sotning

Tidigare innebar sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Numera är sotningsverksamheten uppdelad i två separata uppdrag - sotning respektive brandskyddskontroll.

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att man på ett organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en organisation. Systematiskt brandskyddsarbete är ett kvalitetshöjande arbete som påminner om såväl internt arbetsmiljöarbete som övrigt kvalitetsarbete. Strukturen är densamma liksom metodiken, varför det med fördel kan integreras i verksamhetens vardagliga rutiner.

Det är viktigt att inte rusa fram utan lugnt och metodiskt arbeta fram en modell som är anpassad efter Er verksamhet, oavsett på vilken nivå brandskyddsarbetet befinner sig. Följande steg kan därför vara ett lämpligt tillvägagångssätt:

1. Utse brandskyddsansvarig!

2. Tilldela resurser och befogenhet!

3. Upprätta en handlingsplan!

4. Dokumentera!

5. Kontrollera/följ upp!

Observera! Dokumentationen är viktig som ett stöd i arbetet. Men det viktigaste är att leva efter dokumentationen och verkligen utföra egenkontrollerna samt revidera och följa upp brandskyddsarbete som det beskrivs. Först då kan det kallas ett systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete kan delas in i 7 steg:

 1. Ansvar Tydliggör ansvaret. Vem är brandskyddsansvarig?
 2. Organisation Vilka personer ingår i brandskyddsarbetet?
 3. Utbildning Personalen behöver utbildning för att organisationen ska fungera.
 4. Instruktioner och rutiner Finns regler för rökning, hetarbeten och andra brandrisker? Ta fram rutiner för detta!
 5. Dokumentation Ett bra brandskydd behöver dokumenteras, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
 6. Drift och underhåll För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, exempelvis prov av brandlarm, rökluckor etc.
 7. Kontroll och uppföljning För att bibehålla säkerhetsnivån måste såväl brandskydd som dokumentation kontrolleras och följas upp regelbundet.

Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den reagerar på den livsfarliga röken och varnar dig.

Läs mer på brandskyddsföreningen Länk till annan webbplats.. Länk till annan webbplats.

Du behöver ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.  Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m². Den bör placeras i anslutning till sovrummet och ska uppfylla SS-EN 14614.

Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande.

 • Brandvarnaren placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
 • Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen.
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnaren.
 • Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.
 • Placera inte brandvarnare i närheten av köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm.
 • Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare en gång per år
 • Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier
 • Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång i kvartalet och när du varit hemifrån en längre tid.
 • Byt ut brandvarnaren efter 8-10 år. De har en begränsad livslängd.

Du slänger den under elektronikavfall på återvinningscentral. Ta ut batteriet och sortera det för sig. Du kan även lämna tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper en ny.

Sotning

Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Öckerö kommun har slutit avtal om att Öckerö Sotning & Ventilation ska utföra sotningen och brandskyddskontrollen i kommunen.

Fastighetsägaren kan under vissa förutsättningar själv få utföra sotning på den egna fastigheten, men ansökan om detta måste göras hos räddningstjänsten. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt och räddningstjänsten samt skorstensfejarmästaren prövar den sökandes lämplighet.

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Imkanaler i restauranger och andra större kök ska fortfarande ”sotas”.

Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontroll. Öckerö kommun har slutit avtal med Öckerö Sotning & Ventilation som skall utföra brandskyddskontrollen inom kommunen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Elda utomhus

Mellan den 1 mars och 30 september är det eldningsförbud. För att få elda under denna period krävs dispens från kommunen.

Förbudet avser detaljplanelagda områden. Resten av året får trädgårdsavfall som inte kan komposteras eldas upp, om det sker utan olägenhet för människors hälsa. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Du kan ansöka om dispens från eldningsförbudet. Länk till annan webbplats.

Eldningsförbudet gäller detaljplanelagt Pdf, 1.9 MB. område.

På ansvarig för den som eldar ankommer att tillse att endast brännbart material som anges i 11 § Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön används.

Ansökan om dispens för eldning utomhus Länk till annan webbplats.

Avstånd

Elda på betryggande sätt och avstånd till byggnader, brännbart upplag, skog, el- och telefonledningar, eller brandfarliga varor.

Avgränsnings- och skyddsåtgärder

Innan du börjar elda bör lämpliga åtgärder för brandsläckning vara framtaget. Detta kan vara vattenförråd, trädgårdslang med godtagbart tryck, ruskor eller dylikt. Vid eldning på marken; vattna runt om området som ska brännas av. Om du ska elda mycket ris ska du ta lite i taget. Bäst är att elda i en plåttunna, kar eller likvärdigt.

Bevakning

Elden ska hållas under bevakning till den släckts. Enkel regel: Den som startat elden är den som släcker den!

Vindändring

Vid ändringar i vindstyrka och vindriktning, som medför ökad brandrisk bör eldning upphöra.

Prognoser finns på SMHI:s hemsida Länk till annan webbplats.

Larmrutiner

På platsen eller i dess närhet ska det finnas möjlighet att ringa 112 - helst mobiltelefon så att det går att motringa.

Kontroll efter eldning

Särskild kontroll av större askhögar ska ske. Vattenbegjutning under omrörning eller täckning med jord eller sand förhindrar att branden sprids. Efterkontroll bör göras efter ett par timmar.

Tidpunkt för eldning

Eldning skall vara avslutad senast vid mörkrets inbrott. Risken för onödiga larm ökar påtagligt efter mörkrets inbrott.

Fyrverkerier

Fyrverkerier (explosiv vara)    

100–150 personer skadas varje år av fyrverkerier i Sverige. Både dödsfall och skador som innebär livslångt handikapp tillhör bilden. Många olyckor med fyrverkerier kan förhindras om faror och risker uppmärksammas i förväg. Läs informationen på förpackningen noga. Där får du bl a information om vilket säkerhetsavstånd till personer och byggnader som fyrverkeriet kräver. 

Det är förbjudet för personer under 18 år att både köpa och använda fyrverkerier. Det innebär att föräldrar som köper ut till sina barn gör sig skyldiga till langning. Samma straffskala gäller för langning av både alkohol och fyrverkerier. Polisen har samma förfarande när det gäller fyrverkerier som alkohol.

Tänder du på är du också ansvarig för det som händer

 • Du är ansvarig för att ingen människa skadas av dina fyrverkerier
 • Du är ansvarig för byggnader och egendom i närheten.
 • Var förberedd på att släcka om det finns möjlighet och om det inte medför risker för dig, och att larma 112 om något skulle hända.

Goda råd när du använder fyrverkerier

 • Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 • Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 • Kontrollera att pjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.
 • Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisning.
 • Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
 • Luta dig aldrig över en antänd fyrverkeripjäs.
 • Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
 • Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen. Lämna tillbaka pjäsen i stället.
 • Tänk på riskerna. Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.
 • Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Använd alltid skyddsglasögon vid avfyrande. Se även till att dina åskådare bär egna.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö