Nu startar arbetet med Öckerö nya centrum del 1

Detaljplanen för Öckerö nya centrum del 1 vann laga kraft 24 april 2023. Nu startar arbetet. Målsättningen är att arbetet med rondeller, gator och VA-ledningsnät/anläggningar ska vara klart runt årsskiftet 2026–2027. Start av bostädernas byggnation planeras till kvartal 4, 2024 och inflyttning i de nya bostäderna kommer att börja preliminärt årsskiftet 2026/2027 och planeras att pågå till 2033 då all bostadsbyggnation bedöms stå klart.

karta över rondeller

Några delprojekt under 2024

  • Under mars görs en geoteknisk undersökning längs Hönövägen vid infarten till Lammholmsvägen samt i rondellen vid Norgårdsvägen. Syftet med undersökningen är att förbättra befintlig rondell samt att skapa en ny rondell och infart till Lammholmsvägen. Detta medför vissa begränsningar i trafiken längs detta område. Den geotekniska undersökningen beräknas vara klar vecka 10 (se bild: A och B).
  • Anledningen till arbetet med rondellerna är att vägen är högtrafikerad. Vi vill redan nu trafiksäkra vägsträckan inför den fortsatta byggnationen av Öckerö centrum (se bild: B).
  • Byggnationen av den nya rondellen sker under hösten och kommer att innebära vissa störningar i framkomligheten. Kommunens avsikt är att så långt det är möjligt minimera dessa störningar.
  • Tomten bakom gamla Swedbankhuset vid Hönövägen, Öckerö centrum, behöver saneras. Saneringen tar cirka en vecka kommer att genomföras under maj månad 2024 (se bild: C).
  • Preliminär byggstart av bostäderna i kvarteret Båken, kvartal 4, 2024.

 

Vi kommer löpande att informera om vad som är på gång under projektet.

Har du frågor: kontakta kommunservice.

Telefon: 031-97 62 00 (växel), E-post: kommun@ockero.se

 

Detaljplan till Öckerö nya centrum del 1.

Senast uppdaterad:

Publicerad: