Skyltning och affischering

En bra planerad och väl utförd skyltning bidrar till att stärka olika verksamheters ställning samtidigt som utomhusmiljön i hela kommunen upplevs som trivsam och harmonisk.

För att få sätta upp skyltar krävs polistillstånd. Om du sätter upp skyltar utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig för den kostnad som kommunen får i samband med bortforsling.

Tillfällig skyltning och affishering

För att få sätta upp tillfälliga skyltar krävs polistillstånd. Om du sätter upp skyltar utan tillstånd kan du bli ersättningsskyldig för den kostnad som kommunen får i samband med bortforsling. Affischer, annonser eller liknande anslag får inte sättas upp på husväggar, staket, stolpar eller liknande som vetter mot allmän plats. För affischering krävs också polistillstånd.

Ansök om tillstånd att använda offentlig plats Länk till annan webbplats.

Skyltning i olika miljöer

Reklamskyltar i olika former hör till stadsbilden. Vi rent av förväntar oss att ha skyltar som vägleder oss när vi orienterar oss i kommunen och visar oss rätt i det varierande utbud av varor och tjänster som erbjuds. Den marknadsföring som sker genom skyltning måste anpassas till platsen och miljön för att den ska upplevas tilltalande och meningsfull. En felaktig skyltning kan leda till att stadsbilden upplevs som förfallen och skräpig vilket knappast gynnar näringslivet, handeln eller olika verksamheter. Skyltar i den täta miljön med gata - trottoar - hus behöver med rätt utformning inte vara stora för att fånga uppmärksamheten. Skyltar får inte förekomma på bostadshus annat än i direkt anslutning till en lokal där affärsverksamhet bedrivs eller på ställningar som används vid uppförande eller ombyggnad av huset. I det fall det finns verksamhet i husets bottenvåning får skyltar inte uppföras på fasad med bostad bakom. Undantaget är nedersta bostadsvåningens bröstning under fönster. Ett visst avstånd ska hållas till fönsters underkant. En skylt får inte vara belyst på ett sådant sätt att boende störs. Karaktäristiska fasaddetaljer som gesimser och dylikt får inte skymmas eller övertäckas. På trottoarer måste tillräcklig plats finnas för gående, personer i rullstol, barnvagnar etc. samt för renhållningsfordon. Skyltar får heller inte utgöra hinder för utrycknings-fordon eller fara för synskadade. De typer av skyltar som är lämpliga i stadsmiljö är fasadskyltar, uthängande skyltar, markiser och reklamfält vid butiker, kiosker och dylikt. Fristående tillfälliga skyltar, s.k. trottoarpratare är olämpliga.

Vid infarter till området bör en orienteringstavla anordnas med anvisning om hur besökande hittar i området. Skyltningen kan göras på en pylon där företag erbjuds att skylta inom vissa angivna ramar. Varumärken får inte förekomma annat än i direkt anslutning till entré till företag. Skyltar inom området ska placeras i direkt anslutning till verksamheten, antingen på byggnadens fasad eller fristående vid infarten till fastigheten eller området. Små företagsskyltar vid entrédörrar och i anslutning till porttelefon eller dylikt som endast vänder sig till besökande som står alldeles utanför entrén är inte bygglovs-pliktiga. På en byggnad med flera olika verksamheter ska skyltningen samordnas så att ett tilltalande helhetsintryck ges. Ett lokalt skyltprogram bör tas fram.

I områden med enbart bostäder får kommersiell skyltning generellt sett inte förekomma. Om verksamhet bedrivs i en bostad eller i ett bostadsområde ska skyltning utföras mycket diskret och vara anpassad såväl till områdets som till byggnadens skala och karaktär. På flerbostadshus ska skyltar utföras som fasadskylt och får endast placeras i omedelbar anslutning till verksamheten och inte mellan bostadsfönster. Fasadskyltar ska undvikas på en- och tvåbostadshus. Där är det lämpligare med en liten fristående skylt vid infart/entré.

Här gäller stor återhållsamhet och anpassning till byggnader och platsen. Skyltar ska undvikas på fasader utan bör utföras som fristående vid infart eller entré.

I trafiken vill vi kunna färdas tryggt och säkert och kunna lita på att även våra medtrafikanter är koncentrerade på trafiksituationen. Här får inte skyltar verka störande eller distraherande så att säkerheten åsidosätts. Skyltar behövs ändå för vägledning och information och är de utformade på ett riktigt sätt så bidrar skyltningen till att trafikanterna hittar dit de ska utan svårigheter. Beslut om vägskyltning fattas av samhällsbyggnadsförvaltningen och kostnaderna påföres sökanden. Hur skyltningen ska vara utformad bestäms av trafikens hastighet och komplexitet. Ju högre hastighet trafiken har desto enklare och mera lättillgängligt skall budskapet vara för att inte avleda uppmärksamheten från vägen. Längs våra ”huvudvägar” måste all skyltning vara mycket återhållsam. Rörliga eller bildväxlande skyltar eller displayer behandlas restriktivt i anslutning till trafikleder. Skyltar i trafikmiljön får inte vara utformade så att de kan förväxlas med eller skymma sikten, vägmärken eller trafiksignaler. De får inte vara farliga vid påkörning eller blända trafikanterna. Skyltar får inte sättas på de bullerplank som finns längs leder och gator. Skyltar får inte heller sättas på broar eller broräcken över vattendrag. För bensinstationer och andra trafikserviceanläggningar har utvecklats en särskild praxis baserad på företagens profileringsprogram. Stora krav ställs på tydlighet, trafiksäkerhet och att boende inte störs. Vägvisning till inrättningar och anläggningar beskrivs i VV publikationer 2003:19 (bilaga 3)

Det viktigt att värna om det natur- och kulturlandskap vi har. Skyltar bör här undvikas eftersom det är svårt att anpassa en skylt till denna miljö. De skyltar som kan komma i fråga skall placeras i områden som redan domineras av människans anläggningar. Landskapets siluett får inte brytas.

Arenor, sporthallar och andra anläggningar för sport och evenemang kan behöva skyltning av olika typer och med olika syften. Besökare måste vägledas så att de hittar till anläggningen, programtablåer kan behövs för att informera om kommande evenemang etc. En sådan anläggning är ofta mera komplext uppbyggd och skyltning måste därför utformas från fall till fall med beaktande av å ena sidan informations- och marknads-föringsbehovet och å andra sidan den störande påverkan på omgivningen, trafik-säkerhet m.m. som kan uppstå. I direkt anslutning till anläggningen tillåts även reklam för företag, varor och tjänster som inte förekommer på platsen (sponsorreklam etc.).

Utformning och placering av olika typer av skyltar

Fasadskyltar är enkelsidiga och monteras direkt på en byggnads fasad och kan vara utförda som fristående bokstäver, skivskyltar, skyltlådor eller målade skyltar. Den typ av skylt som kommunen förordar i tätortsmiljöer är fristående bokstäver. En sådan skylt kan förses med belysning på olika sätt. Fristående bokstäver ger ofta mycket skylt utan att göra intrång i en byggnads arkitektur. Om det finns bostäder i våningen ovanför ska ett tillräckligt mellanrum finnas mellan skylten och bostadsfönster. Belysning av en sådan skylt får inte störa boende. Ett bra sätt att visa vilken del av en byggnad som företaget disponerar är att komplettera skylten med en rand eller bård i samma stil som skylten

Denna typ av reklamanordning är avsedd för allmän reklam. Belysta och/eller bildväxlande affischpelare bör inte placeras i bostadsområden eller i den täta miljön annat än med stor omsorg om placering och utförande. Den bästa placeringen är i trafikmiljöer. I intensiva trafikmiljöer tillåts inte affischpelare som genom snabba växlingar, blinkningar eller dylikt påverkar trafiksäkerheten. Se bildväxlande skyltar.

Reklamflaggor, både på fristående flaggstång och på fasad, bör användas restriktivt i stadsmiljön med undantag från särskilda miljöer som till exempel inloppen till gästhamnar etc. Enstaka fristående flaggstång avsedd för nationsflagga är inte bygglovspliktig. En flagga med ett kommersiellt budskap som sitter uppe dygnet runt räknas som skylt och är därmed bygglovspliktig.

En flaggskylt får sticka ut högst 1,2 meter från fasad. Särskild omsorg ska ägnas åt en uthängande skylt om den är belyst. Varken belysningen eller den belysta skylten får vara störande för boende. En variant av uthängande skylt är när den placeras på en befintlig belysningsstolpe eller liknande. En sådan skylt kräver, förutom bygglov, även tillstånd från kommunen om det är kommunens stolpe. Se Allmänt om skyltning vilka mått som gäller.

Bör användas sparsamt eftersom de kan utgöra hinder eller fara för synskadade och rörelsehindrade. Konstruktionen ska vara stabil och bredden får vara högst 0,75 meter. De ska placeras intill fasaden vid entrén och återstående fri bredd av trottoaren ska vara minst 1,6 meter. De får endast stå uppställda under butikens öppethållande och ska tas in när butiken är stängd. Skylten kräver polistillstånd på allmän plats. Roterande, vinddrivna trottoarpratare får inte användas i tätortsmiljö.

Folieskylt eller screentryck på insidan av skyltfönster är inte bygglovspliktigt. Den täckta delen av skyltfönstret bör inte överstiga en femtedel av glasarean.

Bildväxlande skyltar av olika typer, displayer etc. är svåra att anpassa till kultur-historiskt och arkitektoniskt intressanta byggnader och miljöer. De kan av trafiksäkerhetsskäl inte användas i trafikintensiva miljöer. Boende kan bli störda av denna typ av skylt. De ska därför användas mycket återhållsamt och utformas med stor hänsyn till omgivningen. Vissa typer av affischpelare är bildväxlande. Blinkande skyltar upplevs som mycket påträngande och störande och kan därför inte tillåtas.

Markiser enbart för solavskärmning är inte bygglovspliktiga. Markiser med reklamtext räknas däremot som skylt och är bygglovspliktiga.

Kiosker, butiker och dylikt har ofta behov av dagsaktuell annonsering. Bygglov kan då beviljas för reklamfält utan att lov krävs för varje ändring inom fältet. Reklamfältet ska vara tydligt avgränsat och anpassat till byggnaden och stadsbilden.

Vid speciella tillfällen när någon vill annonsera ut ett tillfälligt budskap av typen ”Lediga lokaler” kan man använda sig av en vepa. En vepa är en reklamduk som sätts upp på en fasad. Ofta är den gjord av en gles väv och därför genomsiktlig och kan täcka även fönster. Vepor kan förses med både bild och text. Vepans tillfälliga karaktär gör att den endast ska sitta uppe under en begränsad tidsperiod. En vepa som sitter för länge motverkar ofta sitt ändamål. För vepor gäller följande 1. Bygglov krävs inom detaljplanelagt område. 2. En vepa kan sättas upp på en byggnadsställning eller motsvarande under en byggnads uppförande, ombyggnad eller renovering. 3. En vepa ges ett tidsbegränsat bygglov som gäller i högst tre månader. I undantagsfall kan detta förlängas med högst en månad. Därefter ska platsen vara fri från vepor i minst tre månader. Undantag se punkt 2. 4. Vepor tillåts inte på kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Undantag se punkt 2. 5. Vepor tillåts inte på bostadshus. Undantag se punkt 2. 6. Budskapet i en vepa skall vara tillfälligt och knutet till platsen. Allmän reklam tillåts inte. 7. Bygglov kan medges för särskild händelse eller evenemang utan beaktande av punkterna 4-5. 8. En vepa skall anpassas till platsen och byggnaden i storlek, placering, färg och utformning. Den får inte utgöra ett hinder för utrymning. 9. Vepor som vänder sig mot känsliga miljöer, exempelvis nationalstadsparken, skautformas med hänsyn till den känsliga miljön. Belysning tillåts inte. 10. Vepor som vänder sig mot högt belastade trafikmiljöer ska utformas med hänsyn till trafiksäkerheten. Belysning tillåts inte. 11. För en olovlig vepa tillämpas 10 kap. 4 § plan- och bygglagen varvid en byggnadsavgift tas ut motsvarande fyra gånger den beräknade bygglovsavgiften, dock minst ett tjugondels prisbasbelopp. Föreläggande vid vite att avlägsna den utan lov uppsatta vepan kan utfärdas av stadsbyggnadsnämnden.

Vid byggarbeten för vilka bygglov lämnats får en eller flera byggskyltar uppföras utan särskilt lov med en sammanlagd area om högst 15 kvadratmeter. Byggskylt ska placeras inom den berörda fastigheten eller det arbetsområde som angetts på situationsplanen i bygglovet och ska tas bort när arbetena är färdigställda.

Volymskyltar m.m. Även de anordningar som inte är utformade som en traditionell skylt räknas som skylt om de har ett kommersiellt budskap. Hit räknas exempelvis ballonger förankrade till marken, uppställda artefakter etc. Det är syftet och budskapet som är avgörande om den räknas som skylt. Affischer, annonser och anslag Tillfälliga affischer, annonser och liknande anslag kräver polistillstånd om de vetter mot allmän plats. Se de lokala ordningsföreskrifterna. Banérstråk Ett så kallat banérstråk är ett antal likartade reklamdukar som monteras på exempelvis en rad med lyktstolpar längs med en trafikled och ger ett sammanhängande intryck. Banérstråk är inte någon plats för allmän reklam. För banérstråk krävs både bygglov och polistillstånd.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Vänd dig till kommunservice oavsett vad din fråga eller ditt ärende gäller.

Öckerö kommunservice
Telefon: 031-97 62 00
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö