Våld i nära relationer

Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får personen att göra något mot sin vilja eller att avstå från att göra något den vill. Våld finns i alla samhällsgrupper och i alla åldrar. Det går inte att säga att det gäller särskilda typer av personer eller relationer. Det är ett brott att använda våld mot sin partner eller sina barn.

Lever du i en destruktiv relation? Känner du dig kränkt, otrygg eller rädd? Om du är eller har varit utsatt för hot eller våld kan du få hjälp och stöd från kommunen. Det är vanligt att känna skuld och skam om man blivit utsatt för våld. Ibland är det svårt att berätta för sin närmaste omgivning om hur man har det. Det är aldrig den utsattas fel och det finns hjälp att få.

Vad är våld i nära relation?

En nära relation är en relation där det finns känslomässiga band och en förväntan på förtroende. Det kan handla om såväl en partner som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra personer som man har eller haft en nära och förtroendefull relation till. Varje fall bedöms utifrån sina förutsättningar.

När en person använder våld mot sin partner är det för att få makt och kontroll över henne eller honom. Det är vanligt att den person som utövar våld försöker styra och kontrollera sin partner innan den börjar slå. Så småningom flyttas gränsen för vad som är accepterat i en relation. Det
som från början kanske yttrade sig som en hotfull blick, straffande tystnad eller en elak kommentar utvecklas gradvis. Det kan leda till olagliga handlingar som sexuella övergrepp, slag och sparkar, stryptag och inlåsning.

I en nära relation kan det handla om flera olika typer av våld

De flesta tänker på fysiskt våld när man pratar om våld i nära relation eller våld generellt. Det kan handla om våld i form av slag, sparkar, örfilar, kraftiga knuffar, strypgrepp och användande av tillhyggen och vapen.

Det kan handla om att den som utövar våld bland annat tvingar sig sexuellt på sin partner och kräver att få ha sex. Partnern kan tvingas utföra förnedrande sexuella handlingar som man inte vill. Det kan även handla om våldtäkt samt våld riktat mot bröst och underliv. Från och med 1 juli 2018 säger lagen att sex måste grundas på samtycke. Detta innebär att den som blivit utsatt för sexuellt våld inte uttryckligen måste ha sagt nej för att det ska räknas som en brottslig handling. Det är vanligt att bli tyst, stelna eller inte säga något för de som blir utsatta för sexuellt
våld och att man inte kan säga emot även om man vill.

Psykiskt våld är vanligt inom våld i nära relation. Det kan vara att man hotar sin partner att man ska slå eller tvinga sig på den sexuellt. Man kanske också hotar att ta livet av sig själv, sin partner eller andra personer som är viktiga för denne, som exempelvis barnen eller partnerns föräldrar.

Dessutom kan den som utövar våld kontrollera sin partner och använda nedsättande och kränkande ord för att bryta ned dennes personlighet. En annan typ av psykiskt våld kan vara att
hindra partnern att trösta sina barn eller hindra denne att söka vård för egen del eller barnen.

Den som utövar våld kan förstöra familjens saker, partnerns ägodelar och barnens leksaker. Våldsutövaren kan särskilt välja ut saker som betyder mycket för partnern eller barnen för att hota, kränka och såra. Det kan även handla om saker som partnern behöver för att få sin vardag att fungera, som en bil eller mobiltelefon.

Det kan innebära att den som utövar våld kontrollerar familjens ekonomi och partnerns pengar. Partnern måste kanske be om pengar till alla inköp. Det kan också innebära motsatt förhållande så att partnern får betala för allt nödvändigt i hushållet. Den som utövar våld använder istället sina pengar till egna nöjen och investeringar.

Digitalt våld har blivit allt vanligare i takt med att fler använder webb, sociala medier och smartphones. Det kan exempelvis handla om att utövaren skickar hotfulla mejl och sms eller sprider rykten på sociala medier. Våldsutövaren kanske kapar sin partners Facebook- eller Instagramkonto. Den som utövar våld kan laddar ner en app till mobilen och kontrollerar var en person befinner sig för att alltid ha koll på sin partner. Precis som de andra våldsformerna handlar det om att kontrollera sin partner. Digitalt våld är särskilt vanligt bland unga.

En person som har en funktionsnedsättning kan vara beroende av sin partner för att klara av vissa saker i vardagen. Exempelvis om man har svårt att förstå, se, höra eller gå. Om partnern lämnar den funktionsnedsatta partnern ensam, trots vetskapen om behovet av stöd och hjälp, handlar det om en allvarlig kränkning och en våldshandling.

Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin partner eller när en ung person blir utsatt av den de är tillsammans med. Det kan också vara någon de träffar, ligger med eller har varit tillsammans med förut.

Stöd till dig som är utsatt för våld

Våldsutsatta vuxna har rätt till stöd från socialtjänsten. Stödet anpassas till varje enskild person och det kan exempelvis handla om rådgivning, krissamtal, skyddat boende, samtalskontakt, ekonomisk hjälp, stöd under rättsprocessen och med myndigheter eller stöd i föräldrarollen. Om du har barn, kan också de få möjlighet till samtal för att bearbeta svåra upplevelser. Att leva ett liv utan rädsla, hot och våld från närstående är en mänsklig rättighet.  

Här hittar du hjälp och mer information i Öckerö kommun:

Broschyr för vuxen Pdf, 169.9 kB. eller broschyr för barn och ungdomar Pdf, 1.6 MB.

Om du behöver fly

I en nödsituation - ring alltid 112.

Det absolut viktigaste är att se till att du själv är i säkerhet. Om du har barn, försök se till att de
följer med dig. Åk till en vän, släkting eller granne där du känner dig säker. Är det inte möjligt kan du vända dig till socialkontoret på Öckerö kommunhus, Sockenvägen 13 . Socialkontoret kan bevilja dig plats på en kvinnojour eller annan form av skyddat boende. Kvällar, nätter och helger kan du vända dig till socialjouren i Göteborg, adress Stora Badhusgatan 14 och telefonnummer 031-365 87 00.

Om du lever i ett destruktivt förhållande och ännu inte lämnat förhållandet ska du veta att oavsett vilka skäl du har för att stanna, förtjänar du inte att bli utsatt för våld och hot. Du kan få hjälp i Öckerö kommun för att få stöd och råd för att kunna lämna relationen. Här är några saker som kan göra det svårt att lämna en relation där du är utsatt för våld och hot:

 • Du kan vara rädd  för hur partnern eller någon annan ska reagera
 • Det kan finnas delar av relationen som du är nöjd med
 • Du kan vara orolig för hur du ska klara dig ekonomiskt
 • Du vill inte vara ensam
 • Har ni gemensamma barn eller husdjur tillsammans kan beslutet om uppbrott ibland kännas extra svårt

Våldsutövaren är ansvarig för sina handlingar. Skäms inte för att diskutera dina problem. Våld i nära relationer är tyvärr vanligare än många tror. Det finns fortfarande många människor som felaktigt tror att det är okej att utsätta sin partner för våld och att det är den utsattas eget fel om hen blir utsatt. Kom ihåg att din partners handlingar inte är ditt ansvar. Den som utsätter någon för våld och hot har problem och det finns hjälp att få för våldsutövaren. Men det är alltid ett brott att utsätta någon annan för våld.

 • ID-handlingar
 • Nycklar till hemmet, bilen och så vidare
 • Körkort, pass, eventuella dokument från Migrationsverket
 • Kreditkort och kontanter
 • Mediciner
 • Försök att ha en flyktväska packad i förväg
 • Gör allt för att bibehålla relationen med vänner, familj eller andra sociala kontakter.
  Berätta så mycket du kan om hur du har det.
 • Kontakta gärna någon av de organisationer som är listade här på hemsidan eller socialtjänsten i Öckerö kommun. Även om du inte vill lämna relationen är det bra att ha någon att prata med om dina funderingar och din oro, gärna någon som är kunnig på området.
 • Anteckna de händelser som du tror kan vara våld. Skriv vilken dag och tid det hände. Det kan vara bra att ha om du någon gång bestämmer dig för att lämna relationen. Förvara anteckningarna på ett ställe där du är säker på att den som utsätter dig inte får tag i den. Spara sms, mail eller annan dokumentation där din partner uppträder nedvärderande eller hotfullt.
 • Se till att eventuella skador blir dokumenterade av sjukvården. Det betyder inte att du måste fatta beslut om att göra en polisanmälan. Du kan ta kort själv eller be någon annan att göra det om du inte vill kontakta vården. Se till att någon annan ser dina skador.
 • Att vara utsatt är allvarligt och våldet kan snabbt eskalera. Undersök var du kan få akut hjälp. Dels handlar det om att kunna ta nödvändiga kontakter, dels handlar det om att snabbt kunna sätta sig i säkerhet.

Vad händer när jag anmäler?

Du bestämmer själv om du vill polisanmäla våldsutövaren eller inte. En polisanmälan är en viktig markör att det som har hänt är ett brott. Det ger även våldsutövaren en möjlighet att få hjälp att förändra sitt beteende. Inom kriminalvården finns det speciella program för behandling av personer som använder våld mot sin partner och/eller sina barn.

Det är många som utsätts som drar sig för att göra en polisanmälan. Kanske finns det känslor kvar för partnern, eller så är man rädd för att bli bestraffad senare. Även gemensamma barn kan vara en orsak till att man inte anmäler brott. Det kan också bero på att händelsen känns för privat eller personlig, eller att man känner skuld, skam och anklagar sig själv för det man utsatts för. Det kan även vara så att man inte tror att den här typen av brott är tillräckligt allvarliga för att anmäla eller att polisen tar en på allvar. För den som utsätts för hedersrelaterade brott kan det kännas svårt att ensam gå emot en hel släkts normer och värderingar.

Läs mer om "brott i nära relation" på polisens hemsida Länk till annan webbplats..

För polisen är det ingen tvekan, våld i nära relationer är ett brott och ska polisanmälas. Du kan anmäla brottet mot dig själv eller någon annan på telefonnummer 114 14 eller på polisens hemsida. Länk till annan webbplats.

Det finns några saker som är bra att tänka på i samband med att du gör en polisanmälan. Dessa saker kan ha stor betydelse för att utredningen ska bli framgångsrik och för att ärendet ska kunna gå vidare till rättegång.

 • Berätta om din situation för vänner som du kan lita på. Då kan de stödja det du säger i en eventuell rättegång.
 • Kontakta en kvinno- eller mansjour. De kan också stödja det du säger i en eventuell rättegång. Du har även möjlighet att vända dig till socialkontoret i Öckerö kommun för att få stöd.
 • För dagbok där du dokumenterar var och när du blir kränkt, hotad eller slagen, liksom hur och var på kroppen du blir slagen.
 • Tvätta inte kläder du haft på dig i samband med misshandel eller sexuella övergrepp. Dokumentera dina skador, fotografera dem gärna. Eller få dem dokumenterade av en läkare.
 • Spara eventuella hot du får på telefonsvararen, via e-post eller sms. Sänd dem vidare till vänner som kan lagra dem. De kan vara viktigt bevismaterial.


En polisanmälan är nödvändig för att du ska kunna få ersättning från ditt försäkringsbolag och vid vissa omständigheter även från Brottsoffermyndigheten.

 • Polisen gör vanligtvis en riskanalys och kan vid behov hjälpa dig med olika former av skydd, till exempel överfallslarm. I varje polisområde finns det brottsoffer- och personsäkerhetsverksamhet.
 • Polisen kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.
 • Dokumenterade skador och vittnen utgör bevismaterial i den fortsatta rättsprocessen.
 • Barn som bevittnat våld i hemmet har rätt till brottsskadeersättning. Det är därför viktigt att polisen dokumenterar att barn varit närvarande och vad de upplevt.

Går din ilska ut över någon i din närhet?

Du kan få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende mot dina närstående. Att berätta är första steget till förändring.
Hör av dig till enheten för stöd och behandling för råd- och stödsamtal: 031-97 64 53 Länk till annan webbplats.. Samtalen registreras och journalförs inte, de är kostnadsfria och förs under sekretess.

Det går också bra att kontakta socialtjänsten i Öckerö kommun via kommunens växel på telefon 031-97 62 00 Länk till annan webbplats.. Du når socialjouren på kommunens öppettider. På kvällar och helger kan du kontakta Göteborgs socialjour på telefon 031-365 87 00 Länk till annan webbplats..

Du kan också vända dig till den nationella telefonlinjen Välj att sluta Länk till annan webbplats., 020 555 666.

Begreppsförklaringar

I Sverige används båda begreppen ”Våld i nära relation” samt ”Mäns våld mot kvinnor”. Begreppen beskriver det strukturella och tyvärr mycket vanliga våld som till största delen utövas av män mot kvinnor och barn. Det bredare begreppet ”Mäns våld mot kvinnor” täcker även in trakasserier, pornografi, kvinnoexploatering och andra former av förnedrande handlingar mot kvinnor. I dessa fall sker inte våldet i en nära relation.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
I en nödsituation
Ring alltid 112

Dagtid

Socialkontoret Öckerö
Kommunservice telefon: 031-97 62 00

Under kommunhusets öppettider svarar kommunservice när du ringer. Be att bli kopplad till Socialkontorets jourtelefon. På socialkontoret arbetar socionomer som har kunskap och erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym när du ringer.

Kvällar och helger

Göteborgs socialjour
Telefon: 031-365 87 00

Andra relaterade telefonnummer i kommunen

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning: 031-96 22 65

Enheten för stöd och behandling: 031-97 64 53

Familjerådgivningen: 031-97 64 60

Hönö vårdcentral: 031-712 76 60

Öckerö vårdcentral: 010-473 39 70

Andra relaterade telefonnummer i Göteborg

Sahlgrenska sjukhuset växel: 031-342 10 00

Sahlgrenska Vuxenpsykiatriska mottagningen: 031-343 63 00