Underrättelse: Granskning detaljplan för gamla Minnesten, Öckerö 2:799 och del av 2:620

Granskning

Granskning sker under tiden 9 april – 24 april 2024. Under granskningstiden finns planhandlingar och bilagor tillgängliga på kommunens hemsida (www.ockero.se), på kommunhuset (anslagstavlan, entréplan) och på Öckerö Bibliotek.

Under granskningstiden har du möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. Synpunkterna ska vara skriftliga för att kunna registreras på bästa sätt.

Skriv ”Detaljplan för Gamla Minnessten” och diarienummer ”KS 2023/110” i rubriken till ditt yttrande för att underlätta handläggningen.

Synpunkterna kan lämnas via e-post till: kommun@ockero.se, eller via vanlig post till: Öckerö kommun, Kommunstyrelsen/Avdelningen för strategisk samhällsutveckling, 475 80 Öckerö. Synpunkter ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 24 april 2024.

Den som inte före utgången av granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget enligt 13 kap. 11 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900), kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Planförslag

Detaljplanens övergripande syfte är att pröva tomtens och markens lämplighet för nya bostäder. Själva planförslaget syftar till att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av ett flerbostadshus med cirka 25 lägenheter inom fastigheten Öckerö 2:799. Avsikten är dels att öka utbudet och variationen av bostäder inom kommunen och dels att skapa förutsättningar för bostadsutveckling i ett kollektivnära läge. Vidare ingår det i detaljplanen att värna om befintlig topografi, gröna värden och kulturmiljövärden som är till gagn för närområdet och som berättar om öns historia och utveckling. Själva planförslaget syftar också till att ange inriktning för arkitekturen, säkerställa god boendemiljö och främja en mobilitetslösning som fokuserar på gång-, cykel- och kollektivtrafik. Bebyggelsen såväl som anslutande markområden inom planen ska ha god gestaltning av hög kvalitet.

Planområdet omfattar cirka 3 400 m² och är beläget på den södra delen av Öckerö, nära Norgårdsvägen, strax väster om gatan Skärhamnsås. Detaljplanen bedrivs enligt ett standardförfarande.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Öckerö kommun, Utblick Öckerö, antagen av kommunfullmäktige 14 juni 2018. Genomförandet av planen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

Frågor

Kontaktperson för frågor kring planförslaget eller granskningen är:

Planarkitekt Oskar Roussakis,

Telefon: 031-978953 (vxl)

Mail: oskar.roussakis@ockero.se

Paragrafer: KS 2024-03-26 § 78

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 08 april 2024

Datum för nedtagande: 25 april 2024

Senast uppdaterad:

Publicerad: