Inbjudan till markanvisning för bostäder, hotell
och lokaler i Öckerö nya centrum, Öckerö

Öckerö Fastighets AB (ÖFAB) tillsammans med Öckerö kommun bjuder in till markanvisning för bostäder, hotell och lokaler i Öckerö nya centrum. Välkommen att delta!

Illustration över möjlig gestaltning av Öckerö nya centrum.

En exploatör kommer ges möjlighet att förvärva och utveckla ett markområde som är planlagt för omkring 120 bostäder, kontor, hotell, handel mm i upp till sex våningar. Totalt medges bebyggelse med en bruttoarea om cirka 16 000 kvm ovan mark inom det markanvisade området. Markanvisningsprocessen delas in i två steg. Först genomförs en prekvalificering där 4-5 aktörer kommer att väljas ut och bjudas in till att delta i nästa steg som är markanvisningstävlingen.

Utvärderingskriterier som kommer att bedömas är:

  • anbud/ köpeskilling
  • arkitektur/gestaltning
  • hållbar mobilitet
  • hållbarhet och innovation
  • fördelning bostadsrätter/hyresrätter/lokaler
  • plan för kommersiellt innehåll och service.

Tidplan

  • Intresseanmälan till prekvalificeringen ska lämnas in senast 2024-01-19.
  • Tävlingsbidragen ska lämnas in senast 2024-04-05.
  • Besked om vinnande förslag lämnas tidigast 2024-04-24.

Mer information

Till information om markanvisning med tillhörande bilagor: Markanvisning Öckerö nya centrum

Senast uppdaterad:

Publicerad: