Naturvård och parker

Naturen spelar en mycket viktig roll i människans välmående och erbjuder för många boende och besökare återhämtning från en stressig vardag. Öckerö kommun arbetar för att bevara och utveckla natur, kulturarv och historiska miljöer.

Naturområden och naturreservat

Den karga och exponerade ytterskärgården i Öckerö kommun är unik med sina stränder, klippor, berg, ängar, ljunghedar, naturområden och kulturlandskap. I kommunen finns det två naturreservat som har skapats för att skydda särskilt värdefulla naturområden. Där sköts naturen för att bevara ovanlig och sällsynt natur.

Naturvård

I kommunens övergripande vision 2025 finns målsättningen att ”Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och utvecklas för kommande generationer.” Inventeringar av kommunens naturområden visar att kommunen hyser både en stor och unik biologisk mångfald som måste bevaras för kommande generationer.

Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet fungerar som ett underlagsmaterial till kommunens översiktsplan. Följande mål är antagna för kommunens naturvårdsarbete:

 • Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och utvecklandet av den biologiska mångfalden i kommunen, bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så att framtida generationer får uppleva en lika stor artrikedom och spännande naturmiljö.
 • Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid all fysisk planering, bygglovsprövning eller annan exploatering.

I Naturvårdsprogrammet del 1- naturvårdsplan Pdf, 12.6 MB. klassas naturen i olika skyddsvärda områden.

Naturvårdsprogrammet del 2- åtgärdsplan Pdf, 1.6 MB. syftar till att, på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt bevara de naturvärden som naturvårdsplanen har pekat ut.

Båda delarna av naturvårdsprogrammet och naturguiden är framtagna med hjälp av LONA-bidrag från Naturvårdsverket.

Naturguide

Under 2016 togs Naturguide - Öckerö kommun Pdf, 40.7 MB. fram som beskriver kommunens naturområden med sina naturvärden till kommunens invånare och besökare på ett pedagogiskt sätt.

Trädfällning

Öckerö kommun har rutiner för trädfällning som är i linje med lagstiftning och sedvana såsom andra kommuners hantering. Kommunen går noggrant igenom de olika alternativ och måste ha goda skäl för att fälla ett träd. Vi ger inte tillstånd till privatpersoner att utföra röjning eller trädfällning på kommnal mark.

Exempel på när vi tar ner träd på kommunal mark:

 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt samt att problemet inte kan åtgärdas genom beskärning.
 • Trädet har en varaktig sjukdom eller angrepp av svamp som gör att trädet är farligt för omgivningen.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Trädet står för nära ledningsgator.
 • Trädet utgör en trafikfara genom att den till exempel skymmer sikten. Det görs enbart på de vägar, gång- och cykelbanor där kommunen har huvudmannaskapet.

Exempel på när vi inte tar ned träd:

 • De skuggar tomt och/eller bostadshus.
 • De skymmer utsikten.
 • De tappar löv, barr eller frön på privat tomt.
 • De orsakar dålig tillväxt på privat tomt.
 • De stör parabolantenner, solpaneler eller annan teknisk utrustning.
 • Träd på någon annans fastighet.

Invasiva främmande arter

Med invasiva främmande arter menas arter som med människans hjälp flyttats till nya miljöer där de tidigare inte förekommit och där de också börjar sprida sig snabbt och träng undan inhemska arter.

Framför allt brukar de invasiva arterna ge stor negativ påverkan på ekosystemen på de nya platserna. Man bedömer att invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald som finns i Sverige och antalet främmande arter som blir invasivva ökar från år till år. Förutom negativ påverkan på miljön kan de invasiva främmande arterna även skada infrastruktur, byggnader, människors hälsa och medföra stora kostnader för privatpersoner och samhället i stort.

Det ligger i allas intresse att motverka spridningen av dessa arter. I första hand behöver arbetet vara förebyggande, där man försöker hindra att arter sprids till Sverige och inom landet. I andra hand gäller det att snabbt upptäcka de som ändå spritt sig och bekämpa med lämplig metod.

Man kan skilja på främmande arter och invasiva främmande arter, då en art kan ha spridit sig till en ny miljö men ännu inte skapar stora problem och därför inte räknas som invasiv.

Några exempel på invasiva främmande arter som finns i Öckerö kommun är parkslide, vresros, jätteloka, stillahavsostron, vattenpest, mink och signalkräfta.

Parkslide och Vresros är invasiva arter. En milimeterstor rotbit räcker för att sprida parkslide till en ny plats. Vresrosen etablerar sig lätt i sandiga miljöer där den skuggar och tränger undan andra arter.

Om man upptäcker en invasiv art på en ny plats är det bra att rapportera detta. Rapporteringen gör det lättare att ha koll på de invasiva arterna och ger bättre underlag i arbetet med planering och prioritering för att hindra spridning och bekämpa arterna.

Information om hur du rapporterar:

https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/rapportera-invasiva-frammande-arter/ Länk till annan webbplats.

Invasiva främmande arter omfattas av regler som syftar till att hindra spridning. Utgångspunkten för regleringen är en EU-förordning med en lista över arter som förbjudits inom hela EU. Listan uppdateras med nya arter allteftersom ny forskning och information kommer fram. Det fins även en svensk förordning om invasisva främmande arter som beskriver ansvarsfördelningen mellan olika svenska myndigheter. Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten håller på att arbeta fram ett förslag till en nationell förteckning över invasiva främmande arter med särskild betydelse för Sverige. Detta görs främst för att kunna förbjuda och vidta åtgärder mot invasiva främmande arter som är ett problem i Sverige, men som inte omfattas av EU-förteckningen.

Här kan du läsa mer om reglerna och vad de innebär:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/regler-inom-invasiva-arter/ Länk till annan webbplats.

Dumpa inte trädgårdsavfall i naturen

Trädgårdsavfall som dumpas i naturområden medför en stor risk för att invasiva arter sprids.
Har du bekämpat en invasiv art på din tomt ska materialet hanteras på ett särskilt sätt. Lägg det i dubbla säckar, förslut väl och lämna på Kärrsviks ÅVC, i speciell container anvisad av personal.
Det är viktigt att avfallet inte sorteras som trädgårdsavfall.

Läs mer

På naturvårdsverkets hemsida finns mer information om invasvia främmande arter:

Invasiva främmande arter − djur och växter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

 

Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att röra sig fritt i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Den är en unik förmån som innebär en stor frihet men också vissa skyldigheter. Vi får inte skada natur och djurliv och måste visa hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen. Alltså inte störa och inte förstöra.

Gå inte över privat tomt och hindra inte markägarens verksamhet.

Du får göra upp eld i naturen under säkra förhållanden. Är det torrt ute får man inte elda och
man får heller inte elda direkt på berg.

Du får tälta något enstaka dygn i naturen på samma plats. Tänk på att inte störa markägaren eller skada naturen.

Vilda blommor, bär, svamp och döda grenar får plockas, men inte fridlysta växter. Du får inte
hugga ner eller på annat sätt skada växande träd.

Du får gå i land, bada, ankra och tillfälligt förtöja vid strand som inte tillhör tomt, eller som
är skyddad för fågelliv eller annat. Om du har tänkt ligga för ankar eller förtöjd längre tid vid någon annans strand behöver du fråga markägaren om lov. Det är tillåtet att tillfälligt
förtöja eller bada vid en brygga, under förutsättning att den som äger bryggan inte blir hindrad från att använda den.

Ta gärna med dig hunden ut i naturen. Mellan den 1 mars och 20 augusti måste den gå i koppel.
Man ska alltid ha hunden under uppsikt så att den inte stör andra människor eller djur.

Det är förbjudet att köra bilar och andra motorfordon i terrängen. Cykling är tillåten men
inte över tomt, plantering eller mark som lätt kan skadas.

Naturligtvis ska man inte skräpa ner i naturen.

Jakt ingår inte i allemansrätten. Lämna djurungar i fred och stör inte häckande fåglar till exempel genom att gå för nära bon.

Fiske ingår inte i allemansrätten. Fiske med spö och andra handredskap är dock tillåtet längs kusterna (med vissa undantag). I alla andra vatten krävs fiskekort eller annat tillstånd

 

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö