Färdtjänst

Färdtjänst är en kompletterande kollektivtrafik som är till för dig med funktionsnedsättning. Vid resa utanför färdtjänstområdet måste du ansöka om riksfärdtjänst.

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transport, som efter behovsprövning är tillgänglig för dig som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.


 • Funktionshindret får inte endast vara tillfälligt, utan ska vara bestående i minst 3 månader.
 • Du måste vara folkbokförd i Öckerö kommun.
 • Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt utbyggda eller att tiderna inte passar.
 • Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon.
 • Ett färdtjänsttillstånd kan vara begränsat vad gäller antalet resor per år och / eller begränsas till att vara giltigt endast under vintertid.
 • Om sökande av färdtjänst är under 18 år ska prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.
 • Resor till medicinsk vård eller behandling, tandläkare eller medicinsk rehabilitering.
 • Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Tjänsteresor.
 • Resor till grundskola och särskola, för vilka skolskjuts kan erhållas, samt resor i samband med utflykter, badresor, förskole- eller fritidsverksamhet.
 • Resor inom socialtjänsten.


 • Öckerö kommuns färdtjänstområde innefattar resor inom Öckerö kommun. Resor till och från och inom kommunerna: Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille, Härryda, Ale, Alingsås, Stenungsund, Lerum, Lilla Edet och Tjörn.
 • I Öckerö kommun får inga resor ske till och från Kalvsund och Grötö.
 • I Göteborg får inga resor gå till och från Södra Skärgården.
 • Färdtjänst tillhandahålls de tider under dygnet som den allmänna kollektivtrafiken är tillgänglig inom Öckerö kommun.

 

Färdtjänstresenär betalar en fastställd egenavgift som varje år uppräknas efter den höjning som Västtrafik gör i den allmänna kollektivtrafiken.

Egenavgiften för en färdtjänstresa beräknas på hur långt resenären åker. Egenavgiften består av en startavgift som gäller för resa upp till 10 km. Därefter görs ett påslag för varje ny km.

 • Egenavgift Vuxen gäller från den dag färdtjänstresenären fyller 20 år.
 • Egenavgift Barn: 0-7 år medföljer gratis.
 • Egenavgift Ungdom: 7 – 19 år enligt fastställd taxa för ungdom.
 • Medresenär betalar samma egenavgift som färdtjänstresenären.
 • Ledsagare åker gratis.
 • Ledarhund/ Servicehund medföljer gratis.


Egenavgiften för en färdtjänstresa från och med 2023-01-15:
Vuxen 69 kr i startavgift 0-10 km + Ett påslag med 5 kr för varje ytterligare påbörjad kilometer Ungdom 52 kr i startavgift 0-10 km + Ett påslag med 4 kr för varje ytterligare påbörjad kilometer


Ansökan om färdtjänst ska lämnas in på en av kommunens blanketter och vid behov tillsammans med ett läkarintyg. Läkarintyget ska styrka de uppgifter om funktionshindret som uppges i ansökan och som medför sökanden har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller använda allmänna kommunikationer. Läkarintyget får ej vara äldre än 1 år. Handläggaren kan behöva få in intyg från specialistläkare, fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut. När ett färdtjänsttillstånd tidsmässigt löpt ut behövs en ny ansökan vid önskemål om fortsatt färdtjänst, och vid behov ett nytt läkarintyg.


Du som åker till arbete, studier eller daglig verksamhet enligt LSS beslut har rätt att ansöka om att betala en lägre avgift för dina resor till och från verksamheten. Studierna ska bedrivas på lärvux, komvux, gymnasium, högskola eller universitet inom Öckerö kommuns färdtjänstområde. Arbetet och den dagliga verksamheten ska även den ligga inom Öckerö kommuns färdtjänstområde.

Extra subventionerade färdtjänstresor innebär att du betalar kostnaden motsvarande ett periodkort 30 dagar med Västtrafik inom den zon du reser under 11 månader. Studerar du betalar du endast för de månader studierna bedrivs. Oavsett hur många reser du gör varje månad så betalar du avgiften. Öckerö kommun fakturerar dig i förskott för dessa resor.

Avbrott i resandet och betalningen måste inkomma kommunen två månader innan resorna

Gör du resor inom skoldagen/arbetsdagen så ska dessa bekostas av din arbetsgivare.

Subventionen gäller för 2 resor per dag under vardagar (ej lovdagar, lördag och söndag). Resan ska göras från bostaden till och från arbetet/DV eller skolan.

Här ansöker du med vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Ansökan görs varje år. Du behöver lämna in ett schema.

Studerar du behöver du även lämna in ett studieintyg som visar när du börjar terminen och när den slutar.


Alla beslut om färdtjänst meddelas sökanden skriftligt. Beslutsbrevet visar att du får åka färdtjänst och beskriver tillståndets giltighet. Beslut om avslag, helt eller delvis, innehåller information om hur beslutet kan överklagas. Handläggningstiden är upp till 8 veckor från att ansökan kommit till kommunen. Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan handläggningen ta upp till 3 månader.

 • Tillstånd för färdtjänst beviljas för viss tid. Tillståndshavaren ansvarar själv för att söka om nytt tillstånd när tillståndet löper ut.


Färdtjänsttillståndet får återkallas

 • Om förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns.
 • Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
 • Om tillståndsinnehavaren folkbokför sig i en annan kommun. Under en period av 14 dagar gäller tillståndet vid flytt.

Vanliga frågor och svar

Du behöver inte ta med ditt tillstånd. När fordonet kommer och hämtar dig ska du kunna visa upp giltig legitimation.

 • Du får hjälp in i och ut ur fordonet.
 • Du får hjälp med hjälpmedel och bagage in i och ut ur fordon.
 • Du får hjälp med att sätta på säkerhetsbälte.
 • Du får hjälp till och från port eller ytterdörr (ledsagning, bagage och hjälpmedel)
 • Stöd vid förflyttning till och från bostad och besöksplats. Denna hjälp utgår inte om beviljad ledsagare medföljer på resan.
 • En trappklättrare erbjuds inte.
 • Liggande transport erbjuds inte.
 • Bärhjälp erbjuds inte.

Färdtjänst är en särskild form av allmän kollektivtrafik för funktionshindrade, vilket innebär att man inte alltid åker raka vägen till resmålet och att samåkning sker. Stopp under resan är ej tillåtet. Om du inte kan samåka kan ett särskilt beslut om ensamåkning sökas. Det krävs att du har en funktionsnedsättning som omöjliggör kontakt med andra människor. Behovet av ensamåkning ska styrkas med läkarintyg från specialistläkare.

Om du behöver mer hjälp under resan än vad föraren kan ge, kan du ansöka om att få ta med en ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. Behov av hjälp enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på samma plats som dig och kunna tillgodose ditt behov under hela resan. Ledsagaren betalar ingen egenavgift för resan. Även om kommunen har beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär det inte enligt lag att kommunen har en skyldighet att ordna en ledsagare.

 • Om särskilda skäl finns så kan ett färdtjänsttillstånd förenas med villkor om att en ledsagare SKA medfölja en tillståndshavare under resan.

Du får ta med dig en medresenär. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som dig och betalar samma egenavgift som dig. Du får ta med egna barn under 16 år vid färdtjänstresa, dock inte fler än att ni och eventuell ledsagare ryms i ett färdtjänstfordon.

 • Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som resenären behöver på resmålet får tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär.
 • Bagage som får tas med på resan är två bärkassar eller en resväska om max 20 kg.
 • Bilbarnstol tillhandahålles ej.
 • Rullstol tillhandahålles ej.
 • Sällskapsdjur får ej tas med.
 • Särskilt beslut krävs för att få ta med Ledarhund/Servicehund.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
.

Kontakt

För kontakt med handläggare för färdtjänst:

Öckerö kommunservice

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö