Elever får uppleva professionell scenkonst

Under fyra veckors tid har över 800 elever i grundskolan fått ta del av dans och teaterföreställningar. Föreställningarna har bland annat handlat om ekonomi, dansens utveckling och drömmar på utflykt. De flesta av föreställningarna har spelats i skolorna av Regionteater väst, men vissa årskurser har också besökt GöteborgsOperan.

Badstege från klippor vid havet. Text 450x850 pixlar.

Kulturupplevelser kan skapa gemenskap, ge fler perspektiv och inblick i olika konstnärliga och kultu­rella uttryck. Detta skapar i sin tur en trygg­het i att reflektera kring sin omvärld och öppnar upp för en bredare förståel­se av både sig själv och andra. I vår läroplan för grundskolan (Lgr11) står att elever ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet, säger Tommy Tillander, Kulturskolechef och samordnare för Utbildnings-, kultur- och fritidsförvaltningens kulturplan i skola och förskola.

Öckerö kommun arbetar med att utveckla och förbättra möjligheter till upplevelser och eget skapande genom att säkerställa professionella kulturupplevelser och aktiviteter med eget skapande för barn i kommunala förskolor och grundskolor. Samarbetet med Regionteater Väst är ett viktigt samarbete för att erbjuda relevanta scenkonstupplevelser för barn i kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: