Vårdnad, boende och umgänge

Om ni inte är överens gällande frågor om vårdnad, boende och umgänge försöker vi att hitta en gemensam lösning genom samarbetssamtal. Målet är att tillsammans hjälpa er att samarbeta kring det som är bäst för ert barn.

Barn har rätt till nära och goda relationer till båda sina föräldrar, även om föräldrarna inte bor tillsammans. Därför erbjuder socialtjänsten samarbetssamtal samt hjälp att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Enligt lag ska alla beslut som rör barn avgöras utifrån barnets bästa.

Barn behöver

  • information om vad som händer och varför
  • veta var de ska bo
  • veta hur och när de ska träffa sina föräldrar
  • få tycka om båda sina föräldrar
  • föräldrar som inte pratar illa om varandra inför barnet
  • föräldrar som prioriterar barnets behov framför sina egna
  • föräldrar som pratar direkt med varandra - inte genom barnet

Om dina föräldrar inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnaden om dig, var du ska bo och/eller hur ofta du ska träffa dina föräldrar kan vi på socialtjänsten hjälpa till.

Vi träffar dina föräldrar och försöker hjälpa dem att komma överens om hur det ska vara för dig. Det kallas för samarbetssamtal. Det som dina föräldrar kommer överens om i samarbetssamtalen kan de skriva ner i ett avtal.

Vi vill gärna prata med dig också om hur du skulle vilja ha det. Vårt jobb är att se till så att det blir så bra som möjligt för dig.

Har du några funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare och ansvarar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda.

Vårdnadshavaren har även rätt och skyldighet att bestämma i rättsliga frågor som till exempel handlar om boende, skola, läkare, behandling, försäkringar eller pass. Ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn ska vårdnadshavaren ta till barnets egna åsikter och önskemål.

  • Ensam vårdnad innebär att endast en förälder har vårdnad över barnet och därmed även ensam rätt att (utan den andra förälderns samtycke) bestämma i rättsliga frågor.
  • Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnad över barnet.

Om en överenskommelse inte är möjlig kan en av förälder ansöka om ensam vårdnad hos domstolen. Föräldern ansöker då om stämning hos tingsrätten. Domstolen avgör sedan om vårdnaden om barnet ska vara gemensam eller ensam.

Föräldrar med gemensam vårdnad och som tillsammans kan komma överens om vem barnet ska bo hos, kan själva besluta det utan inblandning av domstol eller socialnämnd.

Föräldrar med svårigheter att komma överens kan få hjälp från socialtjänsten i form av samarbetssamtal. Om föräldrarna vill ha ett juridiskt giltigt och verkställbart avtal krävs ett skriftligt avtal som godkänts av socialnämnden.

Barnet har rätt att träffa den förälder som barnet inte bor med. Umgänget är till för barnet och därför ska barnets behov och intressen vara avgörande.

Det finns ingen lag som säger att föräldrar har rätt att få umgås med sina barn. Därför är det barnets bästa och barnets egen uppfattning som ska väga tyngst i den slutliga bedömningen av umgänget.

Föräldrar är försörjningsansvariga för sina barn, oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. Det innebär att de ansvarar för att barnet får mat, kläder och har någonstans att bo. Föräldrar som inte har vårdnad om sitt barn är fortfarande försörjningsansvariga.

Försörjningsansvaret gäller fram tills barnet fyllt 18. Om barnet studerar på gymnasienivå eller motsvarande är föräldrarna fortfarande försörjningsansvariga fram tills barnet fyllt 21 år. Det kallas då för underhållsskyldighet och regleras i Föräldrabalken 7 kap. 1§.

Informationssamtal

Från och med 1 mars 2022 behöver du ha ett intyg på att du har deltagit i informations­samtal om vårdnad, boende och umgängesfrågor hos familjerätten innan du kan stämma den andre föräldern i tingsrätten.

Familjerätten erbjuder i första hand gemensamt informationssamtal för dig och medförälder. Tag kontakt med familjerätten för mer information och för att boka tid.

Samarbetssamtal

Samarbetssamtal erbjuds som ett stöd för föräldrar att komma överens om vad som är bäst för barnet gällande vårdnad, boende och umgänge.

Syftet med samtalen är att stödja föräldrarna i att hitta hållbara lösningar som har sin utgångspunkt i barnets bästa i stället för att behöva gå till domstol, vilket är en påfrestande process for såväl barn som föräldrar.

Kontakta enheten för stöd och behandling för information samt bokning av tid på telefonnummer 031-97 64 53. Om telefonen inte är bemannad, lämna ditt telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Om ni som föräldrar redan tagit kontakt med domstol kan domstolen besluta om samarbetssamtal om den anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten. Kontakta då socialkontoret via kommunens växel: 031-97 6200.

Samarbetssamtalen registreras och journalförs inte, de är kostnadsfria och förs under sekretess.

Ni kan läsa mer om samarbetssamtal i Socialstyrelsens folder: Samarbetssamtal - ett stöd för föräldrar vid separation Länk till annan webbplats.

Samtalen kan vara gemensamt med båda föräldrar eller enskilda. Samtalen hjälper er föräldrar att prata med varandra och hitta lösningar som blir bra för ert barn och er. Samtalsledaren tar inte ställning för någon av föräldrarna, utan ser till barnets bästa.

Fokus i samtalen läggs på föräldraskapet och hur ni ska kunna samarbeta kring det.

Boka samarbetsamtal genom Behandlingsenheten, 031-97 64 53.

Vill ni ha samtal med relationen i fokus kan ni vända er direkt till Öckerö kommuns familjerådgivare.

Här kan du läsa mer om Familjerådgivningen

När ni kommit överens om vad som blir bäst för barnet kan ni skriva ett avtal om vårdnad, boende och umgänge. Det gör ni tillsammans med en familjerättssekreterare från socialtjänsten.

Om ni haft samarbetssamtal kan även den familjebehandlare ni träffat vara med.

Efter socialnämnden godkänt avtalet får det samma juridiska kraft som en dom i tingsrätten.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Kontakt

Behandlingsenheten
Tel: 031-976453

Öckerö kommunservice
Tel: 031-976200
E-post: kommun@ockero.se

Besöksadress
Sockenvägen 13
Öckerö

Postadress
Öckerö kommun
475 80 Öckerö