Öckerö kommuns förebyggande arbete kring droganvändning bland barn och unga

Öckerö kommun arbetar förebyggande och genom riktade insatser där det behövs när det gäller användning av droger bland barn och unga. Här berättar vi mer om hur vi arbetar med anledning av artikeln i GP angående kraftig ökning av e-cigaretter och e-juice bland barn och unga i Öckerö kommun.

Öckerö kommuns förebyggande arbete mot droganvändning hos barn och unga är brett och pågår inom och mellan verksamheter på olika sätt. Här pågår en aktiv samverkan mellan våra verksamheter och andra aktörer som polisen för att fånga upp barn och ungdomar i ett tidigt skede och när det redan sker. Det gör vi för att främja barn och ungdomars villkor under uppväxten.

Drogvaneundersökningar genomförs på tre olika sätt i Öckerö kommun:

 • Öckerö kommuns egen drogvaneundersökning.
 • CAN:s (centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) nationella skolundersökning.
 • LUPP – ungdomsundersökning för att stärka ungas levnadsvillkor som genomförs av myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Inom kort kommer statistik från LUPP:s undersökning. Vi följer den statistik som kommer och vidtar åtgärder löpande utifrån statistik förutom det förebyggande arbetet som redan pågår.

Inom kommunala verksamheter

Skolorna i Öckerö kommun har ett gemensamt arbete med kommunens drogförebyggare, både som ett förebyggande arbete och även att samverkan sker när behov finns. Drogförebyggarna deltar på föräldramöten från lågstadiet och uppåt för att på ett tidigt stadie nå vårdnadshavare.

På mellan- och högstadieskolorna i Öckerö kommun finns en handlingsplan för att ha en tobaksfri skolmiljö. Skolans personal arbetar efter denna när det upptäcks att en elev använder sig av någon form av droger, som tobak.

Samverkan mellan kommunen och fler aktörer

SSPF – samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis

SSPF är en samverkan för att upptäcka ungdomar i risk att begå brott eller med en begynnande kriminalitet. Här samverkar skola, social­tjänst, fritid och polisen. Från 1 september gör vi en särskild satsning på en koordinator för SSPF-arbetet i Öckerö kommun.

När ett barn eller ungdom blir aktualiserad för SSPF kan skälet vara att någon av de samverkande aktörerna fattat misstanke om att ungdomen experimenterat med droger, börjat begå brott eller har kontakter med grupper som betecknas som kriminella. Det kan även handla om någon som på andra sätt har ett normbrytande beteende.

Effektiv samordning för trygghet (EST)

EST är en arbetsmetod som används som en del i det kunskapsbaserade trygghetsskapande arbetet i Öckerö kommun. Effektiv samordning för trygghet är riktat mot situationellt trygghetsskapande arbete och används som ett komplement till det övriga långsiktiga arbete som bedrivs hos kommun, polis och andra aktörer. Målet med metoden är att minska och förebygga otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna hända.

Det sker genom en samverkan internt inom kommunens verksamheter samt mellan Öckerö kommun och externa aktörer såsom Trafikverket, polisen, Västtrafik/lokala kollektivtrafiken och företagarföreningen. Detta med syfte att få en så bred och aktuell lägesbild som möjligt inom Öckerö kommun.

Samarbete för ökad trygghet genom ”Trygg i Öckerö”

Öckerö kommun och polisen samarbetar och samverkar utifrån en modell som kallas Trygg i Öckerö. Målet är att öka tryggheten, minska brottsligheten och att öka förtroendet för aktörerna i samhället.

Arbetet med trygghet i Öckerö bygger på synpunkter från invånare och information från polisen och kommunens olika verksamheter. Invånarnas synpunkter tas tillvara genom undersökningar om trygghet och regelbundna dialoger. Inom polisen och kommunen samlar de ansvariga in information och uppdaterar lägesbilden regelbundet. Utifrån den skapas en gemensam plan för åtgärder, som beskriver de problem som ska åtgärdas. Medborgarlöften är en del av Trygg i Öckerö-arbetet.

Du kan bidra i det förebyggande arbetet

 • Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?
 • Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Tips för att få igång samtal hittar du här:

Tonårsparlören Länk till annan webbplats.

BRIS - för vuxna Länk till annan webbplats.

Rädda Barnen - för tonårsföräldrar Länk till annan webbplats.

 • Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.
  Till orosanmälan till socialtjänsten
 • Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon. Vid fara för liv är det alltid 112 du ska ringa.
  Till kontakt för akut hjälp

Senast uppdaterad:

Publicerad: